czarnobiały0+1+2
 START wydminy.pl Uchwały RG ZARZĄDZENIA Skrzynka (ESP) KONTAKT O Biuletynie
 INFORMACJE O NABORZE
 Drukuj informację

Termin składania ofert: 2013-08-26

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

Miejsce pracy: Wydminy

Wydział: stanowisko samodzielne

Ogłoszono dnia: 2013-08-14 przez Henryka Lenkiewicz

Nr ogłoszenia: 5/2013

Id ogłoszenia:

Zlecający: Wójt Gminy Wydminy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej
 4. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 5. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawnych dotyczących: samorządu gminnego, ustawy o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz procesów postępowania względem dłużników alimentacyjnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, znajomość problematyki związanej z pozyskiwaniem środków  z funduszy UE (ukierunkowanie na działania służące podopiecznym pomocy społecznej) oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku.
 9. umiejętność obsługi programów komputerowych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej
 3. kreatywność;
 4. systematyczność;
 5. rzetelność i odpowiedzialność,
 6. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 7. doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach i reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Pełnienie obowiązków przełożonego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych.
 4. Opracowywanie projektu budżetu oraz przygotowywanie informacji o przebiegu jego wykonania.
 5. Nadzór nad sporządzaniem planów, programów i analiz wynikających z ustawy o finansach publicznych.
 6. Inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu pomocy społecznej oraz współdziałanie i koordynowanie tych działań na terenie gminy.
 7. Składanie i przyjmowanie oświadczeń woli, podpisywanie pism na zasadach określonych we właściwych aktach, w tym wszczynanie i prowadzenie spraw niezbędnych do obrony interesów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 8. Zapewnienie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 9. Przeprowadzanie inwentaryzacji majątku.
 10. Sporządzanie sprawozdań z pracy GOPS.
Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy: 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2.  list motywacyjny;
 3.  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz staż pracy;
 4.  kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 5.  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6.  oświadczenie kandydata o niekaralności i posiadanym obywatelstwie;
 7.  oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2013-08-26
b. Sposób:
 • w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym.
 • Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
c. Miejsce:
 • osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr 11,
 • lub przesłać pocztą na adres:
  Urząd Gminy Wydminy
  ul. Grunwaldzka 74,
  11-510 Wydminy

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy naboru i terminy opublikowania wyników.
Proces naboru przewiduje dwa etapy:
 1. ocena formalna złożonych dokumentów;
 2. rozmowa kwalifikacyjna.
    W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.
    Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
    Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wydminach  www.archiwalnybip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
    Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Gminy Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Gminy nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
    Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.
 Podmiot udostępniający informację: wydminy_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Henryka Lenkiewicz Data wytworzenia informacji: 2013-08-14 09:46:41
Osoba, która odpowiada za treść: Henryka Lenkiewicz Data udostępnienia informacji: 2013-08-14 09:46:49
Wprowadził informację do BIP: Bolesław Idek Artykuł był wyświetlony: 1143
Osoba, która zmieniła informację: Bolesław Idek Data aktualizacji informacji: 2013-08-28 12:03:10
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij