czarnobiały0+1+2
 START  wydminy.pl  Uchwały RG  ZARZĄDZENIA  Skrzynka (ESP)  KONTAKT  O Biuletynie
 Rejestr zmian
 Drukuj informację

XXXV/213/2010

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XXXV/2010

Kadencja: 2006-2010

Data wejścia w życie: 26 marca 2010r.

Data podpisania: 2010-03-26

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-04-01

Ogłoszono dnia: 2010-06-22 08:44:41 przez Roman Sokalski

Temat

w sprawie ustalenia diet i należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Wydminy

Utracił moc przez

XVII/113/2016

Na podstawie

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 - 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)

Treść

Rada Gminy Wydminy uchwala co następuje :
§1
Ustala się diety dla radnych Rady Gminy Wydminy w formie miesięcznego ryczałtu, którego wysokość uzależniona jest od pełnionej funkcji w Radzie Gminy.
Wysokość ryczałtu miesięcznego wynosi:
  1) dla Przewodniczącego Rady                        -       1.350,00 zł
  2) dla Wiceprzewodniczącego                        -          660,00 zł
  3) dla Przewodniczących stałych lub doraźnych komisji Rady    -          450,00 zł
  4) dla pozostałych radnych                        -          400,00 zł
3. W przypadku łączenia kilku funkcji radnemu przysługuje wyłącznie dieta w z tytułu pełnienia funkcji najwyższej.
§2
Wysokość ryczałtu, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ulega obniżeniu w razie nieobecności radnego na sesji Rady lub na posiedzeniach komisji Rady niezależnie od pełnionej funkcji, według następujących zasad:
 za nieobecność na posiedzeniach każdej sesji Rady Gminy - 20% miesięcznego ryczałtu;
 za nieobecność na posiedzeniu każdej stałej lub doraźnej komisji Rady - 10% miesięcznego ryczałtu.
§3
Podstawą do wypłacenia diety w formie miesięcznego ryczałtu jest udział radnego w posiedzeniach Rady Gminy i Komisji Rady, do których został wybrany, potwierdzony jego podpisem na listach obecności.
§4
Wypłata miesięcznego ryczałtu za dany miesiąc następować będzie w kasie Urzędu Gminy do 5 dnia miesiąca następnego, po miesiącu, za który kwoty są należne.
§5
Radny zachowuje prawo do miesięcznego ryczałtu bez potrąceń w przypadku nie obradowania w danym miesiącu organów gminy.
§6
Radni delegowani w podróż służbową otrzymują zwrot kosztów podróży.
§ 7
Termin i miejsce wykonywania podróży służbowej dla radnych określa Przewodniczący Rady Gminy w poleceniach wyjazdu służbowego, a dla Przewodniczącego Rady czynności tej dokonuje Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
§ 8
W przypadku wyrażenia zgody na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym, niebędącym własnością gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz radnym przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach obowiązujących pracowników Urzędu Gminy Wydminy.
§ 9
Zgodę na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy wyraża się w trybie  § 7 niniejszej Uchwały na pisemny wniosek, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 niniejszej Uchwały.

§ 10
Traci moc uchwała nr XIII/91/2004 Rady Gminy Wydminy z dnia 01 kwietnia 2004 roku w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01 kwietnia 2010 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wydminach.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Sokalski
 Podmiot udostępniający informację: wydminy_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Roman Sokalski Data wytworzenia informacji: 2010-06-22 08:44:36
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Sokalski Data udostępnienia informacji: 2010-06-22 08:44:41
Wprowadził informację do BIP: Bolesław Idek (adm) Artykuł był wyświetlony: 908
Osoba, która zmieniła informację: Administrator . Data aktualizacji informacji: 2016-02-23 11:22:54
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij