czarnobiały0+1+2
 START  wydminy.pl  Uchwały RG  ZARZĄDZENIA  Skrzynka (ESP)  KONTAKT  O Biuletynie
 Uchwały Rady Gminy
 Drukuj informację

XXX/179/2009

Status: Obowiązujący

Sesja: XXX/2009

Kadencja: 2006-2010

Data wejścia w życie: 2009-11-25

Data podpisania: 2009-11-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-11-25

Ogłoszono dnia: 2009-12-10 17:07:47 przez Bolesław Idek

Temat

w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy” – w obrębach geodezyjnych: Okrągłe, Talki, Siedliska.

Na podstawie

Na podstawie art. 12 ust. 1 wraz z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r, Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420))

Treść

Uchwała Nr XXX/179/2009
Rady Gminy Wydminy
z dnia 25 listopada 2009r.


w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy” – w obrębach geodezyjnych: Okrągłe, Talki, Siedliska.


Na podstawie art. 12 ust. 1 wraz z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r, Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420))

 Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy” w obrębach geodezyjnych: Okrągłe, Talki, Siedliska przyjętego uchwałą nr IX/77/99 Rady Gminy Wydminy z dnia 22 grudnia 1999r., zwaną dalej „zmianą Studium”

§2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

tekst jednolity zmiany Studium - załącznik nr 1
rysunek zmiany Studium – mapa gminy w skali 1:25000 - załącznik nr 2,
rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag - załącznik nr 3

§3. Traci moc Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy zatwierdzone uchwałą Nr IX/77/99 Rady Gminy Wydminy z dnia 22 grudnia 1999r.,. w części dotyczącej wprowadzonych zmian.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Roman Sokalski
 Podmiot udostępniający informację: wydminy_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Bolesław Idek Data wytworzenia informacji: 2009-12-10 16:50:17
Osoba, która odpowiada za treść: Bolesław Idek Data udostępnienia informacji: 2009-12-10 17:07:47
Wprowadził informację do BIP: Bolesław Idek Artykuł był wyświetlony: 4333
Osoba, która zmieniła informację: Bolesław Idek Data aktualizacji informacji: 2009-12-10 17:07:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij