czarnobiały0+1+2
 START  wydminy.pl  Uchwały RG  ZARZĄDZENIA  Skrzynka (ESP)  KONTAKT  O Biuletynie
 Uchwały Rady Gminy
 Drukuj informację

XLIV/172/2013

Status: unieważniony

Sesja: XLIV/2013

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: 26 marca2013 r.

Data podpisania: 2013-03-26

Ogłoszono dnia: 2013-04-08 14:01:34 przez RG Wydminy

Temat

w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Wydminy.

Unieważniony przez

Wyrok WSA w Olsztynie Sygn.akt II SA/OI 612/13 z dnia 29.08.2013 r.

Na podstawie

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ost. zm. z 2012r, poz. 567) w nawiązaniu do art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2012r., poz. 647) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

Treść

§ 1
  1. Na terenie Gminy Wydminy ustala się minimalną odległość od pojedynczej przemysłowej turbiny wiatrowej wytwarzającej energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW od zabudowań mieszkalnych i siedliskowych, wynoszącą nie mniej niż 3000 metrów.
  2. Uzyskania pisemnej zgody wszystkich właścicieli zabudowań mieszkalnych i siedliskowych, dla których odległość lokalizacji elektrowni wiatrowej jest mniejsza niż 2500 metrów.
 
§ 2
Jednocześnie Rada Gminy Wydminy uznaje rozwój małych i mikro instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii, w szczególności instalacji prosumenckich za priorytet.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Wydminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Romatowski

Uzasadnienie wprowadzenia uchwały

    Na terenie Gminy Wydminy usytuowane są już 3 przemysłowe elektrownie wiatrowe. Przygotowywane są kolejne projekty do budowy bardzo dużych tj. 2,5 MW i 4,5 MW przemysłowych elektrowni wiatrowych. Mają one powstać w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich. Jest to sprzeczne ze współczesną wiedzą o wpływie takich instalacji na zdrowie ludzi i zwierząt.
W związku z brakiem unormowań prawnych dotyczących sytuowania przemysłowych instalacji wiatrowych, uchwała niniejsza porządkuje problem ich odległości od zabudowań ludzkich na terenie Gminy Wydminy. Uchwała jest prawem miejscowym i obowiązywać będzie tylko na terenie Gminy Wydminy. Art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mówi: „ do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej”.
O zakresie działania gminy mówi art. 7, ust. 1 „zaspokojenie zbiorowych potrzeb należy do zadań własnych gminy, między innymi,
pkt. 1 sprawy dotyczące ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody,
pkt. 5 ochrony zdrowia.
Niniejsza uchwała nie jest sprzeczna z powszechnie obowiązującym prawem. Obowiązywać będzie na terenie Gminy Wydminy do czasu uchwalenia przez Parlament RP stosownych przepisów prawnych co do odległości przemysłowych elektrowni wiatrowych od siedzib ludzkich, tak by nie zagrażały one ludziom i zwierzętom.
Rada Gminy Wydminy uznaje rozwój małych i mikro instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii za priorytet w szczególności pożądane są instalacje prosumenckie, to są takie, gdzie energia jest produkowana w miejscu konsumpcji.

Przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma zostać uregulowana podjętą uchwałą

    W Polsce przemysłowe elektrownie wiatrowe są lokalizowane tylko na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. Nr 120, poz. 826). Obliczenia zasięgu hałasu pochodzącego od wiatraków są wykonywane na zlecenie inwestora i w wielu przypadkach są przeprowadzane niestarannie lub niewłaściwie. W raportach o ochronie środowiska nic nie mówi się o infradźwiękach, takich które nie są słyszalne dla ludzkiego ucha, a to właśnie one są najbardziej szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Wiele badań na świecie jak również w Polsce dowodzi szkodliwości takich instalacji na zdrowie i komfort życia ludzi. Badania te nie mają na razie odzwierciedlenia w prawie polskim.
Ministerstwo zdrowia stoi na stanowisku, że minimalna odległość wiatraków od siedzib ludzkich powinna wynosić 2 – 3 km w zależności od mocy danej turbiny. Opinia ta wyrażona jest w piśmie z dnia 27 lutego 2012 r. ( MZ-ZP-S-078-21233-13/EM/12).
Podobny wniosek przedstawiony jest w opracowaniu Kancelarii Senatu RPOT-600 „Elektrownie wiatrowe a społeczności lokalne”.
Badania prof. Jana Mikołajczyka, szefa Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Techniczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy wykazują jednocześnie, że zwierzęta chowane w bliskiej odległości od wiatraków pobierają mniej paszy, wolniej przybierają na wadze i mają większy poziom hormonu stresu niż zwierzęta chowane z dala od wiatraków.
Małe i mikro instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii są obecnie mało popularne. Jest to wynikiem małej świadomości mieszkańców i bardzo niskim poziomem dofinansowania takich instalacji. Konieczna jest budowa instalacji pozyskiwania energii z ziemi ( pompy ciepła), małych przydomowych wiatraków, instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach rolnych oraz małych biogazowi. Przynosiły by one dochód  mieszkańcom gminy oraz dochód w postaci podatku od działalności gospodarczej. 

Skutki społeczne, gospodarcze i ekonomiczne

               W związku, że na terenie gminy istnieje silny protest społeczny, skierowany przeciw lokalizacji przemysłowych elektrowni wiatrowych, podjęcie uchwały regulującej odległości projektowanych elektrowni wiatrowych od zabudowań ludzkich, zlikwiduje te protesty i zmniejszy obawy mieszkańców o swoje zdrowie. Gmina Wydminy ma charakter rolniczo turystyczny. Przeważająca część gminy położona jest na terenach chronionych o szczególnych walorach przyrodniczych. Byłoby barbarzyństwem zniszczenie tej ziemi, przez nieuzasadnioną i niekontrolowaną zabudową potężnych elektrowni wiatrowych. Dotychczasowe doświadczenia polskiej wsi wskazują, że miliardowe wsparcie publiczne dla rozwoju tego sektora gospodarki odnawialnej, nie przyczynia się  do usunięcia strukturalnych słabości terenów wiejskich, a wręcz przeciwnie, niszczy istniejącą szansę wyjścia na ścieżkę trwałego rozwoju. Farmy wiatrowe nie tworzą nowych miejsc pracy na terenach o dużym bezrobociu i nie sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości w społeczności wiejskiej, eliminują jednocześnie szanse rozwoju usług turystycznych i powodują spadek wartości ziemi i nieruchomości.
Patologie wiązane z powstaniem przemysłowych elektrowni wiatrowych, generują konkretne koszty w postaci roszczeń odszkodowawczych ludności, kosztów likwidacji i utylizacji  elektrowni w przyszłości, oraz kosztów związanych z ochroną zdrowia mieszkańców. Koszty te mogą wielokrotnie przekroczyć podatkowe korzyści gminy, ponoszone   będą przez gminę, czyli przez wszystkich mieszkańców.
 Podmiot udostępniający informację: wydminy_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: RG Wydminy Data wytworzenia informacji: 2013-04-08 14:01:19
Osoba, która odpowiada za treść: RG Wydminy Data udostępnienia informacji: 2013-04-08 14:01:34
Wprowadził informację do BIP: Bolesław Idek Artykuł był wyświetlony: 1292
Osoba, która zmieniła informację: Bolesław Idek Data aktualizacji informacji: 2014-01-16 13:26:11
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij