czarnobiały0+1+2
 START  wydminy.pl  Uchwały RG  ZARZĄDZENIA  Skrzynka (ESP)  KONTAKT  O Biuletynie
 Uchwały Rady Gminy
 Drukuj informację

XXVI/107/2012

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVI/2012

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: 14 dni po opublikowaniu w Dz. U. Woj. Warm-Maz.

Data podpisania: 2012-03-29

Ogłoszono dnia: 2012-04-18 17:08:18 przez Bolesław Idek

Temat

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy w obrębach geodezyjnych: Siedliska (działka nr - 88/1) i Mazuchówka (działki nr – 494/20; 494/21; 494/22).

Na podstawie

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146)  oraz art.20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474) i art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz.1266; z 2005r. Nr 175, poz. 1462; z 2006r. Nr 12, poz. 63; z 2007r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008r. Nr 237, poz. 1657; z 2009r. Nr 1, poz.3, Nr 115, poz.967),

Treść

uchwala się, co następuje:
 
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

 
§ 1.1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Wydminy, obejmujący teren przeznaczony pod modernizację i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 655, w obrębach geodezyjnych: Siedliska (działka nr - 88/1) i Mazuchówka (działki nr – 494/20; 494/21; 494/22), składający się z :
 
1)     części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały,
2)     rysunków planu w skali 1 : 1 000, stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały: załącznik nr 1 - obejmujący obręb geodezyjny Siedliska i załącznik nr 2 - obejmujący obręb geodezyjny Mazuchówka.
 
§ 2. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały są również :
 
1)      załącznik nr 3 – stwierdzenie zgodności ustaleń „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy w obrębach geodezyjnych: Siedliska (działka nr - 88/1) i Mazuchówka (działki nr – 494/20; 494/21; 494/22) ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy” uchwalonym uchwałą nr IX/77/99 z dnia 27.12.1999r, zm. uchwał Nr XXX/179/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 25.11.2009r.,
2)   załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wydminy, obejmujący teren w obrębach geodezyjnych: Siedliska (działka nr - 88/1) i Mazuchówka (działki nr – 494/20; 494/21; 494/22),
3)  załącznik nr 5 – określający sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części gminy Wydminy obejmujący teren w obrębach geodezyjnych: Siedliska (działka nr - 88/1) i Mazuchówka (działki nr – 494/20; 494/21; 494/22), inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.
 
§ 3. 1. Podstawę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią:
 
1)     art. 7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. z 2004r.  Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) - Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2)    uchwała Nr XXXII/199/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 02 lutego 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy w obrębach geodezyjnych: Siedliska i Mazuchówka.
 
 
2.   Określony w §1 obszar, obejmuje pas terenu,  dla ustalenia rozbudowy i modernizacji drogi wojewódzkiej nr 655 w obrębie geodezyjnym: Siedliska i Mazuchówka.
 
3.   Przedmiotem planu miejscowego są zagadnienia związane z przeznaczeniem terenu pod  rozbudowę i modernizację drogi wojewódzkiej nr 655, co wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia terenu leśnego w obrębie geodezyjnym Mazuchówka o powierzchni  0,09ha, w związku z art. 7 ust.1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 
4.    Elementy obowiązujące i nieobligatoryjne w planie, zawarte w art. 15 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) określone są w sposób następujący:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ( §6, §7 i §8 - części tekstowej oraz w załączniku graficznym);
2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ( §9 części tekstowej);
3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ( §9 części tekstowej);
4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (§8 i §9 części tekstowej);
5)wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych (§8 części tekstowej);
6)  zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów  (w zakresie parametrów w §6 części tekstowej);
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (§8 i §8 części tekstowej);
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym (w planie zagadnienie nie występuje);
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (§9 części tekstowej);
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej (§7 i §9 części tekstowej);
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów (§9 części tekstowej);
12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (§11części tekstowej);
13)  granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji (w planie zagadnienia nie występuje);
 
§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 
1)     granice opracowania planu,
2)     przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania,
 
§ 5.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
 
1)   planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu  (tekstowe i rysunkowe) określonego w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2)   uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminnej, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3)   przepisach szczegółowych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi;
4)   rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiony na mapie w skali 1:1 000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
5)   terenie – należy rozumieć przez to teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, opisanego w tekście oraz wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
6)   ścieżce– należy przez to rozumieć wydzielony pas, przeznaczony dla ruchu rowerowego lub pieszego i rowerowego, określony jako ścieżka.
7)   terenie leśnym – należy przez to rozumieć grunty leśne: określone jako lasy, w przepisach o lasach; zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej;
 
 
ROZDZIAŁ II
PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA,  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW WYRÓŻNIONYCH NA RYSUNKU PLANU - PARAMETRY I WSKAŹNIKI
 
§ 6.1.  Ustala się  obszary stanowiące poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 655 w liniach rozgraniczających, oznaczone symbolem: 1KW  - na załączniku graficznym nr 1 – obręb geodezyjny Siedliska, 2KW – na załączniku graficznym nr 2 – obręb geodezyjny Mazuchówka
2. Dla terenów o symbolu: 1KW i 2KW, ustala się:
1)   obszary o symbolu 1KW - obręb geodezyjny Siedliska i obszar 2KW – obręb geodezyjny Mazuchówka, przylegają do drogi wojewódzkiej nr 655, w związku z czym obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (dz. U z 1999r. Nr 43, poz. 430) ,
2)   ewentualne usunięcie drzewa w obrębie geodezyjnym Siedliska, kolidującego z planowaną rozbudową drogi wojewódzkiej, wymaga zgody właściwych organów,
3)   ustala się lokalizację tablic informacyjnych, reklamowych, ścieżek, elementów małej architektury, za zgodą i na warunkach Zarządcy drogi wojewódzkiej,
4)   bieżące  utrzymanie czystości na terenie objętym planem, a także gospodarkę odpadami na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
5)   możliwość prowadzenia podziemnej sieci infrastruktury technicznej oraz budowę oświetlenia na warunkach określonych w przepisach szczególnych, w oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne,
 
   
ROZDZIAŁ III
ZASADY I WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
 
§ 7.  Na terenach, o których mowa w § 6 -  ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania:
 
 
1) obszary objęte opracowaniem planu przylegają do drogi wojewódzkiej nr 655, stanowią tereny przeznaczone na jej rozbudowę i modernizację,
2) na w/w terenach obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430),
3) planowana inwestycja – poszerzenie i modernizacja drogi wojewódzkiej kwalifikuje się do działań stanowiących realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
4) zachowuje się istniejące zjazdy, przy projektowaniu nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej, należy zachować obowiązujące przepisy prawa i uzgodnić je z Zarządcą drogi,
5)   ustala się następujące zasady wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
 
 a)     w przypadku odkrycia przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkiem, inwestor i wykonawca robót jest obowiązany wstrzymać wszelkie prace, zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Ełku i przeprowadzić w niezbędnym zakresie badania archeologiczne terenu oraz sporządzić dokumentację;
6)  ustala się następujące zasady wynikające z potrzeb ochrony środowiska:
 
a) teren o symbolu 2KW – w obrębie geodezyjnym Mazuchówka, położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego
b) na podstawie zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości sąsiednich oraz przepisów o ochronie środowiska, ocenia się dopuszczalny poziom hałasu przyjęty dla terenów komunikacyjnych,
 
c)  w przypadku usunięcia drzew w obrębie pasa drogowego zgodnie z art. 83 ust.2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli,  wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
 
7)  szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym sposób tymczasowego zagospodarowania, zakaz zabudowy, wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów leśnych:
 
a)nie ustala się tymczasowego sposobu użytkowania terenu,
b)  usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu objętego planem, winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych; w tym m.in. bieżące utrzymanie czystości wzdłuż drogi wojewódzkiej,
c) zakazuje się wszelkiej  zabudowy, nie związanej z funkcjonowaniem drogi wojewódzkiej.
8)  zachowuje się istniejącą infrastrukturę techniczną, ustala się możliwość prowadzenia nowej infrastruktury technicznej, na warunkach określonych w przepisach szczególnych, w oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne.
 
a) elektroenergetyka:
 
-  rezerwuje się teren pod istniejące i projektowane urządzenia elektroenergetyczne (t.j. linie SN i nN oraz stacje transformatorowe SN/nN). Szczegółowe dane dotyczące ilości i rodzaju urządzeń elektroenergetycznych niezbędnych do zasilenia zostaną określone w warunkach przyłączenia, które będą wydane podmiotom wnioskującym o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
 
-   ostateczna ilość projektowanych urządzeń SN i nN wyniknie z potrzeb opracowywanego terenu i warunków przyłączenia poszczególnych obiektów. W związku z powyższym rezerwa terenu na w/w urządzenia może ulec zmianie
 
b) telekomunikacja:
 
-  linie telekomunikacyjne w granicach planu należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne oraz terenu zieleni. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę.
 
c)  wodociąg:
 
-  budowa sieci wodociągowych w zależności od potrzeb, na warunkach zarządcy sieci,  na których należy przewidzieć lokalizację hydrantów zewnętrznych.
 
d) sieć kanalizacji sanitarnej:
 
-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w zależności od potrzeb, na warunkach zarządcy sieci, 
 
e) sieć gazowa:
 
-  przewiduje się miejsce w pasie drogowym – w chodniku lub pasie zieleni – na lokalizację sieci gazowej w perspektywie gazyfikacji tego obszaru,  rozważenie umieszczenia jej w  tzw. kanałach zbiorowych technologicznych,
 
-   zapewnia się dla każdej z działek budowlanych, przyległych do terenu objętego planem, możliwość przyłączenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci gazowej,
 
9)   w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami .
 
10)  ustala się realizację ścieżek, lokalizację tablic informacyjnych, reklamowych itp., elementów małej architektury, za zgodą i na warunkach Zarządcy drogi.
   
ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY POZOSTAŁE
 
§ 8. Przeznacza się grunty leśne na cele nieleśne o powierzchni : 0,09ha, w obrębie geodezyjnym Mazuchówka.
 
§ 9. Uchwala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent)
 
ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 10.  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady
Bogusław RomatowskiZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/107//2012
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/107//2012
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/107/2012
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2012r.
STWIERDZENIE ZGODNOŚCI
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wydminy, obejmujący teren w obrębach geodezyjnych: Siedliska (działka nr - 88/1) i Mazuchówka (działki nr – 494/20; 494/21; 494/22),  ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy
 
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. Z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) Rada Gminy Wydminy  stwierdza  zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Siedliska i Mazuchówka, w celu rozbudowy i modernizacji drogi wojewódzkiej nr 655, obejmującego działkę o nr geodezyjnym:  88/1 - w obrębie geodezyjnym Siedliska i działki nr: 494/20; 494/21; 494/22 – w obrębie geodezyjnym Mazuchówka - z ustaleniami zawartymi  w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  Wydminy uchwalonym uchwałą nr IX/77/99 z dnia 27.12.1999r, zm. uchwały  Nr XXX/179/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 25.11.2009 (tekst jedn.).

   Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVI/107/2012
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2012r.
 
 
 
SPOSÓB ROZPATRZENIA
nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Wydminy uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wydminy, obejmujący teren w obrębach geodezyjnych: Siedliska (działka nr - 88/1) i Mazuchówka (działki nr – 494/20; 494/21; 494/22),  ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy
 
            Na podstawie art. 20 ust.1, w związku z art. 17 pkt 11 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. Z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), Rada Gminy Wydminy stwierdza, że w wyznaczonym okresie wnoszenia uwag do dnia 15.03.2012r. nie wpłynęła żadna uwaga.

  Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVI/107/2012
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2012r.
 
 
SPOSÓB REALIZACJI
zapisanych w miejscowym  planie  zagospodarowania przestrzennego części  gminy Wydminy, obejmujący teren w obrębach geodezyjnych: Siedliska (działka nr - 88/1) i Mazuchówka (działki nr – 494/20; 494/21; 494/22),  które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
 
            Na podstawie art. 20 ust.1, w związku z art. 17 pkt 11 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. Z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), Rada Gminy Wydminy stwierdza, że w granicach planu nie występują inwestycje , należące do zadań własnych gminy.
Przewodniczący Rady
Bogusław Romatowski
 Podmiot udostępniający informację: wydminy_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Bolesław Idek Data wytworzenia informacji: 2012-04-18 16:39:12
Osoba, która odpowiada za treść: Bolesław Idek Data udostępnienia informacji: 2012-04-18 17:08:18
Wprowadził informację do BIP: Bolesław Idek Artykuł był wyświetlony: 264
Osoba, która zmieniła informację: Bolesław Idek Data aktualizacji informacji: 2012-08-07 07:29:11
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij