czarnobiały0+1+2
 START  wydminy.pl  Uchwały RG  ZARZĄDZENIA  Skrzynka (ESP)  KONTAKT  O Biuletynie
 Drukuj informację

Uchwała Nr XXIX/195/2006 - Zmiana uchwały LIX/270/2002 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze

Ogłoszono: 2009-02-05 10:47:27 przez Redaktor .

Uchwała Nr XXIX/195/2006

 
UCHWAŁA Nr XXIX/195/2006
Rady Gminy Wydminy
z dnia 19 lipca 2006 roku

w spawie zmiany Uchwały Nr LIX/270/2002 Rady Gminy Wydminy z dnia 07 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 167, poz. 1760, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz. 242) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2006 r. Nr 41, poz. 842), uchwala się co następuje:  
§1

W Uchwale Nr LIX/270/2002 Rady Gminy Wydminy z dnia 07 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów na wniosek Wójta Gminy wprowadza się następujące zmiany:
w §1, w tabeli, w wierszu opisującym okręg wyborczy Nr 8, po nazwie Wężówka dopisuje się nazwy nowo utworzonych sołectw: Gawliki Małe, Ranty.
 jednolity podział gminy na okręgi wyborcze stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy
§3

Niniejszą uchwałę przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie i Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.


                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                    (-) Leszek Cedrowski
 Podmiot udostępniający informację: wydminy_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Bolesław Idek Data wytworzenia informacji: 2009-02-05 10:47:21
Osoba, która odpowiada za treść: Bolesław Idek Data udostępnienia informacji: 2009-02-05 10:47:27
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 255
Osoba, która zmieniła informację: Bolesław Idek Data aktualizacji informacji: 2012-02-15 17:10:30
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij