czarnobiały0+1+2
 START  wydminy.pl  Uchwały RG  ZARZĄDZENIA  Skrzynka (ESP)  KONTAKT  O Biuletynie
 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
 Drukuj informację

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW - OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy...

Ogłoszono: 2014-01-10 11:52:29 przez Administrator .

Wydminy, dnia 2014-01-10

RK.7630.4.2013
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy, w granicach administracyjnych gminy Wydminy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wydminy uchwały nr XLV/179/2013 z dnia  16 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Wydminy.
 
Jednocześnie na podstawie art. 39 i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm. ), podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy” – w  granicach administracyjnych gminy /uchwała  Rady Gminy Wydminy Nr XLV/179/2013 z dnia 16 maja 2013r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy przyjętego uchwałą Rady Gminy Wydminy Nr IX/77/1999 z dnia 22 grudnia 1999r. i zmienionego uchwałą Nr XXX/179/2009Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2009r. – tekst jednolity w granicach administracyjnych /

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w dokumentów.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy, ul. Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r.

Wnioski mogą być wnoszone:
  1. w formie pisemnej,
  2. ustnie do protokołu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
stosownie do ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
WÓJT GMINY WYDMINY
mgr inż. Radosław Król

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: wydminy_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Bolesław Idek Data wytworzenia informacji: 2014-01-10 11:50:02
Osoba, która odpowiada za treść: Bolesław Idek Data udostępnienia informacji: 2014-01-10 11:52:29
Wprowadził informację do BIP: Bolesław Idek Artykuł był wyświetlony: 352
Osoba, która zmieniła informację: Bolesław Idek Data aktualizacji informacji: 2014-01-10 11:52:29
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij