czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 128094
Regulamin organizacyjny 65060
Zadania Urzędu 34802
    Dokumenty strategiczne 3999
Departamenty/Biura 204716
    Gabinet Marszałka 37404
    Departament Organizacyjny 35545
    Departament Prawny 14179
    Departament Finansów i Skarbu 22132
    Departament Współpracy Międzynarodowej 26195
    Departament Polityki Regionalnej 34922
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42552
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 28878
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 41596
    Departament Ochrony Środowiska 88368
    Departament Infrastruktury i Geodezji 43861
    Departament Zdrowia 22534
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 54441
    Departament Kultury i Edukacji 39675
    Departament Turystyki 32481
    Departament Sportu 29592
    Departament Kontroli 16368
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 15428
    Departament Zamówień Publicznych 15176
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 20722
    Departament Koordynacji Promocji 25047
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 6441
    Departament Polityki Jakości 20199
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 10649
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 12644
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 17684
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 7066
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 14437
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2334
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 7695
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 8710
    Biura Regionalne 12145
       Elbląg 10282
       Ełk 6900
Etyka 16897
Akty prawne 1079886
    Uchwały Sejmiku 498384
    Uchwały Zarządu 567092
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 37188
    Skarbnik Województwa 9136
    Budżet Województwa 17
       2016 2364
       2015 8123
       2014 13617
       2013 24157
       2012 26243
       2011 29577
       2010 30757
       2009 30267
       2008 27799
       2007 2307
       2006 2156
    Wykaz mienia 8313
    Sprawozdania 41082
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 25505
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 29267
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 26331
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 19950
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 25393
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 31053
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 19886
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 21031
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 13043
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 19365
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 8097
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 8652
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 8070
Sprawy Interesantów 86985
    Informacje ogólne 73002
    Sprawy 66211
    Departamenty 32940
    Lista spraw 460347
    Język migowy 5718
    Skargi i wnioski 7759
       Petycje 517
    Petycje 2930
    Wykaz petycji 8465
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 65613
    Wybory 2010 12645
       Informacje 2865
       Komisja Wyborcza 5830
       Obwieszczenia 21920
Organizacje Pozarządowe 98282
    Otwarte konkursy ofert 202844
       Ogłoszenia 4897
       Rozstrzygnięcia 201689
    Oferty pozakonkursowe 22919
    Dotacje bezkonkursowe 1814
    Konkursy inne 1742
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1791
       Zasady współpracy 1764
       Programy 1816
       Sprawozdania 1846
    Baza NGO 1931
       Organizacje Pożytku Publicznego 1803
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1785
       Inne 1895
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 36883
       Dokumenty 1808
       Działalność 1868
    Forum Pełnomocników 1694
    Program Rozwoju Wolontariatu 4646
    Kombatanci 1813
       Baza organizacji kombatanckich 1696
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1832
       Informacje 1868
    Przydatne adresy 1800
    Program Współpracy 21554
    Przydatne pliki do pobrania 14620
    Ratownictwo wodne 1877
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 537
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 9758
    Szpital Przyjazny Kombatantom 3587
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 10302
Polityka społeczna 38286
    Pomoc i integracja społeczna 6815
       Bilans potrzeb 4362
       Bank danych 10281
    Świadczenia rodzinne 1764
       Informacje ogólne 1677
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1587
       Formularze unijne z serii E400 1649
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1652
    Działania na rzecz rodziny 1644
       Rada ds Rodzin 1670
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1687
    Osoby niepełnosprawne 7897
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1660
       PFRON 13793
    Uzależnienia 1767
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1634
    Obserwatorium integracji społecznej 1688
       Badania i analizy 1714
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1623
    Pomoc i integracja społeczna 8554
Geologia 25797
    Wykaz dokumentacji 37529
    Procedury koncesyjne 1978
    Wykaz decyzji koncesyjnych 28381
    Obwieszczenia 10334
Ochrona środowiska 197083
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 34731
       ochrona środowiska 9215
       ochrona powietrza 3300
       ochrona przed hałasem 2739
          Obszary ograniczonego użytkowania 2682
       gospodarka odpadami 5232
    Publicznie dostępne dane 23025
    Pozwolenia środowiskowe 5140
       Pozwolenia zintegrowane 2942
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 29840
          Wydane decyzje 23610
       Ochrona powietrza 1977
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1633
       Ochrona wód 2487
          Prowadzone postępowania 12143
       Gospodarka odpadami 2401
          Procedury wydawania decyzji 2169
          Informacje o wydanych zezwoleniach 13569
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2328
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 1942
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1902
    Opłaty środowiskowe 4229
    Opłata produktowa 4145
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 4424
    Gospodarowanie odpadami 12888
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2796
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 5687
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 351
    Baterie i akumulatory 4983
    Łowiectwo 6660
    Ochrona przyrody 5082
       Parki Krajobrazowe 4439
       Obszary Chronionego Krajobrazu 21236
    Energia odnawialna 3315
    Raporty wojewódzkie 13074
    Wykazy i sprawozdania 29798
Informatyzacja 35038
Sport 13480
Gospodarka nieruchomościami 135440
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 117273
Konsultacje społeczne 18460
    Zaproszenia do konsultacji 42809
    Raporty 17847
Kontrole 32688
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 16051
    Plan Kontroli 23807
    Plan Audytu 7069
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24979
       Rok 2014 2694
       Rok 2013 2595
       Rok 2012 3109
       Rok 2011 7406
       Rok 2010 7831
       Rok 2009 11835
       Rok 2008 8507
    Kontrole POKL 13373
Informacje nieudostępniane 26671
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 17587
Rejestr zmian 1355814
Redakcja Biuletynu 25859
    Adres Redakcji 3333
Instrukcja korzystania z BIP 22082
Pliki do pobrania 73656
Mapa serwisu 16496

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 7655


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij