czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 134136
Regulamin organizacyjny 68901
Zadania Urzędu 35835
    Dokumenty strategiczne 4438
Departamenty/Biura 206167
    Gabinet Marszałka 38877
    Departament Organizacyjny 37391
    Departament Prawny 14844
    Departament Finansów i Skarbu 23334
    Departament Współpracy Międzynarodowej 27476
    Departament Polityki Regionalnej 36196
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 44317
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 29780
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 43234
    Departament Ochrony Środowiska 91273
    Departament Infrastruktury i Geodezji 46055
    Departament Zdrowia 23629
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 55987
    Departament Kultury i Edukacji 41471
    Departament Turystyki 33724
    Departament Sportu 30825
    Departament Kontroli 17300
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 16424
    Departament Zamówień Publicznych 15820
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 21511
    Departament Koordynacji Promocji 26086
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 6940
    Departament Polityki Jakości 20616
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 11281
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 13364
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 18607
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 7437
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 15209
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2475
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 7974
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 9213
    Biura Regionalne 12460
       Elbląg 10875
       Ełk 7423
Etyka 17367
Akty prawne 1238014
    Uchwały Sejmiku 557413
    Uchwały Zarządu 697039
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 37959
    Skarbnik Województwa 9609
    Budżet Województwa 17
       2016 2660
       2015 8847
       2014 14481
       2013 26249
       2012 28852
       2011 32303
       2010 32952
       2009 33000
       2008 29770
       2007 2380
       2006 2233
    Wykaz mienia 8778
    Sprawozdania 43718
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 27042
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 30438
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 27250
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 20630
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 26202
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 32188
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 20554
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 21639
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 13897
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 20045
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 8578
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 9081
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 8490
Sprawy Interesantów 87188
    Informacje ogólne 74352
    Sprawy 66369
    Departamenty 33203
    Lista spraw 491304
    Język migowy 6063
    Skargi i wnioski 9530
       Petycje 587
    Petycje 3196
    Wykaz petycji 9956
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 67889
    Wybory 2010 12879
       Informacje 2934
       Komisja Wyborcza 6164
       Obwieszczenia 22793
Organizacje Pozarządowe 98948
    Otwarte konkursy ofert 209977
       Ogłoszenia 5063
       Rozstrzygnięcia 215809
    Oferty pozakonkursowe 24491
    Dotacje bezkonkursowe 1884
    Konkursy inne 1804
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1860
       Zasady współpracy 1826
       Programy 1915
       Sprawozdania 1912
    Baza NGO 2011
       Organizacje Pożytku Publicznego 1875
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1853
       Inne 1966
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 40232
       Dokumenty 1878
       Działalność 1939
    Forum Pełnomocników 1761
    Program Rozwoju Wolontariatu 4879
    Kombatanci 1884
       Baza organizacji kombatanckich 1759
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1904
       Informacje 1934
    Przydatne adresy 1859
    Program Współpracy 22960
    Przydatne pliki do pobrania 15374
    Ratownictwo wodne 2216
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 597
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 10723
    Szpital Przyjazny Kombatantom 4144
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 11655
Polityka społeczna 38918
    Pomoc i integracja społeczna 7054
       Bilans potrzeb 4539
       Bank danych 11496
    Świadczenia rodzinne 1827
       Informacje ogólne 1739
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1652
       Formularze unijne z serii E400 1715
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1729
    Działania na rzecz rodziny 1720
       Rada ds Rodzin 1731
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1763
    Osoby niepełnosprawne 8103
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1732
       PFRON 14939
    Uzależnienia 1842
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1704
    Obserwatorium integracji społecznej 1770
       Badania i analizy 1787
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1699
    Pomoc i integracja społeczna 8956
Geologia 26297
    Wykaz dokumentacji 40772
    Procedury koncesyjne 2051
    Wykaz decyzji koncesyjnych 30800
    Obwieszczenia 11928
Ochrona środowiska 198433
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 35397
       ochrona środowiska 10158
       ochrona powietrza 3601
       ochrona przed hałasem 3093
          Obszary ograniczonego użytkowania 3008
       gospodarka odpadami 6100
    Publicznie dostępne dane 23917
    Pozwolenia środowiskowe 5510
       Pozwolenia zintegrowane 3169
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 35517
          Wydane decyzje 27670
       Ochrona powietrza 2148
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1821
       Ochrona wód 2699
          Prowadzone postępowania 14598
       Gospodarka odpadami 2662
          Procedury wydawania decyzji 2403
          Informacje o wydanych zezwoleniach 15451
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2522
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 2201
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2137
    Opłaty środowiskowe 4568
    Opłata produktowa 4394
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 5058
    Gospodarowanie odpadami 13239
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 3136
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 6637
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 351
    Baterie i akumulatory 5670
    Łowiectwo 7127
    Ochrona przyrody 5313
       Parki Krajobrazowe 4788
       Obszary Chronionego Krajobrazu 23311
    Energia odnawialna 3578
    Raporty wojewódzkie 13167
    Wykazy i sprawozdania 30016
Informatyzacja 36376
Sport 14106
Gospodarka nieruchomościami 142756
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 127724
Konsultacje społeczne 18876
    Zaproszenia do konsultacji 47083
    Raporty 20117
Kontrole 33314
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 16823
    Plan Kontroli 24898
    Plan Audytu 7569
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24984
       Rok 2014 2997
       Rok 2013 2880
       Rok 2012 3294
       Rok 2011 8622
       Rok 2010 8806
       Rok 2009 13644
       Rok 2008 10092
    Kontrole POKL 13996
Informacje nieudostępniane 27425
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 17848
Rejestr zmian 1426476
Redakcja Biuletynu 26069
    Adres Redakcji 3563
Instrukcja korzystania z BIP 22657
Pliki do pobrania 74218
Mapa serwisu 16752

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 8751


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij