czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 113071
Regulamin organizacyjny 55626
Zadania Urzędu 31961
    Dokumenty strategiczne 3055
Departamenty/Biura 198155
    Gabinet Marszałka 33061
    Departament Organizacyjny 32149
    Departament Prawny 12674
    Departament Finansów i Skarbu 19451
    Departament Współpracy Międzynarodowej 23662
    Departament Polityki Regionalnej 31888
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 37456
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 26219
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 37726
    Departament Ochrony Środowiska 80910
    Departament Infrastruktury i Geodezji 39724
    Departament Zdrowia 20120
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 48830
    Departament Kultury i Edukacji 35594
    Departament Turystyki 29650
    Departament Sportu 27009
    Departament Kontroli 14050
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 13528
    Departament Zamówień Publicznych 13189
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 18461
    Departament Koordynacji Promocji 22186
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 5851
    Departament Polityki Jakości 19583
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 9670
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 10934
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 15452
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 6356
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 11834
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2043
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 6991
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 7795
    Biura Regionalne 11335
       Elbląg 9156
       Ełk 6008
Etyka 15320
Akty prawne 848101
    Uchwały Sejmiku 400209
    Uchwały Zarządu 395577
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 35219
    Skarbnik Województwa 8254
    Budżet Województwa 17
       2016 1420
       2015 6131
       2014 11323
       2013 20312
       2012 23328
       2011 26162
       2010 26616
       2009 26859
       2008 24442
       2007 2088
       2006 1939
    Wykaz mienia 7510
    Sprawozdania 36333
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 19969
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 27340
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 24881
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 18275
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 23593
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 28584
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 18837
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 20051
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 11250
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 17965
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 7097
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 7447
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 6893
Sprawy Interesantów 86330
    Informacje ogólne 68197
    Sprawy 65492
    Departamenty 31607
    Lista spraw 391400
    Język migowy 4602
    Skargi i wnioski 4103
       Petycje 260
    Petycje 2294
    Wykaz petycji 4775
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 58181
    Wybory 2010 12171
       Informacje 2575
       Komisja Wyborcza 4982
       Obwieszczenia 19806
Organizacje Pozarządowe 96003
    Otwarte konkursy ofert 187008
       Ogłoszenia 4603
       Rozstrzygnięcia 179713
    Oferty pozakonkursowe 19524
    Dotacje bezkonkursowe 1585
    Konkursy inne 1506
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1571
       Zasady współpracy 1557
       Programy 1598
       Sprawozdania 1624
    Baza NGO 1687
       Organizacje Pożytku Publicznego 1587
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1571
       Inne 1669
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 28858
       Dokumenty 1556
       Działalność 1568
    Forum Pełnomocników 1497
    Program Rozwoju Wolontariatu 4042
    Kombatanci 1612
       Baza organizacji kombatanckich 1440
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1605
       Informacje 1616
    Przydatne adresy 1578
    Program Współpracy 18179
    Przydatne pliki do pobrania 12873
    Ratownictwo wodne 996
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 284
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 6424
    Szpital Przyjazny Kombatantom 2023
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 5998
Polityka społeczna 35821
    Pomoc i integracja społeczna 6379
       Bilans potrzeb 3899
       Bank danych 8572
    Świadczenia rodzinne 1536
       Informacje ogólne 1459
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1382
       Formularze unijne z serii E400 1444
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1420
    Działania na rzecz rodziny 1408
       Rada ds Rodzin 1457
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1481
    Osoby niepełnosprawne 7213
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1448
       PFRON 12051
    Uzależnienia 1531
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1414
    Obserwatorium integracji społecznej 1440
       Badania i analizy 1521
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1380
    Pomoc i integracja społeczna 7378
Geologia 24227
    Wykaz dokumentacji 33730
    Procedury koncesyjne 1759
    Wykaz decyzji koncesyjnych 25113
    Obwieszczenia 8178
Ochrona środowiska 191651
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 32953
       ochrona środowiska 6705
       ochrona powietrza 2733
       ochrona przed hałasem 2154
          Obszary ograniczonego użytkowania 1904
       gospodarka odpadami 3856
    Publicznie dostępne dane 21786
    Pozwolenia środowiskowe 4394
       Pozwolenia zintegrowane 2388
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 22192
          Wydane decyzje 15935
       Ochrona powietrza 1562
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1300
       Ochrona wód 1842
          Prowadzone postępowania 9377
       Gospodarka odpadami 1939
          Procedury wydawania decyzji 1649
          Informacje o wydanych zezwoleniach 10746
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 1795
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 1396
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1390
    Opłaty środowiskowe 3156
    Opłata produktowa 3502
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 3603
    Gospodarowanie odpadami 11693
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2304
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 4570
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 344
    Baterie i akumulatory 3633
    Łowiectwo 5048
    Ochrona przyrody 4382
       Parki Krajobrazowe 3537
       Obszary Chronionego Krajobrazu 14926
    Energia odnawialna 2642
    Raporty wojewódzkie 12868
    Wykazy i sprawozdania 29406
Informatyzacja 30928
Sport 11393
Gospodarka nieruchomościami 120145
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 100189
Konsultacje społeczne 16820
    Zaproszenia do konsultacji 33179
    Raporty 14521
Kontrole 30936
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 14273
    Plan Kontroli 21994
    Plan Audytu 6223
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24970
       Rok 2014 1898
       Rok 2013 1968
       Rok 2012 2726
       Rok 2011 5726
       Rok 2010 6465
       Rok 2009 9569
       Rok 2008 6906
    Kontrole POKL 12284
Informacje nieudostępniane 24203
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 16749
Rejestr zmian 1193517
Redakcja Biuletynu 24967
    Adres Redakcji 2958
Instrukcja korzystania z BIP 20578
Pliki do pobrania 71319
Mapa serwisu 15719

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 6313


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij