czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 120564
Regulamin organizacyjny 60009
Zadania Urzędu 33567
    Dokumenty strategiczne 3610
Departamenty/Biura 202566
    Gabinet Marszałka 35404
    Departament Organizacyjny 33494
    Departament Prawny 13386
    Departament Finansów i Skarbu 20711
    Departament Współpracy Międzynarodowej 24947
    Departament Polityki Regionalnej 33660
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 40555
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 27633
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 39752
    Departament Ochrony Środowiska 85375
    Departament Infrastruktury i Geodezji 41587
    Departament Zdrowia 21289
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 52513
    Departament Kultury i Edukacji 37783
    Departament Turystyki 31200
    Departament Sportu 28353
    Departament Kontroli 15055
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 14499
    Departament Zamówień Publicznych 14019
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 19626
    Departament Koordynacji Promocji 23747
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 6058
    Departament Polityki Jakości 19877
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 10145
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 11837
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 16572
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 6691
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 13364
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2186
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 7402
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 8224
    Biura Regionalne 11765
       Elbląg 9782
       Ełk 6481
Etyka 16275
Akty prawne 943047
    Uchwały Sejmiku 444847
    Uchwały Zarządu 458623
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 36245
    Skarbnik Województwa 8637
    Budżet Województwa 17
       2016 1905
       2015 7032
       2014 12328
       2013 21921
       2012 24385
       2011 27427
       2010 28003
       2009 28181
       2008 25544
       2007 2211
       2006 2055
    Wykaz mienia 7823
    Sprawozdania 38342
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 23213
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 28130
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 25493
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 19032
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 24322
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 29501
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 19204
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 20487
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 11857
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 18542
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 7541
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 8036
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 7349
Sprawy Interesantów 86819
    Informacje ogólne 70871
    Sprawy 65903
    Departamenty 32641
    Lista spraw 426345
    Język migowy 5175
    Skargi i wnioski 5740
       Petycje 397
    Petycje 2598
    Wykaz petycji 6500
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 61567
    Wybory 2010 12391
       Informacje 2712
       Komisja Wyborcza 5276
       Obwieszczenia 20829
Organizacje Pozarządowe 97302
    Otwarte konkursy ofert 195085
       Ogłoszenia 4757
       Rozstrzygnięcia 188457
    Oferty pozakonkursowe 21216
    Dotacje bezkonkursowe 1716
    Konkursy inne 1645
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1699
       Zasady współpracy 1671
       Programy 1721
       Sprawozdania 1746
    Baza NGO 1842
       Organizacje Pożytku Publicznego 1711
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1696
       Inne 1800
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 32577
       Dokumenty 1709
       Działalność 1734
    Forum Pełnomocników 1619
    Program Rozwoju Wolontariatu 4402
    Kombatanci 1724
       Baza organizacji kombatanckich 1601
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1737
       Informacje 1751
    Przydatne adresy 1719
    Program Współpracy 19786
    Przydatne pliki do pobrania 13692
    Ratownictwo wodne 1434
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 422
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 8407
    Szpital Przyjazny Kombatantom 2702
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 8442
Polityka społeczna 37254
    Pomoc i integracja społeczna 6601
       Bilans potrzeb 4141
       Bank danych 9201
    Świadczenia rodzinne 1680
       Informacje ogólne 1576
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1500
       Formularze unijne z serii E400 1569
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1552
    Działania na rzecz rodziny 1554
       Rada ds Rodzin 1584
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1602
    Osoby niepełnosprawne 7591
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1578
       PFRON 12794
    Uzależnienia 1684
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1549
    Obserwatorium integracji społecznej 1568
       Badania i analizy 1639
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1490
    Pomoc i integracja społeczna 8004
Geologia 25061
    Wykaz dokumentacji 35227
    Procedury koncesyjne 1887
    Wykaz decyzji koncesyjnych 26732
    Obwieszczenia 9020
Ochrona środowiska 194600
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 33876
       ochrona środowiska 7884
       ochrona powietrza 3035
       ochrona przed hałasem 2381
          Obszary ograniczonego użytkowania 2315
       gospodarka odpadami 4411
    Publicznie dostępne dane 22295
    Pozwolenia środowiskowe 4744
       Pozwolenia zintegrowane 2631
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 24897
          Wydane decyzje 18930
       Ochrona powietrza 1783
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1457
       Ochrona wód 2096
          Prowadzone postępowania 10111
       Gospodarka odpadami 2143
          Procedury wydawania decyzji 1843
          Informacje o wydanych zezwoleniach 11788
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2072
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 1628
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1600
    Opłaty środowiskowe 3715
    Opłata produktowa 3824
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 3860
    Gospodarowanie odpadami 12347
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2515
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 4943
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 351
    Baterie i akumulatory 4095
    Łowiectwo 6037
    Ochrona przyrody 4741
       Parki Krajobrazowe 4050
       Obszary Chronionego Krajobrazu 18705
    Energia odnawialna 3014
    Raporty wojewódzkie 12996
    Wykazy i sprawozdania 29585
Informatyzacja 33246
Sport 12562
Gospodarka nieruchomościami 127272
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 107179
Konsultacje społeczne 17529
    Zaproszenia do konsultacji 38267
    Raporty 15956
Kontrole 31898
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 15106
    Plan Kontroli 22852
    Plan Audytu 6570
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24972
       Rok 2014 2246
       Rok 2013 2177
       Rok 2012 2909
       Rok 2011 6472
       Rok 2010 6976
       Rok 2009 10321
       Rok 2008 7468
    Kontrole POKL 12835
Informacje nieudostępniane 25315
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 17203
Rejestr zmian 1255456
Redakcja Biuletynu 25495
    Adres Redakcji 3157
Instrukcja korzystania z BIP 21422
Pliki do pobrania 72654
Mapa serwisu 16121

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 6878


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij