czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 126754
Regulamin organizacyjny 64092
Zadania Urzędu 34560
    Dokumenty strategiczne 3912
Departamenty/Biura 204328
    Gabinet Marszałka 36957
    Departament Organizacyjny 35034
    Departament Prawny 14013
    Departament Finansów i Skarbu 21823
    Departament Współpracy Międzynarodowej 25941
    Departament Polityki Regionalnej 34687
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42148
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 28657
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 41167
    Departament Ochrony Środowiska 87839
    Departament Infrastruktury i Geodezji 43293
    Departament Zdrowia 22208
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 54080
    Departament Kultury i Edukacji 39242
    Departament Turystyki 32166
    Departament Sportu 29302
    Departament Kontroli 16064
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 15200
    Departament Zamówień Publicznych 15011
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 20517
    Departament Koordynacji Promocji 24746
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 6370
    Departament Polityki Jakości 20130
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 10547
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 12442
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 17424
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 6967
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 14253
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2295
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 7631
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 8569
    Biura Regionalne 12048
       Elbląg 10172
       Ełk 6793
Etyka 16774
Akty prawne 1055012
    Uchwały Sejmiku 489934
    Uchwały Zarządu 549344
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 36974
    Skarbnik Województwa 9038
    Budżet Województwa 17
       2016 2281
       2015 7875
       2014 13373
       2013 23693
       2012 25797
       2011 29014
       2010 30152
       2009 29727
       2008 27358
       2007 2286
       2006 2133
    Wykaz mienia 8149
    Sprawozdania 40461
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 25035
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 29020
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 26089
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 19760
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 25156
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 30718
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 19702
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 20900
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 12753
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 19174
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 7950
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 8519
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 7929
Sprawy Interesantów 86943
    Informacje ogólne 72638
    Sprawy 66159
    Departamenty 32871
    Lista spraw 452818
    Język migowy 5606
    Skargi i wnioski 7345
       Petycje 493
    Petycje 2859
    Wykaz petycji 8035
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 64995
    Wybory 2010 12569
       Informacje 2849
       Komisja Wyborcza 5698
       Obwieszczenia 21732
Organizacje Pozarządowe 98095
    Otwarte konkursy ofert 201167
       Ogłoszenia 4865
       Rozstrzygnięcia 199362
    Oferty pozakonkursowe 22492
    Dotacje bezkonkursowe 1799
    Konkursy inne 1723
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1776
       Zasady współpracy 1746
       Programy 1796
       Sprawozdania 1822
    Baza NGO 1906
       Organizacje Pożytku Publicznego 1780
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1767
       Inne 1868
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 35930
       Dokumenty 1787
       Działalność 1850
    Forum Pełnomocników 1677
    Program Rozwoju Wolontariatu 4589
    Kombatanci 1797
       Baza organizacji kombatanckich 1676
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1809
       Informacje 1848
    Przydatne adresy 1782
    Program Współpracy 21157
    Przydatne pliki do pobrania 14419
    Ratownictwo wodne 1789
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 515
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 9540
    Szpital Przyjazny Kombatantom 3410
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 9972
Polityka społeczna 38112
    Pomoc i integracja społeczna 6756
       Bilans potrzeb 4304
       Bank danych 9921
    Świadczenia rodzinne 1751
       Informacje ogólne 1653
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1564
       Formularze unijne z serii E400 1635
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1631
    Działania na rzecz rodziny 1627
       Rada ds Rodzin 1654
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1670
    Osoby niepełnosprawne 7839
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1645
       PFRON 13616
    Uzależnienia 1747
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1613
    Obserwatorium integracji społecznej 1660
       Badania i analizy 1697
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1606
    Pomoc i integracja społeczna 8430
Geologia 25680
    Wykaz dokumentacji 37233
    Procedury koncesyjne 1957
    Wykaz decyzji koncesyjnych 28020
    Obwieszczenia 10027
Ochrona środowiska 196767
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 34547
       ochrona środowiska 8948
       ochrona powietrza 3231
       ochrona przed hałasem 2639
          Obszary ograniczonego użytkowania 2596
       gospodarka odpadami 5010
    Publicznie dostępne dane 22851
    Pozwolenia środowiskowe 5044
       Pozwolenia zintegrowane 2869
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 28993
          Wydane decyzje 22414
       Ochrona powietrza 1938
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1578
       Ochrona wód 2433
          Prowadzone postępowania 11823
       Gospodarka odpadami 2321
          Procedury wydawania decyzji 2086
          Informacje o wydanych zezwoleniach 13284
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2270
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 1854
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1827
    Opłaty środowiskowe 4112
    Opłata produktowa 4083
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 4297
    Gospodarowanie odpadami 12789
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2709
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 5528
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 351
    Baterie i akumulatory 4762
    Łowiectwo 6521
    Ochrona przyrody 5015
       Parki Krajobrazowe 4352
       Obszary Chronionego Krajobrazu 20749
    Energia odnawialna 3236
    Raporty wojewódzkie 13055
    Wykazy i sprawozdania 29759
Informatyzacja 34679
Sport 13295
Gospodarka nieruchomościami 133872
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 115157
Konsultacje społeczne 18341
    Zaproszenia do konsultacji 41819
    Raporty 17293
Kontrole 32546
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 15829
    Plan Kontroli 23532
    Plan Audytu 6958
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24978
       Rok 2014 2623
       Rok 2013 2515
       Rok 2012 3064
       Rok 2011 7176
       Rok 2010 7574
       Rok 2009 11444
       Rok 2008 8234
    Kontrole POKL 13217
Informacje nieudostępniane 26476
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 17525
Rejestr zmian 1345798
Redakcja Biuletynu 25799
    Adres Redakcji 3280
Instrukcja korzystania z BIP 21945
Pliki do pobrania 73504
Mapa serwisu 16414

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 7541


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij