czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 113775
Regulamin organizacyjny 55944
Zadania Urzędu 32103
    Dokumenty strategiczne 3123
Departamenty/Biura 198788
    Gabinet Marszałka 33279
    Departament Organizacyjny 32331
    Departament Prawny 12730
    Departament Finansów i Skarbu 19547
    Departament Współpracy Międzynarodowej 23796
    Departament Polityki Regionalnej 32050
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 37759
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 26348
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 37894
    Departament Ochrony Środowiska 81792
    Departament Infrastruktury i Geodezji 39994
    Departament Zdrowia 20256
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 49267
    Departament Kultury i Edukacji 35809
    Departament Turystyki 29861
    Departament Sportu 27192
    Departament Kontroli 14150
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 13697
    Departament Zamówień Publicznych 13271
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 18606
    Departament Koordynacji Promocji 22317
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 5879
    Departament Polityki Jakości 19625
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 9722
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 11009
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 15567
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 6401
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 11941
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2055
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 7018
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 7845
    Biura Regionalne 11374
       Elbląg 9267
       Ełk 6121
Etyka 15377
Akty prawne 853720
    Uchwały Sejmiku 403133
    Uchwały Zarządu 397839
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 35348
    Skarbnik Województwa 8288
    Budżet Województwa 17
       2016 1488
       2015 6222
       2014 11411
       2013 20424
       2012 23475
       2011 26284
       2010 26748
       2009 27026
       2008 24520
       2007 2095
       2006 1951
    Wykaz mienia 7537
    Sprawozdania 36590
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 20482
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 27466
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 24961
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 18378
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 23667
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 28691
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 18888
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 20092
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 11327
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 18019
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 7124
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 7497
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 6951
Sprawy Interesantów 86474
    Informacje ogólne 68408
    Sprawy 65591
    Departamenty 31904
    Lista spraw 396204
    Język migowy 4631
    Skargi i wnioski 4216
       Petycje 270
    Petycje 2328
    Wykaz petycji 4963
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 58470
    Wybory 2010 12189
       Informacje 2581
       Komisja Wyborcza 5001
       Obwieszczenia 19924
Organizacje Pozarządowe 96122
    Otwarte konkursy ofert 187702
       Ogłoszenia 4612
       Rozstrzygnięcia 180280
    Oferty pozakonkursowe 19733
    Dotacje bezkonkursowe 1596
    Konkursy inne 1517
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1583
       Zasady współpracy 1566
       Programy 1604
       Sprawozdania 1635
    Baza NGO 1692
       Organizacje Pożytku Publicznego 1595
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1581
       Inne 1676
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 29187
       Dokumenty 1563
       Działalność 1578
    Forum Pełnomocników 1507
    Program Rozwoju Wolontariatu 4079
    Kombatanci 1617
       Baza organizacji kombatanckich 1449
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1614
       Informacje 1624
    Przydatne adresy 1587
    Program Współpracy 18357
    Przydatne pliki do pobrania 12910
    Ratownictwo wodne 1029
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 290
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 6550
    Szpital Przyjazny Kombatantom 2089
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 6180
Polityka społeczna 35945
    Pomoc i integracja społeczna 6404
       Bilans potrzeb 3934
       Bank danych 8617
    Świadczenia rodzinne 1548
       Informacje ogólne 1467
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1389
       Formularze unijne z serii E400 1452
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1427
    Działania na rzecz rodziny 1415
       Rada ds Rodzin 1465
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1490
    Osoby niepełnosprawne 7245
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1458
       PFRON 12092
    Uzależnienia 1542
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1422
    Obserwatorium integracji społecznej 1449
       Badania i analizy 1527
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1386
    Pomoc i integracja społeczna 7430
Geologia 24299
    Wykaz dokumentacji 33891
    Procedury koncesyjne 1773
    Wykaz decyzji koncesyjnych 25291
    Obwieszczenia 8378
Ochrona środowiska 192200
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 33061
       ochrona środowiska 6813
       ochrona powietrza 2768
       ochrona przed hałasem 2175
          Obszary ograniczonego użytkowania 1971
       gospodarka odpadami 3912
    Publicznie dostępne dane 21830
    Pozwolenia środowiskowe 4429
       Pozwolenia zintegrowane 2405
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 22935
          Wydane decyzje 16735
       Ochrona powietrza 1573
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1310
       Ochrona wód 1862
          Prowadzone postępowania 9641
       Gospodarka odpadami 1960
          Procedury wydawania decyzji 1663
          Informacje o wydanych zezwoleniach 11190
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 1818
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 1424
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1411
    Opłaty środowiskowe 3261
    Opłata produktowa 3531
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 3655
    Gospodarowanie odpadami 11783
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2331
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 4605
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 344
    Baterie i akumulatory 3688
    Łowiectwo 5196
    Ochrona przyrody 4415
       Parki Krajobrazowe 3559
       Obszary Chronionego Krajobrazu 15251
    Energia odnawialna 2676
    Raporty wojewódzkie 12879
    Wykazy i sprawozdania 29425
Informatyzacja 31118
Sport 11480
Gospodarka nieruchomościami 120749
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 100640
Konsultacje społeczne 16881
    Zaproszenia do konsultacji 33934
    Raporty 14657
Kontrole 31033
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 14415
    Plan Kontroli 22123
    Plan Audytu 6257
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24970
       Rok 2014 1950
       Rok 2013 1975
       Rok 2012 2749
       Rok 2011 5793
       Rok 2010 6534
       Rok 2009 9657
       Rok 2008 7040
    Kontrole POKL 12406
Informacje nieudostępniane 24279
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 16783
Rejestr zmian 1199566
Redakcja Biuletynu 25020
    Adres Redakcji 2973
Instrukcja korzystania z BIP 20644
Pliki do pobrania 71462
Mapa serwisu 15747

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 6404


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij