czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 114209
Regulamin organizacyjny 56220
Zadania Urzędu 32205
    Dokumenty strategiczne 3152
Departamenty/Biura 199253
    Gabinet Marszałka 33520
    Departament Organizacyjny 32491
    Departament Prawny 12785
    Departament Finansów i Skarbu 19626
    Departament Współpracy Międzynarodowej 23911
    Departament Polityki Regionalnej 32272
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 38054
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 26462
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 38098
    Departament Ochrony Środowiska 82284
    Departament Infrastruktury i Geodezji 40212
    Departament Zdrowia 20389
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 49748
    Departament Kultury i Edukacji 36056
    Departament Turystyki 30033
    Departament Sportu 27341
    Departament Kontroli 14201
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 13795
    Departament Zamówień Publicznych 13327
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 18757
    Departament Koordynacji Promocji 22508
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 5899
    Departament Polityki Jakości 19664
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 9760
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 11082
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 15701
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 6426
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 12080
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2065
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 7051
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 7869
    Biura Regionalne 11402
       Elbląg 9378
       Ełk 6158
Etyka 15426
Akty prawne 859180
    Uchwały Sejmiku 405310
    Uchwały Zarządu 399597
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 35414
    Skarbnik Województwa 8325
    Budżet Województwa 17
       2016 1522
       2015 6271
       2014 11484
       2013 20533
       2012 23579
       2011 26453
       2010 26840
       2009 27200
       2008 24573
       2007 2102
       2006 1956
    Wykaz mienia 7553
    Sprawozdania 36797
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 20736
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 27545
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 25039
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 18455
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 23728
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 28748
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 18920
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 20137
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 11377
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 18062
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 7154
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 7530
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 6978
Sprawy Interesantów 86566
    Informacje ogólne 68567
    Sprawy 65637
    Departamenty 32023
    Lista spraw 399298
    Język migowy 4654
    Skargi i wnioski 4303
       Petycje 281
    Petycje 2352
    Wykaz petycji 5066
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 58685
    Wybory 2010 12208
       Informacje 2591
       Komisja Wyborcza 5015
       Obwieszczenia 20016
Organizacje Pozarządowe 96219
    Otwarte konkursy ofert 188458
       Ogłoszenia 4621
       Rozstrzygnięcia 180941
    Oferty pozakonkursowe 19857
    Dotacje bezkonkursowe 1604
    Konkursy inne 1525
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1587
       Zasady współpracy 1572
       Programy 1607
       Sprawozdania 1640
    Baza NGO 1698
       Organizacje Pożytku Publicznego 1601
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1584
       Inne 1683
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 29473
       Dokumenty 1573
       Działalność 1584
    Forum Pełnomocników 1514
    Program Rozwoju Wolontariatu 4107
    Kombatanci 1624
       Baza organizacji kombatanckich 1455
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1621
       Informacje 1631
    Przydatne adresy 1593
    Program Współpracy 18450
    Przydatne pliki do pobrania 12948
    Ratownictwo wodne 1049
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 297
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 6641
    Szpital Przyjazny Kombatantom 2130
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 6331
Polityka społeczna 36067
    Pomoc i integracja społeczna 6419
       Bilans potrzeb 3948
       Bank danych 8680
    Świadczenia rodzinne 1556
       Informacje ogólne 1472
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1400
       Formularze unijne z serii E400 1458
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1433
    Działania na rzecz rodziny 1422
       Rada ds Rodzin 1472
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1497
    Osoby niepełnosprawne 7268
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1465
       PFRON 12130
    Uzależnienia 1550
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1427
    Obserwatorium integracji społecznej 1456
       Badania i analizy 1531
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1394
    Pomoc i integracja społeczna 7467
Geologia 24371
    Wykaz dokumentacji 33999
    Procedury koncesyjne 1775
    Wykaz decyzji koncesyjnych 25456
    Obwieszczenia 8460
Ochrona środowiska 192444
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 33166
       ochrona środowiska 6891
       ochrona powietrza 2798
       ochrona przed hałasem 2199
          Obszary ograniczonego użytkowania 1995
       gospodarka odpadami 3954
    Publicznie dostępne dane 21876
    Pozwolenia środowiskowe 4467
       Pozwolenia zintegrowane 2423
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 23302
          Wydane decyzje 16973
       Ochrona powietrza 1588
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1317
       Ochrona wód 1872
          Prowadzone postępowania 9732
       Gospodarka odpadami 1975
          Procedury wydawania decyzji 1672
          Informacje o wydanych zezwoleniach 11285
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 1839
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 1446
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1429
    Opłaty środowiskowe 3308
    Opłata produktowa 3552
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 3674
    Gospodarowanie odpadami 11828
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2353
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 4647
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 344
    Baterie i akumulatory 3719
    Łowiectwo 5289
    Ochrona przyrody 4457
       Parki Krajobrazowe 3604
       Obszary Chronionego Krajobrazu 15701
    Energia odnawialna 2717
    Raporty wojewódzkie 12889
    Wykazy i sprawozdania 29437
Informatyzacja 31254
Sport 11543
Gospodarka nieruchomościami 121347
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 101144
Konsultacje społeczne 16928
    Zaproszenia do konsultacji 34332
    Raporty 14772
Kontrole 31102
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 14513
    Plan Kontroli 22214
    Plan Audytu 6284
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24970
       Rok 2014 1992
       Rok 2013 1990
       Rok 2012 2763
       Rok 2011 5881
       Rok 2010 6570
       Rok 2009 9728
       Rok 2008 7109
    Kontrole POKL 12442
Informacje nieudostępniane 24338
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 16832
Rejestr zmian 1210930
Redakcja Biuletynu 25070
    Adres Redakcji 2990
Instrukcja korzystania z BIP 20690
Pliki do pobrania 71562
Mapa serwisu 15791

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 6431


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij