czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 135001
Regulamin organizacyjny 69269
Zadania Urzędu 35997
    Dokumenty strategiczne 4566
Departamenty/Biura 206579
    Gabinet Marszałka 39069
    Departament Organizacyjny 37565
    Departament Prawny 14937
    Departament Finansów i Skarbu 23529
    Departament Współpracy Międzynarodowej 27659
    Departament Polityki Regionalnej 36389
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 44518
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 29938
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 43475
    Departament Ochrony Środowiska 92118
    Departament Infrastruktury i Geodezji 46396
    Departament Zdrowia 23793
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 56265
    Departament Kultury i Edukacji 41788
    Departament Turystyki 33911
    Departament Sportu 31006
    Departament Kontroli 17409
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 16582
    Departament Zamówień Publicznych 15928
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 21600
    Departament Koordynacji Promocji 26216
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 7007
    Departament Polityki Jakości 20682
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 11366
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 13483
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 18760
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 7506
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 15382
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2511
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 8041
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 9285
    Biura Regionalne 12522
       Elbląg 10965
       Ełk 7492
Etyka 17461
Akty prawne 1243317
    Uchwały Sejmiku 561458
    Uchwały Zarządu 700883
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 38124
    Skarbnik Województwa 9681
    Budżet Województwa 17
       2016 2735
       2015 8918
       2014 14623
       2013 26391
       2012 29073
       2011 32494
       2010 33086
       2009 33189
       2008 29850
       2007 2391
       2006 2240
    Wykaz mienia 8840
    Sprawozdania 43962
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 27195
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 30602
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 27363
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 20726
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 26278
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 32275
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 20617
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 21693
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 13997
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 20112
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 8642
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 9152
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 8538
Sprawy Interesantów 87234
    Informacje ogólne 74593
    Sprawy 66395
    Departamenty 33251
    Lista spraw 494931
    Język migowy 6156
    Skargi i wnioski 9725
       Petycje 599
    Petycje 3249
    Wykaz petycji 10111
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 68217
    Wybory 2010 12925
       Informacje 2947
       Komisja Wyborcza 6209
       Obwieszczenia 22956
Organizacje Pozarządowe 99116
    Otwarte konkursy ofert 211572
       Ogłoszenia 5075
       Rozstrzygnięcia 217387
    Oferty pozakonkursowe 24664
    Dotacje bezkonkursowe 1892
    Konkursy inne 1813
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1869
       Zasady współpracy 1834
       Programy 1928
       Sprawozdania 1917
    Baza NGO 2022
       Organizacje Pożytku Publicznego 1888
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1863
       Inne 1974
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 40580
       Dokumenty 1886
       Działalność 1948
    Forum Pełnomocników 1767
    Program Rozwoju Wolontariatu 4944
    Kombatanci 1893
       Baza organizacji kombatanckich 1766
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1914
       Informacje 1944
    Przydatne adresy 1867
    Program Współpracy 23088
    Przydatne pliki do pobrania 15446
    Ratownictwo wodne 2287
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 604
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 10926
    Szpital Przyjazny Kombatantom 4205
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 11844
Polityka społeczna 39047
    Pomoc i integracja społeczna 7078
       Bilans potrzeb 4557
       Bank danych 11568
    Świadczenia rodzinne 1834
       Informacje ogólne 1748
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1662
       Formularze unijne z serii E400 1725
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1740
    Działania na rzecz rodziny 1734
       Rada ds Rodzin 1736
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1776
    Osoby niepełnosprawne 8163
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1746
       PFRON 15056
    Uzależnienia 1852
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1716
    Obserwatorium integracji społecznej 1783
       Badania i analizy 1799
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1710
    Pomoc i integracja społeczna 9062
Geologia 26413
    Wykaz dokumentacji 40974
    Procedury koncesyjne 2057
    Wykaz decyzji koncesyjnych 31024
    Obwieszczenia 12084
Ochrona środowiska 198906
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 35503
       ochrona środowiska 10248
       ochrona powietrza 3644
       ochrona przed hałasem 3143
          Obszary ograniczonego użytkowania 3077
       gospodarka odpadami 6207
    Publicznie dostępne dane 24033
    Pozwolenia środowiskowe 5580
       Pozwolenia zintegrowane 3204
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 35948
          Wydane decyzje 28071
       Ochrona powietrza 2188
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1866
       Ochrona wód 2743
          Prowadzone postępowania 14761
       Gospodarka odpadami 2703
          Procedury wydawania decyzji 2444
          Informacje o wydanych zezwoleniach 15684
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2575
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 2253
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2188
    Opłaty środowiskowe 4662
    Opłata produktowa 4453
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 5133
    Gospodarowanie odpadami 13405
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 3217
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 6750
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 351
    Baterie i akumulatory 5759
    Łowiectwo 7219
    Ochrona przyrody 5366
       Parki Krajobrazowe 4871
       Obszary Chronionego Krajobrazu 23684
    Energia odnawialna 3628
    Raporty wojewódzkie 13184
    Wykazy i sprawozdania 30027
Informatyzacja 36613
Sport 14226
Gospodarka nieruchomościami 144132
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 128637
Konsultacje społeczne 18986
    Zaproszenia do konsultacji 47637
    Raporty 20341
Kontrole 33443
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 16937
    Plan Kontroli 25012
    Plan Audytu 7673
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24985
       Rok 2014 3093
       Rok 2013 2920
       Rok 2012 3328
       Rok 2011 8731
       Rok 2010 8879
       Rok 2009 13789
       Rok 2008 10224
    Kontrole POKL 14081
Informacje nieudostępniane 27538
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 17937
Rejestr zmian 1429931
Redakcja Biuletynu 26149
    Adres Redakcji 3612
Instrukcja korzystania z BIP 22775
Pliki do pobrania 74410
Mapa serwisu 16838

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 8836


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij