czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 123233
Regulamin organizacyjny 61645
Zadania Urzędu 34080
    Dokumenty strategiczne 3764
Departamenty/Biura 203449
    Gabinet Marszałka 36044
    Departament Organizacyjny 34038
    Departament Prawny 13646
    Departament Finansów i Skarbu 21200
    Departament Współpracy Międzynarodowej 25382
    Departament Polityki Regionalnej 34114
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 41293
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 28111
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 40328
    Departament Ochrony Środowiska 86504
    Departament Infrastruktury i Geodezji 42279
    Departament Zdrowia 21644
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 53209
    Departament Kultury i Edukacji 38403
    Departament Turystyki 31620
    Departament Sportu 28748
    Departament Kontroli 15485
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 14809
    Departament Zamówień Publicznych 14325
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 20048
    Departament Koordynacji Promocji 24142
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 6183
    Departament Polityki Jakości 19976
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 10315
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 12096
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 16928
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 6797
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 13790
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2231
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 7507
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 8372
    Biura Regionalne 11875
       Elbląg 9972
       Ełk 6619
Etyka 16553
Akty prawne 986950
    Uchwały Sejmiku 462028
    Uchwały Zarządu 494757
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 36538
    Skarbnik Województwa 8822
    Budżet Województwa 17
       2016 2066
       2015 7409
       2014 12788
       2013 22612
       2012 24890
       2011 27875
       2010 28973
       2009 28622
       2008 26272
       2007 2251
       2006 2095
    Wykaz mienia 7919
    Sprawozdania 39032
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 24183
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 28410
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 25702
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 19332
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 24648
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 30020
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 19324
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 20647
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 12186
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 18770
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 7682
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 8263
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 7541
Sprawy Interesantów 86879
    Informacje ogólne 71718
    Sprawy 66044
    Departamenty 32751
    Lista spraw 436894
    Język migowy 5400
    Skargi i wnioski 6303
       Petycje 434
    Petycje 2712
    Wykaz petycji 7110
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 62935
    Wybory 2010 12453
       Informacje 2753
       Komisja Wyborcza 5464
       Obwieszczenia 21187
Organizacje Pozarządowe 97643
    Otwarte konkursy ofert 197780
       Ogłoszenia 4800
       Rozstrzygnięcia 192762
    Oferty pozakonkursowe 21752
    Dotacje bezkonkursowe 1745
    Konkursy inne 1682
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1730
       Zasady współpracy 1715
       Programy 1758
       Sprawozdania 1779
    Baza NGO 1872
       Organizacje Pożytku Publicznego 1747
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1724
       Inne 1830
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 33968
       Dokumenty 1748
       Działalność 1805
    Forum Pełnomocników 1646
    Program Rozwoju Wolontariatu 4485
    Kombatanci 1762
       Baza organizacji kombatanckich 1645
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1776
       Informacje 1790
    Przydatne adresy 1752
    Program Współpracy 20306
    Przydatne pliki do pobrania 13954
    Ratownictwo wodne 1556
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 468
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 8983
    Szpital Przyjazny Kombatantom 3030
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 9163
Polityka społeczna 37699
    Pomoc i integracja społeczna 6666
       Bilans potrzeb 4216
       Bank danych 9412
    Świadczenia rodzinne 1717
       Informacje ogólne 1616
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1529
       Formularze unijne z serii E400 1605
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1595
    Działania na rzecz rodziny 1592
       Rada ds Rodzin 1610
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1631
    Osoby niepełnosprawne 7711
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1609
       PFRON 13054
    Uzależnienia 1713
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1581
    Obserwatorium integracji społecznej 1597
       Badania i analizy 1669
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1552
    Pomoc i integracja społeczna 8186
Geologia 25277
    Wykaz dokumentacji 35910
    Procedury koncesyjne 1914
    Wykaz decyzji koncesyjnych 27184
    Obwieszczenia 9331
Ochrona środowiska 195323
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 34145
       ochrona środowiska 8282
       ochrona powietrza 3105
       ochrona przed hałasem 2476
          Obszary ograniczonego użytkowania 2442
       gospodarka odpadami 4642
    Publicznie dostępne dane 22479
    Pozwolenia środowiskowe 4857
       Pozwolenia zintegrowane 2708
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 26291
          Wydane decyzje 20067
       Ochrona powietrza 1846
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1506
       Ochrona wód 2162
          Prowadzone postępowania 10695
       Gospodarka odpadami 2210
          Procedury wydawania decyzji 1921
          Informacje o wydanych zezwoleniach 12342
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2143
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 1711
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1656
    Opłaty środowiskowe 3899
    Opłata produktowa 3942
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 4018
    Gospodarowanie odpadami 12547
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2579
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 5131
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 351
    Baterie i akumulatory 4329
    Łowiectwo 6268
    Ochrona przyrody 4867
       Parki Krajobrazowe 4180
       Obszary Chronionego Krajobrazu 19607
    Energia odnawialna 3109
    Raporty wojewódzkie 13026
    Wykazy i sprawozdania 29653
Informatyzacja 33962
Sport 12896
Gospodarka nieruchomościami 130164
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 109354
Konsultacje społeczne 17729
    Zaproszenia do konsultacji 39758
    Raporty 16367
Kontrole 32158
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 15351
    Plan Kontroli 23078
    Plan Audytu 6736
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24977
       Rok 2014 2345
       Rok 2013 2259
       Rok 2012 2959
       Rok 2011 6716
       Rok 2010 7134
       Rok 2009 10660
       Rok 2008 7729
    Kontrole POKL 12984
Informacje nieudostępniane 25683
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 17320
Rejestr zmian 1274094
Redakcja Biuletynu 25635
    Adres Redakcji 3206
Instrukcja korzystania z BIP 21642
Pliki do pobrania 73059
Mapa serwisu 16243

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 7077


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij