czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 115993
Regulamin organizacyjny 57026
Zadania Urzędu 32543
    Dokumenty strategiczne 3268
Departamenty/Biura 200786
    Gabinet Marszałka 34208
    Departament Organizacyjny 32942
    Departament Prawny 12965
    Departament Finansów i Skarbu 20012
    Departament Współpracy Międzynarodowej 24246
    Departament Polityki Regionalnej 32849
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 39048
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 26845
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 38815
    Departament Ochrony Środowiska 83345
    Departament Infrastruktury i Geodezji 40808
    Departament Zdrowia 20730
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 50911
    Departament Kultury i Edukacji 36720
    Departament Turystyki 30531
    Departament Sportu 27752
    Departament Kontroli 14409
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 14030
    Departament Zamówień Publicznych 13528
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 19097
    Departament Koordynacji Promocji 22960
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 5952
    Departament Polityki Jakości 19742
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 9919
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 11306
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 15974
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 6522
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 12559
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2107
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 7163
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 7999
    Biura Regionalne 11522
       Elbląg 9528
       Ełk 6300
Etyka 15631
Akty prawne 889214
    Uchwały Sejmiku 418773
    Uchwały Zarządu 418396
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 35690
    Skarbnik Województwa 8439
    Budżet Województwa 17
       2016 1666
       2015 6501
       2014 11744
       2013 20937
       2012 23943
       2011 26838
       2010 27191
       2009 27640
       2008 24853
       2007 2137
       2006 1995
    Wykaz mienia 7654
    Sprawozdania 37397
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 21644
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 27808
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 25247
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 18663
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 23910
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 28971
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 19059
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 20284
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 11538
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 18217
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 7305
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 7665
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 7104
Sprawy Interesantów 86692
    Informacje ogólne 69161
    Sprawy 65731
    Departamenty 32326
    Lista spraw 407750
    Język migowy 4786
    Skargi i wnioski 4605
       Petycje 321
    Petycje 2452
    Wykaz petycji 5385
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 59467
    Wybory 2010 12283
       Informacje 2627
       Komisja Wyborcza 5111
       Obwieszczenia 20348
Organizacje Pozarządowe 96524
    Otwarte konkursy ofert 190497
       Ogłoszenia 4675
       Rozstrzygnięcia 183130
    Oferty pozakonkursowe 20238
    Dotacje bezkonkursowe 1642
    Konkursy inne 1558
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1619
       Zasady współpracy 1601
       Programy 1631
       Sprawozdania 1669
    Baza NGO 1747
       Organizacje Pożytku Publicznego 1639
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1618
       Inne 1723
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 30231
       Dokumenty 1611
       Działalność 1623
    Forum Pełnomocników 1555
    Program Rozwoju Wolontariatu 4189
    Kombatanci 1654
       Baza organizacji kombatanckich 1499
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1659
       Informacje 1668
    Przydatne adresy 1629
    Program Współpracy 18747
    Przydatne pliki do pobrania 13108
    Ratownictwo wodne 1149
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 340
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 7133
    Szpital Przyjazny Kombatantom 2259
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 6945
Polityka społeczna 36432
    Pomoc i integracja społeczna 6486
       Bilans potrzeb 4009
       Bank danych 8889
    Świadczenia rodzinne 1599
       Informacje ogólne 1500
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1434
       Formularze unijne z serii E400 1497
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1472
    Działania na rzecz rodziny 1461
       Rada ds Rodzin 1511
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1530
    Osoby niepełnosprawne 7357
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1497
       PFRON 12367
    Uzależnienia 1592
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1464
    Obserwatorium integracji społecznej 1502
       Badania i analizy 1566
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1425
    Pomoc i integracja społeczna 7638
Geologia 24597
    Wykaz dokumentacji 34534
    Procedury koncesyjne 1806
    Wykaz decyzji koncesyjnych 25942
    Obwieszczenia 8700
Ochrona środowiska 193245
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 33377
       ochrona środowiska 7102
       ochrona powietrza 2918
       ochrona przed hałasem 2274
          Obszary ograniczonego użytkowania 2086
       gospodarka odpadami 4092
    Publicznie dostępne dane 22029
    Pozwolenia środowiskowe 4559
       Pozwolenia zintegrowane 2490
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 23971
          Wydane decyzje 17688
       Ochrona powietrza 1637
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1369
       Ochrona wód 1927
          Prowadzone postępowania 9921
       Gospodarka odpadami 2036
          Procedury wydawania decyzji 1720
          Informacje o wydanych zezwoleniach 11515
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 1899
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 1490
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1493
    Opłaty środowiskowe 3474
    Opłata produktowa 3621
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 3747
    Gospodarowanie odpadami 11987
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2419
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 4770
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 345
    Baterie i akumulatory 3847
    Łowiectwo 5529
    Ochrona przyrody 4545
       Parki Krajobrazowe 3719
       Obszary Chronionego Krajobrazu 16880
    Energia odnawialna 2797
    Raporty wojewódzkie 12926
    Wykazy i sprawozdania 29483
Informatyzacja 31748
Sport 11832
Gospodarka nieruchomościami 123189
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 103312
Konsultacje społeczne 17126
    Zaproszenia do konsultacji 35540
    Raporty 15342
Kontrole 31309
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 14765
    Plan Kontroli 22465
    Plan Audytu 6370
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24970
       Rok 2014 2087
       Rok 2013 2038
       Rok 2012 2818
       Rok 2011 6113
       Rok 2010 6739
       Rok 2009 9981
       Rok 2008 7299
    Kontrole POKL 12608
Informacje nieudostępniane 24563
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 16929
Rejestr zmian 1225016
Redakcja Biuletynu 25208
    Adres Redakcji 3062
Instrukcja korzystania z BIP 20903
Pliki do pobrania 71914
Mapa serwisu 15897

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 6620


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij