czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 131754
Regulamin organizacyjny 67565
Zadania Urzędu 35427
    Dokumenty strategiczne 4219
Departamenty/Biura 205573
    Gabinet Marszałka 38296
    Departament Organizacyjny 36771
    Departament Prawny 14576
    Departament Finansów i Skarbu 22882
    Departament Współpracy Międzynarodowej 26986
    Departament Polityki Regionalnej 35701
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 43709
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 29457
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 42610
    Departament Ochrony Środowiska 90289
    Departament Infrastruktury i Geodezji 45222
    Departament Zdrowia 23224
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 55380
    Departament Kultury i Edukacji 40800
    Departament Turystyki 33277
    Departament Sportu 30318
    Departament Kontroli 16993
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 16029
    Departament Zamówień Publicznych 15579
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 21216
    Departament Koordynacji Promocji 25712
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 6779
    Departament Polityki Jakości 20468
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 11015
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 13065
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 18259
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 7285
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 14895
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2423
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 7863
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 9022
    Biura Regionalne 12343
       Elbląg 10606
       Ełk 7192
Etyka 17171
Akty prawne 1163069
    Uchwały Sejmiku 529703
    Uchwały Zarządu 631033
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 37625
    Skarbnik Województwa 9449
    Budżet Województwa 17
       2016 2545
       2015 8542
       2014 14096
       2013 25454
       2012 27693
       2011 31248
       2010 32118
       2009 31889
       2008 29046
       2007 2348
       2006 2209
    Wykaz mienia 8599
    Sprawozdania 42601
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 26456
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 29967
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 26930
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 20378
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 25927
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 31790
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 20314
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 21418
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 13592
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 19792
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 8389
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 8911
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 8334
Sprawy Interesantów 87094
    Informacje ogólne 73828
    Sprawy 66299
    Departamenty 33099
    Lista spraw 480488
    Język migowy 5938
    Skargi i wnioski 8811
       Petycje 561
    Petycje 3100
    Wykaz petycji 9405
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 66899
    Wybory 2010 12798
       Informacje 2908
       Komisja Wyborcza 6036
       Obwieszczenia 22423
Organizacje Pozarządowe 98683
    Otwarte konkursy ofert 206988
       Ogłoszenia 4996
       Rozstrzygnięcia 210144
    Oferty pozakonkursowe 23922
    Dotacje bezkonkursowe 1861
    Konkursy inne 1777
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1836
       Zasady współpracy 1797
       Programy 1876
       Sprawozdania 1890
    Baza NGO 1980
       Organizacje Pożytku Publicznego 1847
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1825
       Inne 1940
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 39024
       Dokumenty 1851
       Działalność 1909
    Forum Pełnomocników 1736
    Program Rozwoju Wolontariatu 4800
    Kombatanci 1853
       Baza organizacji kombatanckich 1731
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1876
       Informacje 1908
    Przydatne adresy 1834
    Program Współpracy 22423
    Przydatne pliki do pobrania 15115
    Ratownictwo wodne 2086
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 575
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 10306
    Szpital Przyjazny Kombatantom 3920
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 11078
Polityka społeczna 38683
    Pomoc i integracja społeczna 6954
       Bilans potrzeb 4474
       Bank danych 11036
    Świadczenia rodzinne 1804
       Informacje ogólne 1714
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1628
       Formularze unijne z serii E400 1685
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1701
    Działania na rzecz rodziny 1689
       Rada ds Rodzin 1709
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1732
    Osoby niepełnosprawne 8025
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1702
       PFRON 14471
    Uzależnienia 1817
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1676
    Obserwatorium integracji społecznej 1738
       Badania i analizy 1757
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1669
    Pomoc i integracja społeczna 8820
Geologia 26080
    Wykaz dokumentacji 39383
    Procedury koncesyjne 2022
    Wykaz decyzji koncesyjnych 29795
    Obwieszczenia 11322
Ochrona środowiska 197913
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 35133
       ochrona środowiska 9775
       ochrona powietrza 3476
       ochrona przed hałasem 2950
          Obszary ograniczonego użytkowania 2886
       gospodarka odpadami 5771
    Publicznie dostępne dane 23587
    Pozwolenia środowiskowe 5360
       Pozwolenia zintegrowane 3083
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 33136
          Wydane decyzje 25928
       Ochrona powietrza 2069
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1743
       Ochrona wód 2609
          Prowadzone postępowania 13627
       Gospodarka odpadami 2563
          Procedury wydawania decyzji 2308
          Informacje o wydanych zezwoleniach 14685
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2438
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 2100
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2034
    Opłaty środowiskowe 4426
    Opłata produktowa 4289
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 4796
    Gospodarowanie odpadami 13117
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2974
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 6240
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 351
    Baterie i akumulatory 5404
    Łowiectwo 6924
    Ochrona przyrody 5228
       Parki Krajobrazowe 4637
       Obszary Chronionego Krajobrazu 22472
    Energia odnawialna 3482
    Raporty wojewódzkie 13124
    Wykazy i sprawozdania 29929
Informatyzacja 35853
Sport 13846
Gospodarka nieruchomościami 139505
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 123427
Konsultacje społeczne 18719
    Zaproszenia do konsultacji 45369
    Raporty 19266
Kontrole 33074
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 16539
    Plan Kontroli 24492
    Plan Audytu 7364
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24981
       Rok 2014 2873
       Rok 2013 2773
       Rok 2012 3227
       Rok 2011 8066
       Rok 2010 8458
       Rok 2009 12987
       Rok 2008 9556
    Kontrole POKL 13759
Informacje nieudostępniane 27119
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 17766
Rejestr zmian 1387899
Redakcja Biuletynu 25989
    Adres Redakcji 3475
Instrukcja korzystania z BIP 22440
Pliki do pobrania 73998
Mapa serwisu 16665

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 8294


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij