czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 116653
Regulamin organizacyjny 57404
Zadania Urzędu 32671
    Dokumenty strategiczne 3329
Departamenty/Biura 201200
    Gabinet Marszałka 34469
    Departament Organizacyjny 33069
    Departament Prawny 13023
    Departament Finansów i Skarbu 20111
    Departament Współpracy Międzynarodowej 24370
    Departament Polityki Regionalnej 33034
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 39396
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 27003
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 39055
    Departament Ochrony Środowiska 83708
    Departament Infrastruktury i Geodezji 40952
    Departament Zdrowia 20869
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 51322
    Departament Kultury i Edukacji 37011
    Departament Turystyki 30716
    Departament Sportu 27865
    Departament Kontroli 14515
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 14122
    Departament Zamówień Publicznych 13602
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 19231
    Departament Koordynacji Promocji 23183
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 5965
    Departament Polityki Jakości 19763
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 9960
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 11390
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 16094
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 6549
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 12698
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2124
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 7214
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 8038
    Biura Regionalne 11563
       Elbląg 9574
       Ełk 6341
Etyka 15719
Akty prawne 898230
    Uchwały Sejmiku 422635
    Uchwały Zarządu 424210
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 35756
    Skarbnik Województwa 8464
    Budżet Województwa 17
       2016 1711
       2015 6556
       2014 11802
       2013 21030
       2012 24010
       2011 26939
       2010 27239
       2009 27751
       2008 24929
       2007 2146
       2006 2000
    Wykaz mienia 7682
    Sprawozdania 37571
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 21912
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 27868
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 25285
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 18724
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 23961
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 29019
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 19095
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 20320
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 11598
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 18279
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 7344
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 7724
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 7131
Sprawy Interesantów 86737
    Informacje ogólne 69427
    Sprawy 65765
    Departamenty 32380
    Lista spraw 410825
    Język migowy 4817
    Skargi i wnioski 4784
       Petycje 328
    Petycje 2490
    Wykaz petycji 5562
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 59685
    Wybory 2010 12293
       Informacje 2637
       Komisja Wyborcza 5134
       Obwieszczenia 20440
Organizacje Pozarządowe 96616
    Otwarte konkursy ofert 191422
       Ogłoszenia 4685
       Rozstrzygnięcia 184123
    Oferty pozakonkursowe 20420
    Dotacje bezkonkursowe 1648
    Konkursy inne 1568
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1629
       Zasady współpracy 1611
       Programy 1640
       Sprawozdania 1677
    Baza NGO 1754
       Organizacje Pożytku Publicznego 1646
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1624
       Inne 1731
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 30542
       Dokumenty 1617
       Działalność 1638
    Forum Pełnomocników 1567
    Program Rozwoju Wolontariatu 4222
    Kombatanci 1664
       Baza organizacji kombatanckich 1507
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1665
       Informacje 1677
    Przydatne adresy 1641
    Program Współpracy 18888
    Przydatne pliki do pobrania 13192
    Ratownictwo wodne 1206
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 347
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 7303
    Szpital Przyjazny Kombatantom 2321
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 7146
Polityka społeczna 36553
    Pomoc i integracja społeczna 6508
       Bilans potrzeb 4023
       Bank danych 8960
    Świadczenia rodzinne 1606
       Informacje ogólne 1509
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1441
       Formularze unijne z serii E400 1503
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1484
    Działania na rzecz rodziny 1469
       Rada ds Rodzin 1521
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1541
    Osoby niepełnosprawne 7378
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1505
       PFRON 12404
    Uzależnienia 1602
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1473
    Obserwatorium integracji społecznej 1507
       Badania i analizy 1573
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1433
    Pomoc i integracja społeczna 7711
Geologia 24674
    Wykaz dokumentacji 34647
    Procedury koncesyjne 1810
    Wykaz decyzji koncesyjnych 26122
    Obwieszczenia 8751
Ochrona środowiska 193428
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 33477
       ochrona środowiska 7213
       ochrona powietrza 2944
       ochrona przed hałasem 2298
          Obszary ograniczonego użytkowania 2121
       gospodarka odpadami 4144
    Publicznie dostępne dane 22072
    Pozwolenia środowiskowe 4594
       Pozwolenia zintegrowane 2507
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 24197
          Wydane decyzje 17897
       Ochrona powietrza 1656
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1379
       Ochrona wód 1942
          Prowadzone postępowania 9971
       Gospodarka odpadami 2053
          Procedury wydawania decyzji 1728
          Informacje o wydanych zezwoleniach 11581
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 1929
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 1510
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1507
    Opłaty środowiskowe 3529
    Opłata produktowa 3648
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 3764
    Gospodarowanie odpadami 12042
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2432
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 4809
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 345
    Baterie i akumulatory 3890
    Łowiectwo 5665
    Ochrona przyrody 4566
       Parki Krajobrazowe 3783
       Obszary Chronionego Krajobrazu 17228
    Energia odnawialna 2836
    Raporty wojewódzkie 12940
    Wykazy i sprawozdania 29499
Informatyzacja 31999
Sport 11925
Gospodarka nieruchomościami 124010
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 103930
Konsultacje społeczne 17177
    Zaproszenia do konsultacji 36038
    Raporty 15502
Kontrole 31409
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 14868
    Plan Kontroli 22564
    Plan Audytu 6394
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24970
       Rok 2014 2115
       Rok 2013 2058
       Rok 2012 2830
       Rok 2011 6201
       Rok 2010 6771
       Rok 2009 10028
       Rok 2008 7334
    Kontrole POKL 12661
Informacje nieudostępniane 24671
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 16962
Rejestr zmian 1230345
Redakcja Biuletynu 25260
    Adres Redakcji 3079
Instrukcja korzystania z BIP 20996
Pliki do pobrania 72040
Mapa serwisu 15926

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 6663


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij