czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 115058
Regulamin organizacyjny 56554
Zadania Urzędu 32360
    Dokumenty strategiczne 3204
Departamenty/Biura 200024
    Gabinet Marszałka 33853
    Departament Organizacyjny 32733
    Departament Prawny 12876
    Departament Finansów i Skarbu 19815
    Departament Współpracy Międzynarodowej 24075
    Departament Polityki Regionalnej 32569
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 38598
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 26669
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 38442
    Departament Ochrony Środowiska 82873
    Departament Infrastruktury i Geodezji 40493
    Departament Zdrowia 20561
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 50336
    Departament Kultury i Edukacji 36377
    Departament Turystyki 30312
    Departament Sportu 27574
    Departament Kontroli 14267
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 13920
    Departament Zamówień Publicznych 13426
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 18924
    Departament Koordynacji Promocji 22754
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 5925
    Departament Polityki Jakości 19701
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 9859
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 11188
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 15825
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 6472
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 12300
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2086
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 7104
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 7933
    Biura Regionalne 11454
       Elbląg 9447
       Ełk 6228
Etyka 15512
Akty prawne 871519
    Uchwały Sejmiku 411945
    Uchwały Zarządu 408629
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 35533
    Skarbnik Województwa 8394
    Budżet Województwa 17
       2016 1604
       2015 6351
       2014 11563
       2013 20690
       2012 23722
       2011 26577
       2010 26986
       2009 27321
       2008 24673
       2007 2119
       2006 1976
    Wykaz mienia 7600
    Sprawozdania 37016
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 21286
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 27674
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 25116
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 18535
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 23797
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 28837
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 18975
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 20195
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 11424
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 18127
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 7213
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 7577
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 7033
Sprawy Interesantów 86622
    Informacje ogólne 68832
    Sprawy 65663
    Departamenty 32177
    Lista spraw 403202
    Język migowy 4708
    Skargi i wnioski 4420
       Petycje 299
    Petycje 2393
    Wykaz petycji 5175
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 59033
    Wybory 2010 12235
       Informacje 2608
       Komisja Wyborcza 5055
       Obwieszczenia 20169
Organizacje Pozarządowe 96360
    Otwarte konkursy ofert 189403
       Ogłoszenia 4650
       Rozstrzygnięcia 181896
    Oferty pozakonkursowe 20004
    Dotacje bezkonkursowe 1622
    Konkursy inne 1542
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1601
       Zasady współpracy 1588
       Programy 1616
       Sprawozdania 1654
    Baza NGO 1720
       Organizacje Pożytku Publicznego 1619
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1601
       Inne 1702
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 29820
       Dokumenty 1592
       Działalność 1605
    Forum Pełnomocników 1534
    Program Rozwoju Wolontariatu 4140
    Kombatanci 1638
       Baza organizacji kombatanckich 1475
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1640
       Informacje 1651
    Przydatne adresy 1612
    Program Współpracy 18554
    Przydatne pliki do pobrania 13021
    Ratownictwo wodne 1096
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 316
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 6848
    Szpital Przyjazny Kombatantom 2175
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 6625
Polityka społeczna 36246
    Pomoc i integracja społeczna 6444
       Bilans potrzeb 3971
       Bank danych 8735
    Świadczenia rodzinne 1579
       Informacje ogólne 1483
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1417
       Formularze unijne z serii E400 1475
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1452
    Działania na rzecz rodziny 1440
       Rada ds Rodzin 1490
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1514
    Osoby niepełnosprawne 7310
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1480
       PFRON 12238
    Uzależnienia 1569
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1446
    Obserwatorium integracji społecznej 1478
       Badania i analizy 1548
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1407
    Pomoc i integracja społeczna 7539
Geologia 24457
    Wykaz dokumentacji 34242
    Procedury koncesyjne 1791
    Wykaz decyzji koncesyjnych 25591
    Obwieszczenia 8569
Ochrona środowiska 192818
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 33270
       ochrona środowiska 6979
       ochrona powietrza 2862
       ochrona przed hałasem 2232
          Obszary ograniczonego użytkowania 2030
       gospodarka odpadami 4013
    Publicznie dostępne dane 21947
    Pozwolenia środowiskowe 4510
       Pozwolenia zintegrowane 2456
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 23524
          Wydane decyzje 17311
       Ochrona powietrza 1611
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1341
       Ochrona wód 1896
          Prowadzone postępowania 9815
       Gospodarka odpadami 2005
          Procedury wydawania decyzji 1697
          Informacje o wydanych zezwoleniach 11376
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 1859
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 1466
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1458
    Opłaty środowiskowe 3350
    Opłata produktowa 3574
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 3711
    Gospodarowanie odpadami 11907
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2390
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 4695
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 345
    Baterie i akumulatory 3784
    Łowiectwo 5392
    Ochrona przyrody 4499
       Parki Krajobrazowe 3665
       Obszary Chronionego Krajobrazu 16335
    Energia odnawialna 2749
    Raporty wojewódzkie 12909
    Wykazy i sprawozdania 29462
Informatyzacja 31457
Sport 11684
Gospodarka nieruchomościami 122131
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 101972
Konsultacje społeczne 17021
    Zaproszenia do konsultacji 34873
    Raporty 15036
Kontrole 31188
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 14614
    Plan Kontroli 22265
    Plan Audytu 6320
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24970
       Rok 2014 2035
       Rok 2013 2013
       Rok 2012 2789
       Rok 2011 5959
       Rok 2010 6643
       Rok 2009 9823
       Rok 2008 7205
    Kontrole POKL 12508
Informacje nieudostępniane 24438
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 16881
Rejestr zmian 1215912
Redakcja Biuletynu 25135
    Adres Redakcji 3023
Instrukcja korzystania z BIP 20791
Pliki do pobrania 71754
Mapa serwisu 15845

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 6523


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij