czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 118219
Regulamin organizacyjny 58506
Zadania Urzędu 32999
    Dokumenty strategiczne 3453
Departamenty/Biura 201777
    Gabinet Marszałka 34992
    Departament Organizacyjny 33287
    Departament Prawny 13187
    Departament Finansów i Skarbu 20354
    Departament Współpracy Międzynarodowej 24648
    Departament Polityki Regionalnej 33401
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 40019
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 27341
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 39413
    Departament Ochrony Środowiska 84533
    Departament Infrastruktury i Geodezji 41223
    Departament Zdrowia 21056
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 51898
    Departament Kultury i Edukacji 37372
    Departament Turystyki 30942
    Departament Sportu 28114
    Departament Kontroli 14808
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 14305
    Departament Zamówień Publicznych 13817
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 19392
    Departament Koordynacji Promocji 23494
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 6008
    Departament Polityki Jakości 19810
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 10032
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 11582
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 16331
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 6605
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 13025
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2148
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 7304
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 8121
    Biura Regionalne 11662
       Elbląg 9686
       Ełk 6407
Etyka 15906
Akty prawne 920179
    Uchwały Sejmiku 433798
    Uchwały Zarządu 441607
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 35916
    Skarbnik Województwa 8534
    Budżet Województwa 17
       2016 1780
       2015 6768
       2014 11951
       2013 21435
       2012 24195
       2011 27136
       2010 27479
       2009 27940
       2008 25204
       2007 2162
       2006 2016
    Wykaz mienia 7735
    Sprawozdania 37907
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 22307
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 27976
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 25373
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 18792
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 24079
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 29163
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 19143
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 20374
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 11683
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 18357
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 7418
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 7842
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 7210
Sprawy Interesantów 86763
    Informacje ogólne 70000
    Sprawy 65822
    Departamenty 32469
    Lista spraw 417425
    Język migowy 4916
    Skargi i wnioski 5213
       Petycje 350
    Petycje 2525
    Wykaz petycji 6007
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 60157
    Wybory 2010 12329
       Informacje 2668
       Komisja Wyborcza 5182
       Obwieszczenia 20593
Organizacje Pozarządowe 96898
    Otwarte konkursy ofert 193296
       Ogłoszenia 4715
       Rozstrzygnięcia 186191
    Oferty pozakonkursowe 20778
    Dotacje bezkonkursowe 1676
    Konkursy inne 1593
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1656
       Zasady współpracy 1630
       Programy 1667
       Sprawozdania 1698
    Baza NGO 1792
       Organizacje Pożytku Publicznego 1666
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1649
       Inne 1762
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 31409
       Dokumenty 1652
       Działalność 1679
    Forum Pełnomocników 1589
    Program Rozwoju Wolontariatu 4299
    Kombatanci 1691
       Baza organizacji kombatanckich 1546
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1693
       Informacje 1703
    Przydatne adresy 1670
    Program Współpracy 19227
    Przydatne pliki do pobrania 13405
    Ratownictwo wodne 1300
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 376
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 7729
    Szpital Przyjazny Kombatantom 2443
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 7609
Polityka społeczna 36793
    Pomoc i integracja społeczna 6544
       Bilans potrzeb 4063
       Bank danych 9058
    Świadczenia rodzinne 1630
       Informacje ogólne 1533
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1459
       Formularze unijne z serii E400 1525
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1512
    Działania na rzecz rodziny 1500
       Rada ds Rodzin 1549
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1566
    Osoby niepełnosprawne 7452
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1532
       PFRON 12566
    Uzależnienia 1633
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1512
    Obserwatorium integracji społecznej 1526
       Badania i analizy 1599
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1456
    Pomoc i integracja społeczna 7862
Geologia 24791
    Wykaz dokumentacji 34887
    Procedury koncesyjne 1839
    Wykaz decyzji koncesyjnych 26362
    Obwieszczenia 8873
Ochrona środowiska 193781
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 33664
       ochrona środowiska 7554
       ochrona powietrza 2983
       ochrona przed hałasem 2332
          Obszary ograniczonego użytkowania 2210
       gospodarka odpadami 4283
    Publicznie dostępne dane 22167
    Pozwolenia środowiskowe 4653
       Pozwolenia zintegrowane 2569
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 24511
          Wydane decyzje 18462
       Ochrona powietrza 1707
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1412
       Ochrona wód 2016
          Prowadzone postępowania 10031
       Gospodarka odpadami 2092
          Procedury wydawania decyzji 1782
          Informacje o wydanych zezwoleniach 11656
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2001
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 1565
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1544
    Opłaty środowiskowe 3594
    Opłata produktowa 3714
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 3803
    Gospodarowanie odpadami 12124
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2464
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 4869
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 347
    Baterie i akumulatory 3972
    Łowiectwo 5841
    Ochrona przyrody 4625
       Parki Krajobrazowe 3915
       Obszary Chronionego Krajobrazu 17955
    Energia odnawialna 2912
    Raporty wojewódzkie 12964
    Wykazy i sprawozdania 29534
Informatyzacja 32523
Sport 12178
Gospodarka nieruchomościami 125360
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 105230
Konsultacje społeczne 17294
    Zaproszenia do konsultacji 37122
    Raporty 15751
Kontrole 31602
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 14968
    Plan Kontroli 22699
    Plan Audytu 6447
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24970
       Rok 2014 2163
       Rok 2013 2105
       Rok 2012 2866
       Rok 2011 6350
       Rok 2010 6872
       Rok 2009 10183
       Rok 2008 7394
    Kontrole POKL 12734
Informacje nieudostępniane 24925
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 17034
Rejestr zmian 1241679
Redakcja Biuletynu 25327
    Adres Redakcji 3113
Instrukcja korzystania z BIP 21175
Pliki do pobrania 72238
Mapa serwisu 15982

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 6768


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij