czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 129846
Regulamin organizacyjny 66425
Zadania Urzędu 35115
    Dokumenty strategiczne 4099
Departamenty/Biura 205136
    Gabinet Marszałka 37890
    Departament Organizacyjny 36184
    Departament Prawny 14382
    Departament Finansów i Skarbu 22542
    Departament Współpracy Międzynarodowej 26557
    Departament Polityki Regionalnej 35303
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 43157
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 29162
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 42137
    Departament Ochrony Środowiska 89487
    Departament Infrastruktury i Geodezji 44518
    Departament Zdrowia 22891
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 54871
    Departament Kultury i Edukacji 40252
    Departament Turystyki 32916
    Departament Sportu 29977
    Departament Kontroli 16723
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 15747
    Departament Zamówień Publicznych 15361
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 20967
    Departament Koordynacji Promocji 25418
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 6637
    Departament Polityki Jakości 20339
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 10839
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 12829
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 17968
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 7168
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 14673
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2386
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 7773
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 8888
    Biura Regionalne 12252
       Elbląg 10445
       Ełk 7061
Etyka 17029
Akty prawne 1108265
    Uchwały Sejmiku 511084
    Uchwały Zarządu 588452
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 37383
    Skarbnik Województwa 9330
    Budżet Województwa 17
       2016 2441
       2015 8364
       2014 13865
       2013 24767
       2012 26873
       2011 30423
       2010 31442
       2009 31060
       2008 28364
       2007 2326
       2006 2180
    Wykaz mienia 8465
    Sprawozdania 41836
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 26036
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 29653
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 26681
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 20167
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 25699
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 31477
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 20116
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 21233
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 13338
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 19592
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 8243
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 8784
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 8213
Sprawy Interesantów 87043
    Informacje ogólne 73426
    Sprawy 66259
    Departamenty 33022
    Lista spraw 471774
    Język migowy 5816
    Skargi i wnioski 8404
       Petycje 535
    Petycje 3022
    Wykaz petycji 9043
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 66252
    Wybory 2010 12731
       Informacje 2884
       Komisja Wyborcza 5950
       Obwieszczenia 22133
Organizacje Pozarządowe 98453
    Otwarte konkursy ofert 204728
       Ogłoszenia 4941
       Rozstrzygnięcia 205005
    Oferty pozakonkursowe 23395
    Dotacje bezkonkursowe 1831
    Konkursy inne 1758
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1815
       Zasady współpracy 1778
       Programy 1835
       Sprawozdania 1867
    Baza NGO 1952
       Organizacje Pożytku Publicznego 1822
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1804
       Inne 1919
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 37933
       Dokumenty 1829
       Działalność 1887
    Forum Pełnomocników 1715
    Program Rozwoju Wolontariatu 4725
    Kombatanci 1833
       Baza organizacji kombatanckich 1712
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1849
       Informacje 1890
    Przydatne adresy 1815
    Program Współpracy 21966
    Przydatne pliki do pobrania 14852
    Ratownictwo wodne 1987
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 554
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 10003
    Szpital Przyjazny Kombatantom 3776
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 10692
Polityka społeczna 38469
    Pomoc i integracja społeczna 6873
       Bilans potrzeb 4411
       Bank danych 10672
    Świadczenia rodzinne 1782
       Informacje ogólne 1694
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1604
       Formularze unijne z serii E400 1665
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1677
    Działania na rzecz rodziny 1665
       Rada ds Rodzin 1690
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1708
    Osoby niepełnosprawne 7957
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1679
       PFRON 14099
    Uzależnienia 1786
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1654
    Obserwatorium integracji społecznej 1712
       Badania i analizy 1734
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1647
    Pomoc i integracja społeczna 8693
Geologia 25922
    Wykaz dokumentacji 38217
    Procedury koncesyjne 2000
    Wykaz decyzji koncesyjnych 29016
    Obwieszczenia 10807
Ochrona środowiska 197540
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 34928
       ochrona środowiska 9492
       ochrona powietrza 3390
       ochrona przed hałasem 2851
          Obszary ograniczonego użytkowania 2783
       gospodarka odpadami 5475
    Publicznie dostępne dane 23286
    Pozwolenia środowiskowe 5242
       Pozwolenia zintegrowane 3009
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 31399
          Wydane decyzje 24953
       Ochrona powietrza 2020
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1681
       Ochrona wód 2546
          Prowadzone postępowania 12707
       Gospodarka odpadami 2479
          Procedury wydawania decyzji 2247
          Informacje o wydanych zezwoleniach 14019
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2376
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 2033
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1972
    Opłaty środowiskowe 4315
    Opłata produktowa 4216
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 4579
    Gospodarowanie odpadami 13030
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2890
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 5928
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 351
    Baterie i akumulatory 5207
    Łowiectwo 6786
    Ochrona przyrody 5157
       Parki Krajobrazowe 4534
       Obszary Chronionego Krajobrazu 21868
    Energia odnawialna 3400
    Raporty wojewódzkie 13091
    Wykazy i sprawozdania 29851
Informatyzacja 35430
Sport 13648
Gospodarka nieruchomościami 137369
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 120232
Konsultacje społeczne 18571
    Zaproszenia do konsultacji 44070
    Raporty 18540
Kontrole 32869
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 16301
    Plan Kontroli 24144
    Plan Audytu 7189
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24981
       Rok 2014 2774
       Rok 2013 2699
       Rok 2012 3162
       Rok 2011 7711
       Rok 2010 8172
       Rok 2009 12443
       Rok 2008 9072
    Kontrole POKL 13577
Informacje nieudostępniane 26894
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 17670
Rejestr zmian 1368234
Redakcja Biuletynu 25913
    Adres Redakcji 3412
Instrukcja korzystania z BIP 22244
Pliki do pobrania 73819
Mapa serwisu 16576

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 8025


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij