czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 124347
Regulamin organizacyjny 62300
Zadania Urzędu 34248
    Dokumenty strategiczne 3824
Departamenty/Biura 203851
    Gabinet Marszałka 36375
    Departament Organizacyjny 34220
    Departament Prawny 13753
    Departament Finansów i Skarbu 21413
    Departament Współpracy Międzynarodowej 25518
    Departament Polityki Regionalnej 34289
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 41516
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 28284
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 40644
    Departament Ochrony Środowiska 86820
    Departament Infrastruktury i Geodezji 42492
    Departament Zdrowia 21797
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 53538
    Departament Kultury i Edukacji 38668
    Departament Turystyki 31751
    Departament Sportu 28900
    Departament Kontroli 15603
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 14949
    Departament Zamówień Publicznych 14443
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 20236
    Departament Koordynacji Promocji 24307
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 6207
    Departament Polityki Jakości 20003
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 10377
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 12212
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 17092
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 6833
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 13977
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2245
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 7544
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 8416
    Biura Regionalne 11922
       Elbląg 10023
       Ełk 6661
Etyka 16633
Akty prawne 1012667
    Uchwały Sejmiku 472599
    Uchwały Zarządu 516620
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 36682
    Skarbnik Województwa 8901
    Budżet Województwa 17
       2016 2118
       2015 7549
       2014 12975
       2013 22925
       2012 25028
       2011 28116
       2010 29315
       2009 28818
       2008 26494
       2007 2263
       2006 2106
    Wykaz mienia 7966
    Sprawozdania 39351
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 24469
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 28528
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 25789
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 19486
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 24777
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 30195
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 19425
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 20692
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 12353
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 18872
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 7756
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 8342
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 7626
Sprawy Interesantów 86910
    Informacje ogólne 72053
    Sprawy 66090
    Departamenty 32802
    Lista spraw 441791
    Język migowy 5458
    Skargi i wnioski 6571
       Petycje 454
    Petycje 2750
    Wykaz petycji 7364
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 63538
    Wybory 2010 12478
       Informacje 2824
       Komisja Wyborcza 5555
       Obwieszczenia 21372
Organizacje Pozarządowe 97764
    Otwarte konkursy ofert 199239
       Ogłoszenia 4815
       Rozstrzygnięcia 194618
    Oferty pozakonkursowe 21982
    Dotacje bezkonkursowe 1757
    Konkursy inne 1701
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1746
       Zasady współpracy 1724
       Programy 1768
       Sprawozdania 1792
    Baza NGO 1883
       Organizacje Pożytku Publicznego 1758
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1738
       Inne 1839
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 34562
       Dokumenty 1761
       Działalność 1820
    Forum Pełnomocników 1658
    Program Rozwoju Wolontariatu 4521
    Kombatanci 1775
       Baza organizacji kombatanckich 1655
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1789
       Informacje 1803
    Przydatne adresy 1761
    Program Współpracy 20708
    Przydatne pliki do pobrania 14062
    Ratownictwo wodne 1638
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 484
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 9166
    Szpital Przyjazny Kombatantom 3143
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 9388
Polityka społeczna 37877
    Pomoc i integracja społeczna 6696
       Bilans potrzeb 4237
       Bank danych 9524
    Świadczenia rodzinne 1728
       Informacje ogólne 1629
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1538
       Formularze unijne z serii E400 1614
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1606
    Działania na rzecz rodziny 1601
       Rada ds Rodzin 1622
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1643
    Osoby niepełnosprawne 7755
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1618
       PFRON 13213
    Uzależnienia 1724
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1590
    Obserwatorium integracji społecznej 1633
       Badania i analizy 1678
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1571
    Pomoc i integracja społeczna 8270
Geologia 25364
    Wykaz dokumentacji 36180
    Procedury koncesyjne 1926
    Wykaz decyzji koncesyjnych 27365
    Obwieszczenia 9471
Ochrona środowiska 195621
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 34299
       ochrona środowiska 8549
       ochrona powietrza 3132
       ochrona przed hałasem 2506
          Obszary ograniczonego użytkowania 2510
       gospodarka odpadami 4730
    Publicznie dostępne dane 22587
    Pozwolenia środowiskowe 4927
       Pozwolenia zintegrowane 2748
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 26645
          Wydane decyzje 20440
       Ochrona powietrza 1873
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1521
       Ochrona wód 2182
          Prowadzone postępowania 10825
       Gospodarka odpadami 2235
          Procedury wydawania decyzji 1951
          Informacje o wydanych zezwoleniach 12478
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2171
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 1749
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1697
    Opłaty środowiskowe 3985
    Opłata produktowa 3987
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 4055
    Gospodarowanie odpadami 12649
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2608
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 5211
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 351
    Baterie i akumulatory 4477
    Łowiectwo 6367
    Ochrona przyrody 4915
       Parki Krajobrazowe 4232
       Obszary Chronionego Krajobrazu 20087
    Energia odnawialna 3144
    Raporty wojewódzkie 13037
    Wykazy i sprawozdania 29670
Informatyzacja 34270
Sport 13023
Gospodarka nieruchomościami 131483
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 110462
Konsultacje społeczne 17821
    Zaproszenia do konsultacji 40377
    Raporty 16596
Kontrole 32284
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 15557
    Plan Kontroli 23188
    Plan Audytu 6823
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24978
       Rok 2014 2392
       Rok 2013 2300
       Rok 2012 2981
       Rok 2011 6819
       Rok 2010 7243
       Rok 2009 10781
       Rok 2008 7784
    Kontrole POKL 13031
Informacje nieudostępniane 25806
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 17374
Rejestr zmian 1284712
Redakcja Biuletynu 25692
    Adres Redakcji 3224
Instrukcja korzystania z BIP 21738
Pliki do pobrania 73217
Mapa serwisu 16317

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 7159


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij