czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 122274
Regulamin organizacyjny 61126
Zadania Urzędu 33928
    Dokumenty strategiczne 3709
Departamenty/Biura 203086
    Gabinet Marszałka 35798
    Departament Organizacyjny 33879
    Departament Prawny 13554
    Departament Finansów i Skarbu 20992
    Departament Współpracy Międzynarodowej 25234
    Departament Polityki Regionalnej 33953
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 41059
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 27953
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 40107
    Departament Ochrony Środowiska 86120
    Departament Infrastruktury i Geodezji 42049
    Departament Zdrowia 21539
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 52936
    Departament Kultury i Edukacji 38195
    Departament Turystyki 31477
    Departament Sportu 28617
    Departament Kontroli 15334
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 14695
    Departament Zamówień Publicznych 14218
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 19884
    Departament Koordynacji Promocji 23996
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 6146
    Departament Polityki Jakości 19940
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 10270
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 12001
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 16798
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 6756
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 13601
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2218
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 7469
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 8324
    Biura Regionalne 11828
       Elbląg 9907
       Ełk 6569
Etyka 16475
Akty prawne 965211
    Uchwały Sejmiku 453043
    Uchwały Zarządu 474890
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 36427
    Skarbnik Województwa 8741
    Budżet Województwa 17
       2016 1997
       2015 7256
       2014 12592
       2013 22365
       2012 24706
       2011 27708
       2010 28609
       2009 28455
       2008 26012
       2007 2240
       2006 2087
    Wykaz mienia 7889
    Sprawozdania 38723
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 23870
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 28293
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 25618
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 19213
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 24521
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 29828
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 19264
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 20589
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 12005
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 18672
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 7617
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 8166
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 7464
Sprawy Interesantów 86860
    Informacje ogólne 71399
    Sprawy 65964
    Departamenty 32727
    Lista spraw 433243
    Język migowy 5329
    Skargi i wnioski 6105
       Petycje 421
    Petycje 2677
    Wykaz petycji 6897
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 62449
    Wybory 2010 12432
       Informacje 2738
       Komisja Wyborcza 5390
       Obwieszczenia 21039
Organizacje Pozarządowe 97518
    Otwarte konkursy ofert 196731
       Ogłoszenia 4786
       Rozstrzygnięcia 191044
    Oferty pozakonkursowe 21540
    Dotacje bezkonkursowe 1735
    Konkursy inne 1671
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1723
       Zasady współpracy 1701
       Programy 1751
       Sprawozdania 1773
    Baza NGO 1864
       Organizacje Pożytku Publicznego 1735
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1717
       Inne 1824
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 33433
       Dokumenty 1737
       Działalność 1782
    Forum Pełnomocników 1640
    Program Rozwoju Wolontariatu 4457
    Kombatanci 1754
       Baza organizacji kombatanckich 1633
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1762
       Informacje 1779
    Przydatne adresy 1747
    Program Współpracy 20091
    Przydatne pliki do pobrania 13847
    Ratownictwo wodne 1513
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 454
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 8791
    Szpital Przyjazny Kombatantom 2898
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 8907
Polityka społeczna 37538
    Pomoc i integracja społeczna 6645
       Bilans potrzeb 4189
       Bank danych 9345
    Świadczenia rodzinne 1708
       Informacje ogólne 1604
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1520
       Formularze unijne z serii E400 1599
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1580
    Działania na rzecz rodziny 1581
       Rada ds Rodzin 1605
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1624
    Osoby niepełnosprawne 7668
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1604
       PFRON 12961
    Uzależnienia 1708
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1574
    Obserwatorium integracji społecznej 1593
       Badania i analizy 1663
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1533
    Pomoc i integracja społeczna 8108
Geologia 25200
    Wykaz dokumentacji 35676
    Procedury koncesyjne 1908
    Wykaz decyzji koncesyjnych 27016
    Obwieszczenia 9225
Ochrona środowiska 195050
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 34035
       ochrona środowiska 8128
       ochrona powietrza 3087
       ochrona przed hałasem 2444
          Obszary ograniczonego użytkowania 2398
       gospodarka odpadami 4555
    Publicznie dostępne dane 22416
    Pozwolenia środowiskowe 4819
       Pozwolenia zintegrowane 2685
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 25765
          Wydane decyzje 19632
       Ochrona powietrza 1826
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1493
       Ochrona wód 2140
          Prowadzone postępowania 10512
       Gospodarka odpadami 2187
          Procedury wydawania decyzji 1898
          Informacje o wydanych zezwoleniach 12152
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2110
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 1676
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1634
    Opłaty środowiskowe 3833
    Opłata produktowa 3894
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 3960
    Gospodarowanie odpadami 12449
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2560
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 5067
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 351
    Baterie i akumulatory 4243
    Łowiectwo 6175
    Ochrona przyrody 4812
       Parki Krajobrazowe 4130
       Obszary Chronionego Krajobrazu 19222
    Energia odnawialna 3065
    Raporty wojewódzkie 13019
    Wykazy i sprawozdania 29630
Informatyzacja 33694
Sport 12763
Gospodarka nieruchomościami 129045
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 108602
Konsultacje społeczne 17658
    Zaproszenia do konsultacji 39189
    Raporty 16212
Kontrole 32064
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 15247
    Plan Kontroli 22985
    Plan Audytu 6671
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24977
       Rok 2014 2310
       Rok 2013 2235
       Rok 2012 2944
       Rok 2011 6637
       Rok 2010 7088
       Rok 2009 10533
       Rok 2008 7646
    Kontrole POKL 12926
Informacje nieudostępniane 25532
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 17283
Rejestr zmian 1265381
Redakcja Biuletynu 25596
    Adres Redakcji 3189
Instrukcja korzystania z BIP 21572
Pliki do pobrania 72892
Mapa serwisu 16203

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 7031


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij