czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Schemat organizacyjny Urzędu 132895
Regulamin organizacyjny 68214
Zadania Urzędu 35630
    Dokumenty strategiczne 4335
Departamenty/Biura 205878
    Gabinet Marszałka 38600
    Departament Organizacyjny 37070
    Departament Prawny 14715
    Departament Finansów i Skarbu 23106
    Departament Współpracy Międzynarodowej 27223
    Departament Polityki Regionalnej 35936
    Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 44013
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 29612
    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 42897
    Departament Ochrony Środowiska 90765
    Departament Infrastruktury i Geodezji 45629
    Departament Zdrowia 23421
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 55681
    Departament Kultury i Edukacji 41141
    Departament Turystyki 33489
    Departament Sportu 30578
    Departament Kontroli 17145
    Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji 16235
    Departament Zamówień Publicznych 15714
    Departament Społeczeństwa Informacyjnego 21375
    Departament Koordynacji Promocji 25919
    Biuro Jakości i Znaków Regionalnych 6860
    Departament Polityki Jakości 20534
    Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 11152
    Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 13224
    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 18421
    Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 7363
    Biuro Geologa Wojewódzkiego 15052
    Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej 2453
    Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 7923
    Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż. 9139
    Biura Regionalne 12407
       Elbląg 10751
       Ełk 7322
Etyka 17272
Akty prawne 1196190
    Uchwały Sejmiku 542020
    Uchwały Zarządu 657450
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Próba 4
Majątek i finanse 37812
    Skarbnik Województwa 9526
    Budżet Województwa 17
       2016 2607
       2015 8721
       2014 14317
       2013 25918
       2012 28345
       2011 31872
       2010 32598
       2009 32562
       2008 29447
       2007 2363
       2006 2220
    Wykaz mienia 8699
    Sprawozdania 43221
Oświadczenia majątkowe 19
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 26814
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 30227
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 27104
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 20519
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 26087
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 32022
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 20454
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 21541
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 13774
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 19929
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 8500
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 9023
    Oświadczenia majątkowe za rok 2003 8420
Sprawy Interesantów 87137
    Informacje ogólne 74120
    Sprawy 66337
    Departamenty 33151
    Lista spraw 486116
    Język migowy 6009
    Skargi i wnioski 9252
       Petycje 577
    Petycje 3156
    Wykaz petycji 9733
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa 0
    Wybory 2014 67388
    Wybory 2010 12847
       Informacje 2923
       Komisja Wyborcza 6112
       Obwieszczenia 22594
Organizacje Pozarządowe 98837
    Otwarte konkursy ofert 208635
       Ogłoszenia 5036
       Rozstrzygnięcia 213267
    Oferty pozakonkursowe 24241
    Dotacje bezkonkursowe 1874
    Konkursy inne 1793
    Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1850
       Zasady współpracy 1813
       Programy 1901
       Sprawozdania 1901
    Baza NGO 1996
       Organizacje Pożytku Publicznego 1863
       Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa 1839
       Inne 1953
    Rada Działalności Pożytku Publicznego 39728
       Dokumenty 1864
       Działalność 1924
    Forum Pełnomocników 1749
    Program Rozwoju Wolontariatu 4844
    Kombatanci 1871
       Baza organizacji kombatanckich 1746
       Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 1891
       Informacje 1921
    Przydatne adresy 1846
    Program Współpracy 22753
    Przydatne pliki do pobrania 15267
    Ratownictwo wodne 2157
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 586
Kombatanci 0
    Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 10520
    Szpital Przyjazny Kombatantom 4053
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 11371
Polityka społeczna 38816
    Pomoc i integracja społeczna 7013
       Bilans potrzeb 4508
       Bank danych 11307
    Świadczenia rodzinne 1817
       Informacje ogólne 1727
       Procedura ubiegania się o świadczenia 1642
       Formularze unijne z serii E400 1699
       Standardowe dokumenty elektroniczne 1714
    Działania na rzecz rodziny 1703
       Rada ds Rodzin 1720
       Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom 1747
    Osoby niepełnosprawne 8069
       Baza placówek rehabilitacyjnych 1716
       PFRON 14735
    Uzależnienia 1830
       Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1688
    Obserwatorium integracji społecznej 1754
       Badania i analizy 1771
       Baza instytucji pomocy i integracji społecznej 1685
    Pomoc i integracja społeczna 8899
Geologia 26201
    Wykaz dokumentacji 40175
    Procedury koncesyjne 2038
    Wykaz decyzji koncesyjnych 30381
    Obwieszczenia 11666
Ochrona środowiska 198188
    Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego 35284
       ochrona środowiska 9998
       ochrona powietrza 3544
       ochrona przed hałasem 3025
          Obszary ograniczonego użytkowania 2947
       gospodarka odpadami 5952
    Publicznie dostępne dane 23778
    Pozwolenia środowiskowe 5449
       Pozwolenia zintegrowane 3131
          Wydawanie pozwoleń 0
          Prowadzone postępowania 34411
          Wydane decyzje 26915
       Ochrona powietrza 2114
       Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 1782
       Ochrona wód 2657
          Prowadzone postępowania 14119
       Gospodarka odpadami 2622
          Procedury wydawania decyzji 2367
          Informacje o wydanych zezwoleniach 15065
    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2489
       Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji 0
       Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 2161
       Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2091
    Opłaty środowiskowe 4500
    Opłata produktowa 4352
       sprawozdawczość podmiotów 0
       OŚ-OP2 4919
    Gospodarowanie odpadami 13194
       Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 3068
       Odpady komunalne 0
       sprawozdawczość - odpady 0
       komunalne osady ściekowe 0
       raporty wojewódzkie 6446
    Opakowania 0
    Azbest i PCB 0
    Pojazdy wycofane z eksploatacji 351
    Baterie i akumulatory 5558
    Łowiectwo 7028
    Ochrona przyrody 5274
       Parki Krajobrazowe 4719
       Obszary Chronionego Krajobrazu 22915
    Energia odnawialna 3533
    Raporty wojewódzkie 13154
    Wykazy i sprawozdania 29977
Informatyzacja 36120
Sport 13998
Gospodarka nieruchomościami 141341
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 125955
Konsultacje społeczne 18805
    Zaproszenia do konsultacji 46271
    Raporty 19757
Kontrole 33200
    Instrukcja przeprowadzenia kontroli 16701
    Plan Kontroli 24743
    Plan Audytu 7469
    Sprawozdania z wykonania kontroli 24981
       Rok 2014 2938
       Rok 2013 2833
       Rok 2012 3264
       Rok 2011 8389
       Rok 2010 8662
       Rok 2009 13358
       Rok 2008 9829
    Kontrole POKL 13895
Informacje nieudostępniane 27297
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 0

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 17805
Rejestr zmian 1400702
Redakcja Biuletynu 26036
    Adres Redakcji 3521
Instrukcja korzystania z BIP 22557
Pliki do pobrania 74109
Mapa serwisu 16711

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Marszałkowski 8561


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij