czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Mapa serwisu
 Mapa serwisu

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe
Schemat organizacyjny Urzędu
Regulamin organizacyjny
Zadania Urzędu
      Dokumenty strategiczne
Departamenty/Biura
      Gabinet Marszałka
      Departament Organizacyjny
      Departament Prawny
      Departament Finansów i Skarbu
      Departament Współpracy Międzynarodowej
      Departament Polityki Regionalnej
      Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
      Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
      Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
      Departament Ochrony Środowiska
      Departament Infrastruktury i Geodezji
      Departament Zdrowia
      Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
      Departament Kultury i Edukacji
      Departament Turystyki
      Departament Sportu
      Departament Kontroli
      Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji
      Departament Zamówień Publicznych
      Departament Społeczeństwa Informacyjnego
      Departament Koordynacji Promocji
      Biuro Jakości i Znaków Regionalnych
      Departament Polityki Jakości
      Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych
      Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego
      Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
      Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja
      Biuro Geologa Wojewódzkiego
      Biuro ds. Biuletynu Informacji Publicznej
      Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
      Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż.
      Biura Regionalne
           Elbląg
           Ełk
Etyka
Akty prawne
      Uchwały Sejmiku
      Uchwały Zarządu
      Dziennik Ustaw
      Monitor Polski
      Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
      Próba
Majątek i finanse
      Skarbnik Województwa
      Budżet Województwa
           2016
           2015
           2014
           2013
           2012
           2011
           2010
           2009
           2008
           2007
           2006
      Wykaz mienia
      Sprawozdania
Oświadczenia majątkowe
      Oświadczenia majątkowe za rok 2015
      Oświadczenia majątkowe za rok 2014
      Oświadczenia majątkowe za rok 2013
      Oświadczenia majątkowe za rok 2012
      Oświadczenia majątkowe za rok 2011
      Oświadczenia majątkowe za rok 2010
      Oświadczenia majątkowe za rok 2009
      Oświadczenia majątkowe za rok 2008
      Oświadczenia majątkowe za rok 2006
      Oświadczenia majątkowe za rok 2007
      Oświadczenia majątkowe za rok 2005
      Oświadczenia majątkowe za rok 2004
      Oświadczenia majątkowe za rok 2003
Sprawy Interesantów
      Informacje ogólne
      Sprawy
      Departamenty
      Lista spraw
      Język migowy
      Skargi i wnioski
           Petycje
      Petycje
      Wykaz petycji
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa
      Wybory 2014
      Wybory 2010
           Informacje
           Komisja Wyborcza
           Obwieszczenia
Organizacje Pozarządowe
      Otwarte konkursy ofert
           Ogłoszenia
           Rozstrzygnięcia
      Oferty pozakonkursowe
      Dotacje bezkonkursowe
      Konkursy inne
      Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
           Zasady współpracy
           Programy
           Sprawozdania
      Baza NGO
           Organizacje Pożytku Publicznego
           Organizacje współpracujące z Samorządem Województwa
           Inne
      Rada Działalności Pożytku Publicznego
           Dokumenty
           Działalność
      Forum Pełnomocników
      Program Rozwoju Wolontariatu
      Kombatanci
           Baza organizacji kombatanckich
           Warmińsko- Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
           Informacje
      Przydatne adresy
      Program Współpracy
      Przydatne pliki do pobrania
      Ratownictwo wodne
      Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Kombatanci
      Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
      Szpital Przyjazny Kombatantom
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Polityka społeczna
      Pomoc i integracja społeczna
           Bilans potrzeb
           Bank danych
      Świadczenia rodzinne
           Informacje ogólne
           Procedura ubiegania się o świadczenia
           Formularze unijne z serii E400
           Standardowe dokumenty elektroniczne
      Działania na rzecz rodziny
           Rada ds Rodzin
           Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinom
      Osoby niepełnosprawne
           Baza placówek rehabilitacyjnych
           PFRON
      Uzależnienia
           Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
      Obserwatorium integracji społecznej
           Badania i analizy
           Baza instytucji pomocy i integracji społecznej
      Pomoc i integracja społeczna
Geologia
      Wykaz dokumentacji
      Procedury koncesyjne
      Wykaz decyzji koncesyjnych
      Obwieszczenia
Ochrona środowiska
      Dokumenty strategiczne/akty prawa miejscowego
           ochrona środowiska
           ochrona powietrza
           ochrona przed hałasem
                Obszary ograniczonego użytkowania
           gospodarka odpadami
      Publicznie dostępne dane
      Pozwolenia środowiskowe
           Pozwolenia zintegrowane
                Wydawanie pozwoleń
                Prowadzone postępowania
                Wydane decyzje
           Ochrona powietrza
           Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym
           Ochrona wód
                Prowadzone postępowania
           Gospodarka odpadami
                Procedury wydawania decyzji
                Informacje o wydanych zezwoleniach
      Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych
           Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji
           Aglomeracje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
           Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
      Opłaty środowiskowe
      Opłata produktowa
           sprawozdawczość podmiotów
           OŚ-OP2
      Gospodarowanie odpadami
           Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami
           Odpady komunalne
           sprawozdawczość - odpady
           komunalne osady ściekowe
           raporty wojewódzkie
      Opakowania
      Azbest i PCB
      Pojazdy wycofane z eksploatacji
      Baterie i akumulatory
      Łowiectwo
      Ochrona przyrody
           Parki Krajobrazowe
           Obszary Chronionego Krajobrazu
      Energia odnawialna
      Raporty wojewódzkie
      Wykazy i sprawozdania
Informatyzacja
Sport
Gospodarka nieruchomościami
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy
Konsultacje społeczne
      Zaproszenia do konsultacji
      Raporty
Kontrole
      Instrukcja przeprowadzenia kontroli
      Plan Kontroli
      Plan Audytu
      Sprawozdania z wykonania kontroli
           Rok 2014
           Rok 2013
           Rok 2012
           Rok 2011
           Rok 2010
           Rok 2009
           Rok 2008
      Kontrole POKL
Informacje nieudostępniane
      Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Strona główna
Urząd Marszałkowski


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij