czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-11-24 09:40:18

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:
- Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),
- Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw ((Dz. U. Nr 204, poz. 1195),
- innych przepisów na podstawie których Urząd Marszałkowski realizuje swoje zadania.
Treści i załączniki uchwał opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są do obejrzenia lub pobrania w formacie PDF. Do przeglądania tych dokumentów niezbędny jest bezpłatny program AcrobatReader. Do pobrania tutaj.

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej


Zarówno logo jak i adres: www.bip.gov.pl - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.


MENU POZIOME
Strona główna – w którymkolwiek miejscu byłbyś na tej stronie, kliknięcie na tę zakładkę pozwoli Ci przenieść się na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Województwo – znajdują się tu podstawowe informacje przedstawiające charakterystykę Województwa Warmińsko – Mazurskiego, opis wszelkich strategii i programów wieloletnich, mających na celu pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego Regionu, realizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
Sejmik – w tym miejscu dowiesz się o działalności organu stanowiącego i kontrolnego jakim jest Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Znajdziesz tu dane teleadresowe do Kancelarii Sejmiku, informacje o prezydium, kancelarii sejmiku i jej zakresie zadań. Będziesz miał wgląd do takich dokumentów jak: regulamin sejmiku, plan pracy, porządki obrad, protokoły z obrad sesji i protokoły z posiedzeń komisji. Dowiesz się kto stanowi prezydium, kto jest radnym oraz jakie funkcjonują komisje i jaki jest ich skład osobowy.
Zarząd Województwa – znajdują się tu podstawowe informacje o składzie zarządu, danych teleadresowych oraz zakres kompetencji poszczególnych marszałków i członków zarządu.
Jednostki organizacyjne – w tym miejscu znajduje się lista jednostek organizacyjnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Zakładka ta umożliwia, po kliknięciu na którąś z jednostek, przekierowanie na Biuletyny Informacji Publicznej prowadzone przez poszczególne komórki.
Wybierz powiat – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP starostw uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wybierz gminę – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP gmin uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Portal Wrota Warmii i Mazur – umożliwia przejście na stronę internetową Urzędu Marszałkowskiego realizowaną w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur”.
Cyfrowy Urząd – umożliwia przejście na stronę, na której swoją sprawę w Urzędzie Marszałkowskim załatwisz drogą elektroniczną.
MENU WYSZUKIWANIE
Wyszukiwarka – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania należy zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.
MENU NAJNOWSZE INFORMACJE
Zamówienia Publiczne – zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, archiwalnych oraz wyników postępowań. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zamówień publicznych po trybach, rodzajach zamówień, ogranicza również zakres wyszukiwania po latach i/lub numerze UZP/TED.
Ogłoszenia o naborze – zestawienie aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy, a także ogłoszeń w toku oraz wyników naboru. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń o naborze po stanowisku, nazwie departamentu.
Informacje, konkursy, ogłoszenia – informacje związane z pracą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Ostatnio dodane – zestawienie najnowszych informacji wprowadzonych do Biuletynu Informacji Publicznej.
MENU PRZEDMIOTOWE
Schemat organizacyjny Urzędu – graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej Urzędu.
Regulamin organizacyjny – w tym miejscu znajduję się aktualna wersja regulaminu organizacyjnego wraz ze zmianami.
Zadania Urzędu – zakładka zawiera zakres wykonywanych zadań przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.
Departamenty/Biura - w tym miejscu znajduje się lista wszystkich departamentów i biur w Urzędzie Marszałkowskim wraz ze szczegółowym opisem zawierającym: dane teleadresowe, zakres wykonywanych zadań oraz listę załatwianych spraw.
Akty prawne – zakładka zawiera katalog uchwał przyjętych przez Zarząd i Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia szybkie dotarcie do konkretnych aktów prawnych poprzez określenie grupy tematycznej, roku podjęcia uchwały, numeru sesji (sesje Sejmiku posiadają numery, natomiast posiedzenia Zarządu określone zostały przez ‘-‘), miesiąca lub wpisanie jego numeru.
Majątek i finanse – w tym miejscu znajdują się informacje o tym kto jest Skarbnikiem Województwa i jego zadaniach, a także wszystkie informacje dotyczące budżetu i jego zmianach, wykazie mienia województwa warmińsko – mazurskiego, a także o rocznym i kwartalnym wykonaniu budżetu.
Oświadczenia majątkowe – znajduje się tu zbiór oświadczeń majątkowych Członków Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Radnych Województwa, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa oraz Dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych.
Sprawy interesantów – w tym miejscu dostępna jest lista spraw jakie można załatwić w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Każda sprawa zawiera dokładny opis procedury jej realizacji w merytorycznym Departamencie/Biurze urzędu wraz z danymi kontaktowymi do osób zajmujących się poszczególną sprawą. Aby uzyskać listę wszystkich spraw realizowanych przez wybrany Departament/Biuro należy kliknąć na podlinkowaną jego nazwę w opisie sprawy.
Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa – w tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat wyborów do organów samorządu terytorialnego tj. komisji wyborczych i obwieszczeń.
Organizacje pozarządowe – zakładka zawiera szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe. Znajdziesz tu ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych oraz pobierzesz wzory ofert i sprawozdań.
Polityka Społeczna – zakładka poświęcona pomocy i integracji społecznej oraz osobom niepełnosprawnych. Znajdziesz tu informacje o wykorzystaniu środków PEFRON, raporty miesięczne o wolnych miejscach w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
Geologia – w tym miejscu można pobrać aktualny wykaz decyzji koncesyjnych oraz kart informacyjnych złóż kopalin oraz wykazy opracowań i dokumentacji zgromadzonych w Wojewódzkich Archiwach Geologicznych.
Ochrona Środowiska – w tym miejscu umieszczone są programy, strategie, raporty, wykazy i inne dane dotyczące ochrony środowiska na terenie województwa warmińsko– mazurskiego.
Informatyzacja – znajduję się tu szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonej inwentaryzacji sieci szerokopasmowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Gospodarka nieruchomościami – w tym miejscu znajdują się wszelkie ogłoszenia dotyczące nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego województwa, ich sprzedaży, kupnie, itp.
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy – tutaj zawarte są rejestry, ewidencje, a także archiwa tworzone i przechowywane przez Urząd Marszałkowski.
Kontrole – tutaj znajdziesz informacje dotyczące organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wyznaczone komórki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, także plan kontroli oraz skrócone sprawozdania z przeprowadzonych kontroli.
Konsultacje społeczne – w tym miejscu publikowane są ogłoszenia wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach społecznych oraz sprawozdania z przeprowadzonych już konsultacji.
Informacje nieudostępnione – w tym miejscu można pobrać wniosek o udostępnienie informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego, ale nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.
MENU TECHNICZNE
Wyszukiwarka – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania należy zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.
Statystyka – statystyka odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Rejestr zmian – każda zmiana treści na stronie zostanie odnotowana w Rejestrze zmian. Tutaj można więc sprawdzić każdą zmianę dokonaną w treści w każdej informacji czy ogłoszeniu.
Redakcja Biuletynu – tutaj znajdują się dane redakcji nadzorującej funkcjonowanie BIP-u oraz lista wszystkich redaktorów.
Instrukcja korzystania z BIP – tutaj znajduje się powyższa/poniższa instrukcja.
Pliki do pobrania – stąd pobierzesz różne pliki, np. kwestionariusz osobowy, pomocne do załatwienia spraw w Urzędzie Marszałkowskim.
Mapa serwisu – tutaj znajduje się mapa strony Biuletynu Informacji Publicznej. Wyszczególnione są tu wszystkie zakładki i podzakładki znajdujące się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Usczyk Data wytworzenia informacji: 2011-11-24 09:40:18
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Mateusiak-Kurach Data udostępnienia informacji: 2011-11-25 10:47:37
Wprowadził informację do BIP: Grzegorz Usczyk Artykuł był wyświetlony: 11650
Osoba, która zmieniła informację: Grzegorz Usczyk Data aktualizacji informacji: 2011-11-25 10:47:37
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij