czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-05-08 11:55:53

Opłaty środowiskowe

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska obok administracyjnych kar pieniężnych stanowią finansowo-prawne środki ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) opłaty ponoszą: - przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.),
- osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
- osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
- jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- osoby fizyczne niebędące podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
Opłaty ponoszone są w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód, składowania odpadów, a ich wysokość zależy od ilości, jakości oraz rodzaju wprowadzanych zanieczyszczeń do środowiska, jak również ilości i jakości pobranych wód powierzchniowych lub podziemnych.
Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa w zakresie (art. 281 p.o.ś.):
- umorzeń,
- rozkładania płatności na raty ,
- odroczeń płatności (prolongaty).
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1342), od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. W tym samym terminie przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
Wygasł obowiązek przedkładania przedmiotowych wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dotyczące wcześniejszych okresów rozliczeniowych, tj. do II półrocza 2012 r. przedkłada się, jak dotychczas, w rozbiciu półrocznym.
Szczegółowe informacje na temat opłat za korzystanie ze środowiska, w tym wzory wykazów, stawki opłat, wzory wniosków o wydanie zaświadczenia i oświadczenia o zakresie korzystania ze środowiska oraz procedury udzielania ulg w spłacie zobowiązań w zakresie opłat środowiskowych, jak również odroczeń terminów płatności podwyższonych opłat, znajdziecie Państwo na stronach internetowych BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Powiązane sprawy

 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Bogumiła Gronkiewicz Data wytworzenia informacji: 2015-05-08 11:55:53
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Witkowska Data udostępnienia informacji: 2015-05-08 12:03:52
Wprowadził informację do BIP: Grzegorz Usczyk Artykuł był wyświetlony: 4310
Osoba, która zmieniła informację: Grzegorz Usczyk Data aktualizacji informacji: 2015-05-08 12:03:52
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij