czarnobiały0+1+2
 Strona główna Województwo Sejmik Zarząd Województwa Jednostki organizacyjne
 Budżet Województwa 2008
 Drukuj informację

Uchwała Nr 25/233/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok

Ogłoszono: 2008-08-31 22:06:45 przez Marzena Mateusiak

Uchwała Nr 25/233/08/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 maja 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w związku z § 11 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XIV/279/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 r. uchwalonego uchwałą Nr XIV/279/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok - z późniejszymi zmianami - poprzez:
  1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 906.948 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 906.948 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  5. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
  6. nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
  7. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
 1. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 615.541.968 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 647.882.402 zł.
  Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 32.340.434 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 5.737.477 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 36.119.797 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 19.100.000 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 18.977.911 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 36.119.797 zł.
 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 118.305.847 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do uchwały.
 2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 333.266.006 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jacek Protas

 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Zmiany w budżecie przedstawione w załączonym projekcie uchwały dotyczą:

 1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 906.948 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 906.948 zł w:
  1. Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 49/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zwiększającą dotację celową na realizację zadań zleconych o kwotę 2.025.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na potrzeby rolnictwa. Otrzymane środki zostaną przekazane do Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu – kwota 810.000 zł oraz do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – kwota 1.215.000 zł.
  2. Dziale 600 – Transport i łączność
   • Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z otrzymaniem dotacji na inwestycje w łącznej kwocie 157.000 zł na podstawie porozumień zawartych z: Urzędem Miasta Pasłęk na realizację zadania pn. „505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Pasłęk (2007-2008)” – kwota 150.000 zł, Gminą Morąg na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg” na zadanie pn. „Dokumentacje techniczne (2005-2009)” – kwota 7.000 zł. Środki zwiększonej dotacji otrzyma Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie jako jednostka realizująca powyższe zadania,
   • Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe na podstawie aneksu z dnia 18 lutego 2008 r. do porozumienia zawartego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego dokonuje się zmniejszenia przyznanej dotacji o łączną kwotę 1.275.052 zł z jednoczesnym wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735 N Kętrzyn – Sławkowo – Nakomiady na odcinku Kętrzyn – N.Wieś – cmentarz komunalny” oraz czterech zadań inwestycyjnych jednorocznych pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1717N na odcinku Suchowa – droga wojewódzka nr 650”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Święta Lipka – Wilkowo”, „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Kętrzynie w ciągu drogi powiatowej nr 3859N" oraz „Budowa obwodnicy miasta Kętrzyn” w kwocie 530.000 zł. Kwota dotacji objęta porozumieniem po zmianie wyniesie 2.240.000 zł.
 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w:
  1. Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z koniecznością uzupełnienia „Programu małej retencji dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2006-2015” o opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” poprzez przesunięcie w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środków w kwocie 8.300 zł z planu finansowego Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu do planu finansowego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.
  2. Dziale 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego w związku z oszczędnościami powstałymi w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie dokonuje się przesunięć w wydatkach rzeczowych pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej na kwotę 12.434 zł. Zmiany pozwolą jednostce na dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem Biura. Zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
  3. Dziale 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie w związku z koniecznością wynajmu sal na potrzeby „Organizacji prac Komitetu Monitorującego” w ramach Pomocy Technicznej RPO „Warmia i Mazury na lata 2007-2013” dokonuje się przeniesienia kwoty 15.000 zł z § 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia do § 4308 - Zakup usług pozostałych.
  4. Dziale 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie w związku ze zmianą formy płatności za zlecenie opracowania narzędzia badawczego, przeprowadzenie szkolenia dla jednostek uczestniczących w monitorowaniu Strategii oraz sporządzenie ekspertyzy prognozy budżetu dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ kwoty 50.000 zł w Rozdz. 7518 – Urzędy marszałkowskie i kwoty 20.000 zł w Rozdz. 75095 - Pozostała działalność. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla wykonawców (opracowania prognozy sytuacji finansowej Samorządu Województwa w latach 2008-2013). Zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
  5. Dziale 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdysponowuje się pozostawione w rezerwie Departamentu Kultury i Edukacji na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli środki w wysokości 122.330 zł dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych. Zwiększenie w wysokości 19.320 zł otrzyma Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i w Elblągu. Kwota 10.540 zł przeznaczona jest dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Szczytnie, a kwota 39.600 zł dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie i w Elblągu. Środki w wysokości 52.870 zł zostaną przekazane dla Szkół Policealnych w Olsztynie, w Elblągu, w Działdowie, w Ełku, w Giżycku oraz dla Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
  6. Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy w ramach realizacji Pomocy Technicznej PO KL Działania 1.1 – Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, projekt Kompetentna kadra – profesjonalny urząd i 10.1 – Pomoc Techniczna dokonuje się aktualizacji w planie wydatków poprzez przesuniecie łącznej kwoty 300.000 zł pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej. Zmiany zwiera załącznik Nr 1 do uchwały.
 1. Dokonuje się następujących zmian w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie:
  • nazwy zadania poprzez uszczegółowienie z „Przebudowa estakady w Jezioranach w ciągu drogi 593 (2005-2008)” na „Przebudowa estakady w Jezioranach w ciągu drogi 593 – I etap: budowa kładki dla pieszych (2005-2009),
  • numeracji drogi w zadaniu pn. „531 przebudowa kładki i przepustu w m. Mostkowo” z 531 na 530,
  • numeracji drogi w zadaniu pn. „508 przebudowa przepustu w m. Piduń” z 508 na 598.
 1. Przenosi się z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2008 r. w kwocie 901.350 zł środki w wysokości 100.000 zł do Działu 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia dla Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Promocji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych na potrzeby wykreowania nowej linii materiałów promocyjnych. Po zmianach rezerwa wyniesie 801.350 zł.
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Hanna Czech Data wytworzenia informacji: 2008-08-31 21:02:32
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Bauman Data udostępnienia informacji: 2008-08-31 22:06:45
Wprowadził informację do BIP: Marzena Mateusiak Artykuł był wyświetlony: 303
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Mateusiak Data aktualizacji informacji: 2008-08-31 22:06:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij