czarnobiały0+1+2
 Strona główna Województwo Sejmik Zarząd Województwa Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Departamenty/Biura
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-08-04 11:17:51

Departamenty / Biura

 

Zadania wspólne departamentów/biur

Do zadań wspólnych Departamentów należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów strategii rozwoju Województwa oraz wieloletnich programów rozwoju gospodarczego i społecznego;
 2. realizacja zadań związanych z Kontraktem Wojewódzkim oraz współpraca w tym zakresie z Departamentem Polityki Regionalnej;
 3. opracowywanie projektów planów pracy, planów kontroli i planów szkoleń;
 4. opracowywanie propozycji do projektu budżetu;
 5. realizacja dochodów budżetowych;
 6. dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie;
 7. inicjowanie i zapewnienie realizacji zadań o charakterze wojewódzkim określonych ustawami;
 8. przygotowywanie projektów aktów prawnych uchwalanych przez Sejmik, Zarząd i wydawanych przez Marszałka;
 9. wykonywanie aktów prawnych Sejmiku, Zarządu i Marszałka;
 10. opracowywanie informacji, sprawozdań, analiz i innych materiałów pod obrady Sejmiku, jego Komisji, Zarządu i dla potrzeb Marszałka;
 11. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski komisji, interpelacje radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów;
 12. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
 13. współdziałanie z organizacjami gospodarczymi, społecznymi i zawodowymi;
 14. realizacja zadań obronnych zgodnie z zakresem działania, określonych odrębnymi przepisami;
 15. przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej i ochronie danych osobowych;
 16. rozpatrywanie spraw indywidualnych należących do zakresu działania Departamentu w granicach upoważnienia udzielonego przez Marszałka;
 17. rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji, badanie ich zasadności i terminowe załatwianie;
 18. udzielanie - we współpracy z Gabinetem Marszałka - informacji środkom masowego przekazu o działalności i zamierzeniach w zakresie realizacji zadań Departamentu oraz reagowanie na publikacje w środkach masowego przekazu;
 19. współpraca z Departamentem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego;
 20. współdziałanie z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w zakresie organizowania służbowych wyjazdów za granicę oraz przyjmowania osób i delegacji z zagranicy;
 21. obsługa merytoryczna i techniczna narad organizowanych przez Marszałka lub Członków Zarządu;
 22. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej;
 23. wykonywanie innych zadań zleconych przez Marszałka lub Członków Zarządu w zakresie działalności Urzędu;
 24. wykonywanie przepisów ustawy o opłacie skarbowej;
 25. uzgadnianie ze Skarbnikiem Województwa lub z Departamentem Finansów i Skarbu wszystkich wystąpień dotyczących uruchomienia, zwiększenia lub korekty dotacji z budżetu państwa;
 26. prowadzenie rejestrów decyzji i postanowień wydanych przez Zarząd i Marszałka;
 27. przygotowywanie, aktualizacja i przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej informacji na stronę internetową Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
 28. wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej.
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Tkaczuk Data wytworzenia informacji: 2010-08-04 11:17:51
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Bochenek Data udostępnienia informacji: 2010-08-05 10:12:34
Wprowadził informację do BIP: Marzena Mateusiak Artykuł był wyświetlony: 219991
Osoba, która zmieniła informację: Michał Chomej Data aktualizacji informacji: 2015-10-30 09:19:28
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij