czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
 Lista spraw
 Drukuj informację

Azbest i PCB

Ogłoszono: 2014-06-11 15:31:59 przez Michał Chomej

Nazwa sprawy:

Azbest i PCB

Osoby do kontaktu:

Justyna Staniszewska, nr tel. 89/ 512 54 45
Sylwia Angielczyk, nr tel. 89/ 512 54 68

Miejsce załatwienia:

 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty:

 
Zgodnie z art. 162 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinien okresowo przedkładać marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) nakłada obowiązek na właściciela, zarządcę lub użytkownika miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest wykonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest.

Wynik inwentaryzacji przedstawia się według wzoru zawartego w załączniku nr 3 ww. Rozporządzenia: Informacja o wyrobach zawierających azbest
 
Informacja podlega corocznej aktualizacji i przedkładana jest marszałkowi województwa w formie pisemnej w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta
Zgodnie z art. 162, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) wójt, burmistrz lub prezydent miasta okresowo przedkłada marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1033) zmienione Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 24) nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym azbestu) w formie elektronicznej (poprzez bazę azbestową), a zatem zobowiązuje wójta burmistrza, prezydenta miasta do bezpośredniego wprowadzania (wprowadzanie w formie elektronicznej bez przedkłada formy papierowej) informacji dotyczących wyrobów zawierających azbest do bazy azbestowej dostępnej pod adresem: www.bazaazbestowa.gov.pl.

Informacja podlega corocznej aktualizacji i przedkładana jest marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna:

 
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1033) zmienione Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 24).
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Zielińska Data wytworzenia informacji: 2014-06-11 15:08:48
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Piotr Drozdowski Data udostępnienia informacji: 2014-06-11 15:31:59
Wprowadził informację do BIP: Michał Chomej Artykuł był wyświetlony: 2999
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Grzegorczyk Data aktualizacji informacji: 2015-10-16 11:02:37
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij