czarnobiały0+1+2
 Strona główna Województwo Sejmik Zarząd Województwa Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Zadania Urzędu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-04-23 13:54:21

Zadania Urzędu

 

Urząd Marszałkowski jest aparatem pomocniczym do realizowania zadań Zarządu Województwa określonych w ustawie o samorządzie województwa, Statucie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ustawach szczególnych oraz aktach wydanych w celu wykonania tych ustaw.

Urzędem kieruje Marszałek Województwa przy pomocy Wicemarszałków, pozostałych Członków Zarządu, Sekretarza Województwa, Skarbnika i Dyrektorów Departamentów.

Marszałek w uzgodnieniu z Zarządem dokonuje podziału zadań pomiędzy Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu.

Marszałek określa zadania Sekretarza Województwa Urzędu, Skarbnika oraz Dyrektorów Departamentów.

Marszałek jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
W przypadku gdy Marszałek nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo pełni wskazany przez Marszałka Wicemarszałek. Przekazanie obowiązków następuje w formie pisemnej.

Urząd wykonuje zadania samorządu województwa, należące do kompetencji Marszałka i Zarządu, w szczególności z dziedziny:

 1. edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
 2. promocji i ochrony zdrowia,
 3. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 4. pomocy społecznej,
 5. polityki prorodzinnej,
 6. modernizacji terenów wiejskich,
 7. zagospodarowania przestrzennego,
 8. ochrony środowiska,
 9. gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
 10. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 11. kultury fizycznej i turystyki,
 12. ochrony praw konsumentów,
 13. obronności,
 14. bezpieczeństwa publicznego,
 15. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
  a) działalność w zakresie telekomunikacji.

 

Do zadań wspólnych Departamentów należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów strategii rozwoju Województwa oraz wieloletnich programów rozwoju gospodarczego i społecznego, a także monitorowanie ich realizacji;
 2. realizacja zadań związanych z Kontraktem Wojewódzkim oraz współpraca w tym zakresie z Departamentem Polityki Regionalnej;
 3. opracowywanie projektów planów pracy, planów kontroli i planów szkoleń;
 4. opracowywanie propozycji do projektu budżetu;
 5. realizacja dochodów budżetowych;
 6. dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie;
 7. inicjowanie i zapewnienie realizacji zadań o charakterze wojewódzkim określonych ustawami;
 8. przygotowywanie projektów aktów prawnych uchwalanych przez Sejmik, Zarząd i wydawanych przez Marszałka;
 9. wykonywanie aktów prawnych Sejmiku, Zarządu i Marszałka;
 10. opracowywanie informacji, sprawozdań, analiz i innych materiałów pod obrady Sejmiku, jego Komisji, Zarządu i dla potrzeb Marszałka;
 11. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski komisji, interpelacje radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów;
 12. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
 13. współdziałanie z organizacjami gospodarczymi, społecznymi i zawodowymi;
 14. realizacja zadań obronnych zgodnie z zakresem działania, określonych odrębnymi przepisami;
 15. przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej i ochronie danych osobowych;
 16. rozpatrywanie spraw indywidualnych należących do zakresu działania Departamentu w granicach upoważnienia udzielonego przez Marszałka;
 17. rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli, badanie ich zasadności i terminowe załatwianie;
 18. udzielanie - we współpracy z Gabinetem Marszałka - informacji środkom masowego przekazu o działalności i zamierzeniach w zakresie realizacji zadań Departamentu oraz reagowanie na publikacje w środkach masowego przekazu;
 19. współpraca z Departamentem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego;
 20. współdziałanie z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w zakresie organizowania służbowych wyjazdów za granicę oraz przyjmowania osób i delegacji z zagranicy oraz informowanie Departamentu Współpracy Międzynarodowej o planowanych i zrealizowanych inicjatywach w zakresie współpracy międzynarodowej;
 21. obsługa merytoryczna i techniczna narad organizowanych przez Marszałka lub Członków Zarządu;
 22. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej;
 23. wykonywanie innych zadań zleconych przez Marszałka lub Członków Zarządu w zakresie działalności Urzędu;
 24. wykonywanie przepisów ustawy o opłacie skarbowej;
 25. uzgadnianie ze Skarbnikiem Województwa lub z Departamentem Finansów i Skarbu wszystkich wystąpień dotyczących uruchomienia, zwiększenia lub korekty dotacji z budżetu państwa;
 26. prowadzenie rejestrów decyzji i postanowień wydanych przez Zarząd i Marszałka;
 27. przygotowywanie, aktualizacja i przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej informacji na stronę internetową Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
 28. wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej.”
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Tkaczuk Data wytworzenia informacji: 2012-04-23 13:54:21
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Bochenek Data udostępnienia informacji: 2012-04-23 13:55:06
Wprowadził informację do BIP: Grzegorz Usczyk Artykuł był wyświetlony: 23565
Osoba, która zmieniła informację: Grzegorz Usczyk Data aktualizacji informacji: 2014-04-17 10:46:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij