czarnobiały0+1+2
 Strona główna Województwo Sejmik Zarząd Województwa Jednostki organizacyjne
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-02-01 11:32:10

Organizacje pozarządowe

 

Definicja organizacji pozarządowych zawarta jest w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010, nr 234 poz. 1536). Tak więc organizacjami pozarządowymi (zwane są również: NGO’s, podmioty III sektora, podmioty obywatelskie) są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
 1. nie są jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
 2. nie działają w celu osiągnięcia zysku.
Najczęściej przybierają one formę stowarzyszeń i fundacji, których działalność regulują odpowiednio: Prawo o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)
Organizacje III sektora najczęściej prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy:
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalności charytatywnej;
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyki i krajoznawstwa;
 20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 23. ratownictwa i ochrony ludności;
 24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 27. promocji i organizacji wolontariatu;
 28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1—32.
Zgodnie z ustawą działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które:
  — nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Organizacje pozarządowe i w/w podmioty współpracują z organami administracji publicznej w sferze zadań pożytku publicznego, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania i zadań własnych tych organów.
Według danych uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Olsztynie w województwie na dzień 31 grudnia 2009 r. zarejestrowanych było 3 901 organizacji (3670 stowarzyszeń i 231 fundacji). 294 organizacje posiadały status pożytku publicznego. Dla porównania na dzień 31 grudnia 2008 r. zarejestrowanych było 3 611 stowarzyszeń i fundacji (w tym: 3402 stowarzyszeń i 209 fundacji), a 245 podmiotów posiadało status pożytku publicznego.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawami współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmuje się Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi mieszczące się przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie.
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Katarzyński Data wytworzenia informacji: 2011-02-01 11:32:10
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Glezman Data udostępnienia informacji: 2011-02-01 11:32:30
Wprowadził informację do BIP: Marcin Śpiewak Artykuł był wyświetlony: 91029
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Mateusiak Data aktualizacji informacji: 2011-04-22 08:33:54
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij