czarnobiały0+1+2
 Strona główna Województwo Sejmik Zarząd Województwa Jednostki organizacyjne
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-07-11 10:05:39

Statut

 

Uchwała Nr VI/113/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkowi Etnograficznemu w Olsztynku
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) i § 11 pkt 2 Statutu Województwa Warmińsko – Mazurskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/114/99 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 października 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Warmińsko – Mazurskiego (Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego Nr 78, poz. 1375 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadaje się Statut Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkowi Etnograficznemu w Olsztynku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
§ 3
Traci moc Uchwała Nr XIII/256/07 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkowi Etnograficznemu w Olsztynku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko - Mazurskiego

Julian Osiecki
 
W uzgodnieniu:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Załącznik do Uchwały Nr VI/113/11
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
Statut
Muzeum Budownictwa Ludowego –
Parku Etnograficznego w Olsztynku
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, zwane dalej „Muzeum”, działające na podstawie Uchwały Nr 107/1252/68 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 2 listopada 1968 r. w sprawie przekształcenia Parku Etnograficznego w Olsztynku na Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, przejęte przez Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148, poz. 971) działa w szczególności na podstawie:
 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.),
 4. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
 5. niniejszego statutu.
§ 2
 1. Organizatorem Muzeum jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.
 2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora oraz do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 3. Muzeum posiada osobowość prawną.
§ 3
 1. Siedzibą Muzeum jest miasto Olsztynek.
 2. Muzeum działalnością swoją obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego i terenów macierzystych obecnych jego mieszkańców, jak i zagranicę.
Rozdział 2
Cele i zadania Muzeum
§ 4
Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.
§ 5
Do zakresu działania Muzeum należy w szczególności:
 1. gromadzenie obiektów etnograficznych kultury materialnej i duchowej związanej ze środowiskiem wiejskim i małomiasteczkowym oraz współczesnej twórczości ludowej i rękodzielniczej,
 2. gromadzenie dokumentacji naukowo-historycznej, technicznej, fotograficznej oraz zbiorów bibliotecznych z zakresu działania Muzeum,
 3. ewidencjonowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
 4. przechowywanie gromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich, w sposób dostępny do celów naukowych,
 5. zabezpieczanie i konserwacja zbiorów oraz nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,
 6. kształtowanie środowiska kulturowo-przyrodniczego charakterystycznego dla obszarów wiejskich na terenie Parku Etnograficznego,
 7. urządzanie wystaw stałych i czasowych,
 8. organizowanie i prowadzenie badań oraz terenowych ekspedycji naukowo-badawczych,
 9. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie dziedzin reprezentowanych w Muzeum,
 10. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę,
 11. udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,
 12. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,
 13. prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu swojej działalności,
 14. współdziałanie z placówkami muzealnymi, instytucjami naukowo-badawczymi i organizacjami społeczno-kulturalnymi o podobnych celach i zadaniach w kraju i za granicą.
Rozdział 3
Organy zarządzające, nadzorujące i doradcze
§ 6
 1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.
 2. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy.
 3. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Muzeum w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
§ 7
 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
 2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:
  1. kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
  2. nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
  3. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
  4. przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
  5. naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
  6. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
  7. sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
  8. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
§ 8
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 9
 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
 3. Rada Muzeum składa się z 10 osób.
§ 10
 1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze utworzone przez Dyrektora, z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w nim muzealników.
 2. Kolegia doradcze mogą być powoływane w celu wyrażania opinii na temat problemów przedstawianych przez Dyrektora w związku z realizacją określonych celów i zadań Muzeum.
 3. W skład kolegiów doradczych wchodzą osoby powołane przez Dyrektora Muzeum spośród jego pracowników lub spoza ich grona.
 4. Dyrektor Muzeum wyznacza przewodniczących kolegiów doradczych.
 5. Posiedzenia kolegiów doradczych odbywają się z inicjatywy Dyrektora Muzeum.
 6. Szczegółową organizację i tryb działania kolegiów doradczych określają uchwalone przez nie regulaminy zatwierdzone przez Dyrektora Muzeum.
 7. Muzeum zapewnia obsługę kolegiów doradczych.
Rozdział 4
Organizacja Muzeum
§ 11
Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres działania Działów, a także innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
Rozdział 5
Majątek i finanse Muzeum
§ 12
 1. Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
 2. Muzeum samodzielnie gospodaruje należącym do niego majątkiem na zasadach określonych w przepisach odrębnych z tym, że majątek ten może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Muzeum.
§ 13
 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Muzeum pochodzą z:
  1. rocznej dotacji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  2. wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności,
  3. darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
  4. działalności gospodarczej w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową,
  5. innych źródeł.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
§ 14
 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.
 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.
§ 15
W imieniu Muzeum oświadczenia woli w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych i majątkowych składa Dyrektor Muzeum lub osoba przez niego upoważniona.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 16
 1. Połączenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Wrochna Data wytworzenia informacji: 2011-07-11 10:05:39
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Wrochna Data udostępnienia informacji: 2011-07-11 10:24:17
Wprowadził informację do BIP: Grzegorz Usczyk Artykuł był wyświetlony: 2133
Osoba, która zmieniła informację: Grzegorz Usczyk Data aktualizacji informacji: 2011-07-11 10:24:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij