czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona Urzędu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja obsługi  Kontakt
Jesteś w dziale: Strona główna / Mapa serwisu
 Mapa serwisu

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe
Gmina Reszel
      Statut Gminy
      Struktura Gminy
Organy Gminy
      Rada Miejska
           Przewodniczący
           Skład Rady
           Komisje
           Protokoły Sesji Rady Miejskiej
      Burmistrz
Urząd Gminy
      ISO 9001 i 14001
      Kierownictwo urzędu
      Regulamin organizacyjny
      Wydziały i stanowiska
           Dział Administracyjno - Prawny
           Dział Budżetowo - Finansowy
           Dział Techniczno - Budowlany
           Dział Oświaty
           Samodzielne stanowiska
      Regulamin pracy
      Procedura naboru
      Regulamin służby przygotowawczej
      Regulamin oceny pracowników
      Kontakt
      Niepełnosprawni
Jednostki organizacyjne
      Jednostki organizacyjne gminy
      Zakłady budżetowe
      Instytucje Kultury wpisane do Rejestru
Spółki Użyteczności Publicznej
      Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
           Ogłoszenia
      Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
           Ogłoszenia
Organizacja działania samorządu
      Jednostki pomocnicze
      Podstawowe zadania gminy
      Definicja Wspólnoty Samorządowej
Majątek i finanse
      Budżet
      Wieloletnia prognoza finansowa
      Opinie RIO
      Sprawozdania
           Sprawozdania za 2007 rok
           Sprawozdania za 2008 rok
           Sprawozdania za 2009 rok
           Sprawozdania za 2010 rok
           Sprawozdania za 2011 rok
           Sprawozdania za 2012 rok
           Sprawozdania za 2013 rok
           Sprawozdania za 2014 rok
           Sprawozdania za 2015 rok
           Sprawozdania za 2016 rok
      Informacje i wykazy
Strategie, raporty, opracowania
Praca
      Ogłoszenia
      Procedura naboru
      Zatrudnienie młodocianych
Podatki i opłaty
      Podatki i opłaty
      Pomoc publiczna
      Ulgi i umorzenia
      Zwrot podatku akcyzowego
Procedury załatwiania spraw
      Działy i Stanowiska
      Sprawy
Planowanie przestrzenne
      Decyzje Celu Publicznego
      Wzory druków i wniosków
      Ochrona środowiska
      Ochrona zabytków
           Gminny program opieki nad zabytkami.
      Rewitalizacja Reszla
      Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
      Wykaz zabytków
      Geologia
      Plan zagospodarowania przestrzennego
      Konsultacje Społeczne
Wykaz zabytków
Zamówienia publiczne
      Zamówienia publiczne aktualne
      Wyniki zamówień publicznych
      Wyniki innych postępowań
Gospodarka nieruchomościami
Oświadczenia majątkowe
      Rada Miejska
      Pracownicy Urzędu Gminy
      Jednostki organizacyjne
           Gimnazjum nr 1
           MOPS
           Szkoła podstawowa nr 3
           GASiS
      Instytucje Kultury wpisane do Rejestru
           Miejski Ośrodek Kultury
           Miejska Biblioteka Publiczna
      Zakłady budżetowe
           ADM
      Spółki Użyteczności Publicznej
           PWiK
           ZUK
      Wzór oświadczenia majątkowego
Programy unijne
      Inwestycje PROW
      Inwestycje ZPORR
Akty prawne
      Projekty Uchwał
      Uchwały Rady Miejskiej
      Zarządzenia Burmistrza
           2008
           2009
           2010
           2011
           2012
           2013
           2014
           2015
           2016
      Inne akty prawne
      Dziennik Ustaw
      Monitor Polski
      Dziennik Urzędowy Województwa
Kontrole
Ochrona Środowiska
      Plany i programy
      Zarządzenia i przepisy
      Decyzje środowiskowe
      Odpady
           Nowa gospodarka odpadami
           Azbest
           Wykaz firm wywożących odpady
           Rejestr działalności regulowanej
           Zawiadomienia
           Analiza gospodarki odpadami
      Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych
      Informacje dla rolników
      Ochrona zwierząt
      Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Reszel
      Urządzenia infrastruktury technicznej w zakresie ochrony środowiska
      Ochrona przyrody
Działalność gospodarcza
      Wyszukiwanie przedsiębiorców
Inne ogłoszenia
Informacje nieudostępniane
Kontakty i współpraca
      Współpraca z zagranicą
      Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych
Oświata
Petycje
      2016
      2015
Działalność lobbingowa
Rejestr zbiorów danych osobowych
Strona główna
Strona główna


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.reszel.warmia.mazury.pl/
Zamknij