czarnobiały0+1+2
 Strona główna Nieruchomości na sprzedaż Dziennik Ustaw Monitor Polski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-24 09:41:13

OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZCZENIE


Stosownie do zapisów 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) zawiadamiam że:
wydana została decyzja znak: GPO.6220.3.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów budowlanych nieorganicznych za pomocą kruszarki szczękowej – realizowanego na działce nr 75/4 obręb Klebark Mały, gmina Purda”.

Niniejsze obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią w/w. decyzji zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy, Purda 19 w pokoju nr 11 w godzinach: poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30

Wójt Gminy Purda
/-/ Piotr Płoski
 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Krawczak Data wytworzenia informacji: 2016-02-24 09:41:13
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Krawczak Data udostępnienia informacji: 2016-02-24 09:41:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2336
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-02-24 09:41:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-09-16 09:12:30

OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie wydania decyzji na budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Czarniewski Data wytworzenia informacji: 2015-09-16 09:12:30
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Czarniewski Data udostępnienia informacji: 2015-09-16 09:14:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 3201
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-09-16 09:14:13
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-30 09:25:11

Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Purda

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krawczak Grzegorz Data wytworzenia informacji: 2015-04-30 09:25:11
Osoba, która odpowiada za treść: Gruszewska Bożena Data udostępnienia informacji: 2015-04-30 09:25:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 3169
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-04-30 09:25:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-02-15 09:35:12

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

INFORMACJA
Wójta Gminy Purda
 
W dniu 1 lutego 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińko-Mazurskiego została opublikowana uchwała Nr XXVI/188/12 Rady Gminy Purda z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Uchwała weszła w życie w dniu 15 lutego 2013 r. i od tego dnia, na podstawie zapisów § 4 tej uchwały, na właścicielu nieruchomości powstał obowiązek złożenia, w terminie 14-tu dni od dnia jej wejścia w życie, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracje, której wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji składają właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Purda. Przez właściciela nieruchomości należy także rozumieć: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Deklaracji nie składają:
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy,
 • właściciele działek użytkowanych rekreacyjnie.
Dla tych osób, w sposobie odbioru odpadów komunalnych, nic się nie zmienia.
Przyjęte przez Radę Gminy Purda stawki opłat wynoszą:
 • 12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi;
 • 8,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi.
Deklaracje można odbierać w:
 • Urzędzie Gminy w Purdzie (sekretariat);
 • u sołtysów;
 • w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Purda (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum).
Deklarację można także pobrać ze stron internetowych: www.bip.purda.pl lub www.purda.pl.
 
Wójt Gminy Purda

/-/ Jerzy Laskowski
 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2013-02-15 09:35:12
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data udostępnienia informacji: 2013-02-15 09:36:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 6535
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2013-02-26 08:35:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-09-01 12:48:57

Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Purda na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krawczak Grzegorz Data wytworzenia informacji: 2011-09-01 12:48:57
Osoba, która odpowiada za treść: Krawczak Grzegorz Data udostępnienia informacji: 2011-09-01 12:50:06
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 7625
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2011-09-01 12:50:06
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-03-25 21:41:36

Wzory pism

 

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2010-03-25 21:41:36
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data udostępnienia informacji: 2010-03-25 21:47:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 8157
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2012-01-18 09:29:24
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij