czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Nieruchomości na sprzedaż  Dziennik Ustaw  Monitor Polski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-10-07 10:50:29

Założenia do dokumentu pt. Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016 - 2025"

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Baranowski Data wytworzenia informacji: 2016-10-07 10:50:29
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Baranowski Data udostępnienia informacji: 2016-10-07 10:55:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1087
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-10-07 10:55:03
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-11 18:37:18

Koncepcja rozbudowy drogi gminnej w Klebarku Małym - Wersja projektu po uwzględnieniu wniosków mieszkańców (z rondem).

 

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Baranowski Data wytworzenia informacji: 2016-02-11 18:37:18
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Baranowski Data udostępnienia informacji: 2016-02-11 18:48:22
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1318
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-02-11 18:49:37
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-18 12:39:13

Informacja: Koncepcja rozbudowy drogi gminnej w Klebarku Małym w ramach programu ZIT.

 

Uwagi do koncepcji należy złożyć do dnia 14 stycznia 2016 r. do godz. 15.00 - osobiście do sekretariatu Urzędu lub na email: t.baranowski@purda.pl
Wójt Gminy Purda zaprasza w dniu 12 stycznia 2016 r. o godz. 17.00, na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. projektowania rozbudowy drogi gminnej w Klebarku Małym w ramach programu ZIT.
Miejsce spotkania: w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim, Klebark Wielki 9
 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Baranowski Data wytworzenia informacji: 2015-12-18 12:39:13
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Baranowski Data udostępnienia informacji: 2015-12-18 12:45:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 6561
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-02-02 13:52:27
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:20:57

Informacja: Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r."

 

Informacja

INFORMACJA
Wójta Gminy Purda
o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r."
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XLIII-257/10 Rady Gminy Purda z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Wójt Gminy Purda
informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r."
Konsultacje trwać będą do dnia 23 grudnia 2015 r..
Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r." dostępny jest w wersji elektronicznej zamieszczonej poniżej.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone na formularzu (zamieszczonym poniżej):
1. w formie pisemnej, 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: oc@purda.pl
Uwagi i wnioski złożone po dniu 23 grudnia 2015 r. pozostaną bez rozpatrzenia.
Z up. Wójta Gminy Purda
/-/ mgr inż. Rafał Wilczek SEKRETARZ GMINY
 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Czarniewski Data wytworzenia informacji: 2015-12-18 11:20:57
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Czarniewski Data udostępnienia informacji: 2015-12-18 11:28:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1636
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-12-18 11:28:32
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:45:50

Obwieszczenie: Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Purda na lata 2015-2025

 

Purda, dnia 2 grudnia 2015 r.
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Purda
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. ,,Strategia Rozwoju Gminy Purda na lata 2015-2025”
 
Na podstawie art. 30 i art. 39 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zmianami)
Wójt Gminy Purda
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem dokumentu pn. ,,Strategia Rozwoju Gminy Purda na lata 2015-2025”, której dotyczy prognoza.
Prognoza oddziaływania na środowisko zostanie wyłożona do publicznego wglądu w dniach od 2 grudnia 2015 r. do 23 grudnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Purdzie, Purda 19, pok. nr 10 (sekretariat), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.bip.purda.pl i www.purda.pl.
Uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Purdzie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy g.krawczak@purda.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do 23 grudnia 2015 r.
Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2), art. 46 pkt. 1) oraz z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowych projektów dokumentów można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.
Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Purda.

z up. Wójta Gminy Purda
/-/Rafał Wilczek
Sekretarz Gminy Purda

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Rafał Wilczek Data wytworzenia informacji: 2015-12-09 14:45:50
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Krawczak Data udostępnienia informacji: 2015-12-09 21:24:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1515
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-12-09 21:24:18
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:17:40

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Purda na lata 2015-2025

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Purda na lata 2015-2025

Wójt Gminy Purda informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Purda na lata 2015-2025".
Konsultacje trwać będą od 2 grudnia do 23 grudnia 2015 r. Projekt "Strategii" dostępny jest w wersji elektronicznej zamieszczonej poniżej oraz w Urzędzie Gminy w Purdzie, w godzinach pracy urzędu, Purda 19 (sekretariat).
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail:
r.wilczek@purda.pl.
Uwagi i wnioski złożone po dniu 23 grudnia 2015 r. pozostawi się bez rozpatrzenia.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Rafał Wilczek Data wytworzenia informacji: 2015-12-09 14:17:40
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Wilczek Data udostępnienia informacji: 2015-12-09 21:25:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1897
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-12-28 14:46:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij