czarnobiały0+1+2
 Strona główna Nieruchomości na sprzedaż Dziennik Ustaw Monitor Polski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-09-08 09:51:06

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gminnego

 

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490)

o g ł a s z a

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gminnego.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 350/1 o powierzchni 0,0300 ha położona w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś o numerze KW OL1O/00151726/1 – cena wywoławcza 9 000,00 zł

Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie IV - "leśnej", na obszarze IVA – „rolniczym” na terenach osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, jednakże Gmina Purda nie jest ujawniona w dziale II, jako właściciel nieruchomości o nr 350/1, obręb Nowa Wieś, a w dziale III w związku z powyższym widnieje wpis o trwającym postępowaniu w sprawie zmiany właściciela.

Gmina Purda jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7531.1.142.2015.MJ z dnia 20.01.2016 roku.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Nr 97/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele działek przyległych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 350/2, 350/3, 351, 99/3.

Wybrano formę przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do właścicieli nieruchomości sąsiednich o numerach ewidencyjnych 350/2, 350/3, 351, 99/3 ze względu na geometrię oraz powierzchnię przedmiotowej nieruchomości, która może stanowić jedynie poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych w niniejszym ogłoszeniu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Przetarg odbędzie się 19 października 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11A w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

• wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej do kasy urzędu w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 12 października 2016 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony, • zgłoszenie uczestnictwa w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium w terminie do dnia 14 października 2016 roku (włącznie) w Urzędzie Gminy w Purdzie w godzinach pracy urzędu.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz złożą pisemne zgłoszenie w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

• wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, • wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu oraz wpłaciły wadium i złożyły pisemne zgłoszenie w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

Cena sprzedaży nieruchomości powinna być uiszczona w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11A lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 8 września 2016 roku.
 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Dawidczyk Data wytworzenia informacji: 2016-09-08 09:51:06
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Dawidczyk Data udostępnienia informacji: 2016-09-08 09:51:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1708
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-09-08 09:51:23
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-09-08 09:48:03

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) informuje, że

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 7 o powierzchni 0,1300 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00139448/8, nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 8 o powierzchni 0,2900 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00153790/4, nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 15 o powierzchni 0,0900 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00139449/5 – łączna cena wywoławcza 67 400,00 zł

Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

W "’Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi 7 oraz 8 położone są w strefie I – „podmiejskiej”, na terenach rozwojowych o wiodącej funkcji przemysłowo – składowej, produkcji i obsługi gospodarki rolnej i rybackiej. Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 15 oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako droga.

Dojazd do nieruchomości o numerze 7 będzie odbywał się przez działkę sąsiednią, oznaczoną numerem ewidencyjnym 8 poprzez ustanowienie na tej działce nieograniczonej w czasie i nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 7, położonej w obrębie Klebark Wielki, gmina Purda.

Na nieruchomości o numerze 8 ustanawia się nieograniczoną w czasie i nieodpłatną służebność przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 7, położonej w obrębie Klebark Wielki, gmina Purda.

2. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 40/17 o powierzchni 0,1350 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00142239/4 – cena wywoławcza 29 700,00 zł. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie I - "podmiejskiej", na terenach rolnych.

Na nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i wjazdu.

Na nieruchomości znajduje się studnia o głębokości ok. 6 m.

Nieruchomości opisane w pozycji 1 i 2 nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 7,8,15 oraz 40/17 obręb Klebark Wielki, gmina Purda.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 102/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 19 lipca 2016 r. sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda oraz Zarządzeniem Nr 97/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 6 lipca 2016 r. sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Przetarg odbędzie się 17 października 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11A w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej do kasy urzędu w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 11 października 2016 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem: • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, • wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa. Spóźnienie się na przetarg powoduje wykluczenie z udziału w przetargu.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

Cena sprzedaży nieruchomości powinna być uiszczona w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11A lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 8 września 2016 roku.
 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Dawidczyk Data wytworzenia informacji: 2016-09-08 09:48:03
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Dawidczyk Data udostępnienia informacji: 2016-09-08 09:48:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1450
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-09-08 09:48:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-08-18 07:54:34

Ogłoszenie o V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490)

o g ł a s z a

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 25 o powierzchni 0,0792 ha położona w obrębie geodezyjnym Groszkowo o numerze KW OL1O/00135638/9, cena wywoławcza 8 000,00 zł

Na nieruchomość nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie III - „turystyczno - wypoczynkowej”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz ze słupem.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych.

Przetargi na w/w nieruchomość odbyły się:

• I przetarg – 19 sierpnia 2015 roku,

• II przetarg – 22 października 2015 roku.

• III przetarg – 23 lutego 2016 roku,

• IV przetarg – 7 czerwca 2016 roku.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych w niniejszym ogłoszeniu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Przetarg odbędzie się 23 września 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11A w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej do kasy urzędu w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 19 września 2016 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

• wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,

• wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu.

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

Cena sprzedaży nieruchomości powinna być uiszczona w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11A lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 18 sierpnia 2016 roku.

Purda, dnia 16 sierpnia 2016 roku

Sporządziła: Magdalena Dawidczyk
 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Dawidczyk Data wytworzenia informacji: 2016-08-18 07:54:34
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Dawidczyk Data udostępnienia informacji: 2016-08-18 07:55:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1764
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-08-18 07:55:34
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-08-11 10:21:54

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego w trybie rokowań

 

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) informuje, że

o g ł a s z a

sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego w trybie rokowań

Przedmiotem rokowań są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

1. Purda dz. nr 367/17 pow. 1997m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 26 500,00 zł

2. Wyrandy dz. nr 96/7 pow. 1644 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 10 000,00 zł

3. Wyrandy dz. nr 96/8 pow. 1515 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 9 500,00 zł

4. Purda dz. nr 510/5 pow. 1690m2 KW OL1O/00150400/3 cena wywoławcza 9 500,00 zł

5. Purda dz. nr 725/3 pow. 1188m2 KW OL1O/00180399/2 cena wywoławcza 13 000,00 zł

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach od 1 do 3 nie został sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Na każdą nieruchomość opisaną w pozycjach od 1 do 3 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach 4 i 5 został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w obrębie Purda w Gminie Purda. Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/207/06 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2006 roku i ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 197, poz. 2789 z dnia 19 grudnia 2006 roku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 510/5, obręb Purda jest położona w części w strefie 5MN – strefa terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w części w strefie 7ZP – strefa terenów zieleni urządzonej, działka nr 725/3, obręb Purda jest położona w strefie 4MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na nieruchomości opisanej w pozycji 2 znajdują się pozostałości fundamentów budynków siedliskowych, które wymagają likwidacji. Działkę przecina linia średniego napięcia.

Nieruchomość opisana w pozycji 4 jest udostępniona nieodpłatnie spółce „ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna” w celu posadowienia urządzeń elektroenergetycznych w postaci elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia układanej w ziemi wraz z wolno-stojącymi złączami rozdzielczo – pomiarowymi.

Przez działkę 725/3 opisaną w pozycji 5 w odległości 3 metrów od południowej granicy, równolegle do niej przebiega sieci kanalizacji sanitarnej, nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy Purda.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Do osiągniętej ceny nieruchomości opisanych w pozycjach od 1 do 5 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 45/2014 Wójta Gminy Purda z dnia 4 lipca 2014 roku.

Przetargi i rokowania na w/w nieruchomości odbyły się:

I przetarg – 30 września 2014 roku, II przetarg – 9 marca 2015 roku, III przetarg – 29 kwietnia 2015 roku, IV przetarg – 28 września 2015 roku, I rokowania – 9 grudnia 2015 roku, II rokowania – 16 lutego 2016 roku, III rokowania – 16 maja 2016 roku.

Rokowania przeprowadzone zostaną 16 września 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Purdzie w pokoju nr 11A (woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda.

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie do dnia 12 września 2016 roku zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej równej kwocie 20 % ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wpłacona zaliczka ulega przepadkowi. Zaliczkę można wpłacić do kasy Urzędu Gminy w Purdzie lub na konto: Urząd Gminy w Purdzie Bank Spółdzielczy w Szczytnie 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem, iż zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia.

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy w Purdzie do dnia 12 września 2016 roku. Na kopercie należy umieścić adnotację: Oferta – „Rokowania w dniu 16 września 2016 r. na sprzedaż nieruchomości gminnych”,

Zgłoszenie powinno zawierać:  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;  datę sporządzenia zgłoszenia;  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;  proponowaną cenę nieruchomości i sposób jej zapłaty;

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

W rokowaniach mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą zaliczkę w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w rokowaniach, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Obecność osób, które chcą przystąpić do rokowań, wpłaciły zaliczkę i złożyły oferty w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11A lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 11 sierpnia 2016 roku.

Purda, 11 sierpnia 2016 roku

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Dawidczyk Data wytworzenia informacji: 2016-08-11 10:21:54
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Dawidczyk Data udostępnienia informacji: 2016-08-11 10:22:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1961
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-08-11 13:58:09
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-23 14:01:40

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) informuje, że

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/13 o powierzchni 0,0849 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00050771/3 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , cena wywoławcza 15 800,00 zł

W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.

Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. W centralnej części działki znajdują się dwie studnie głębinowe: 33m i 35,7m wraz z nieczynną siecią wodociągową.

2. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 133/4 o powierzchni 0,0788 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00143281/0 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 14 200,00 zł

W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Nieruchomość od wschodniej strony ograniczona skarpą, zabudowana studnią z wylewką. Przez północno-wschodnią część nieruchomości przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna. Przez zachodnią część działki przebiega sieć wodociągowa i elektroenergetyczna.

Na nieruchomości opisane w pozycjach 1 i 2 nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości opisane w pozycjach 1 i 2 nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości w pozycjach 1 i 2.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Purda.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych w niniejszym ogłoszeniu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Przetarg odbędzie się 29 lipca 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11A w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej do kasy urzędu w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 25 lipca 2016 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,

- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu.

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy. Cena sprzedaży nieruchomości powinna być uiszczona w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11A lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 23 czerwca 2016 roku.

Purda, dnia 23 czerwca 2016 roku
 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Dawidczyk Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 14:01:40
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Dawidczyk Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 14:02:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2343
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-06-23 14:02:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-18 13:04:02

Odwołanie o sprzedaży części nieruchomości w trybie IV przetargu ustnego nieograniczonego 07.06.2016 r.

 

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Dawidczyk Data wytworzenia informacji: 2016-05-18 13:04:02
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Dawidczyk Data udostępnienia informacji: 2016-05-18 13:05:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2871
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-05-18 13:05:07
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-04-28 10:40:20

Ogłoszenie a o sprzedaży nieruchomości w trybie IV przetargu ustnego nieograniczonego – 07.06.2016 r.

 

Wójt Gminy Purda ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie IV przetargu ustnego nieograniczonego – 07.06.2016 r.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz §13 i §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Purda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.

1. Prejłowo dz. 30/6 i 30/8 pow. 0,6420 ha KW OL1O/00058096/3 i KW OL1O/00064964/4 Cena wywoławcza 50 000 zł

2. Groszkowo dz. 25 pow. 0,0792 ha KW OL1O/00135638/9 Cena wywoławcza 8 000 zł

3. Butryny dz. 28/9 pow. 0,7000 ha KW OL1O/00158550/5 Cena wywoławcza 59 500 zł

Przeznaczenie nieruchomości:

- Nieruchomości opisane w pozycji 1 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczone są jako Ps - pastwiska i N - nieużytki. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomości położone są w strefie II - „ rolniczo – turystyczno - osadniczej”, obszar IIB - „rolniczy”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

- Nieruchomość opisana w pozycji 2 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczona jest jako RVI – grunty orne klasy VI. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie III - „turystyczno - wypoczynkowej”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz ze słupem.

- Nieruchomość opisana w pozycji 3 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczona jest jako RVIa – grunty orne klasy VIa. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie IV - „leśnej”, obszar „IVA” - „rolniczy”, tereny rolnicze. Przejście i przejazd odbywa się przez służebność ustanowioną na nieruchomości 28/5, obręb Butryny, gmina Purda.

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach 1,2,3 nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i nie zostały sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości opisanych w pozycjach 1,2,3.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży na podstawie:

- Zarządzenia Nr 42/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 2 kwietnia 2015 roku,

- Zarządzenia Nr 52/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 27 kwietnia 2015 roku.

Przetargi na w/w nieruchomości odbyły się:

I przetarg – 19 sierpnia 2015 roku,

II przetarg – 22 października 2015 roku.

III przetarg – 23 lutego 2016 roku

Przetarg odbędzie się 7 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie).

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 1 czerwca 2016 roku do kasy urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

̶ wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia

̶ wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11 A lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 28 kwietnia 2016 roku.

Purda 28 kwietnia 2016 roku
 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Dawidczyk Data wytworzenia informacji: 2016-04-28 10:40:20
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Dawidczyk Data udostępnienia informacji: 2016-04-28 10:40:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2626
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-04-28 10:40:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-04-07 10:02:22

Wójt Gminy Purda ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań – 16.05.2016 r.

 

Wójt Gminy Purda ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań – 16.05.2016 r.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz §25 i §26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108 ) Wójt Gminy Purda ogłasza II rokowania po czwartym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym oraz pierwszych rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.

1. Purda dz. nr 367/17 pow. 1997m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 26 500,00 zł
2. Wyrandy dz. nr 96/7 pow. 1644 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 10 000,00 zł
3. Wyrandy dz. nr 96/8 pow. 1515 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 9 500,00 zł
4. Purda dz. nr 510/5 pow. 1690m2 KW OL1O/00150400/3 cena wywoławcza 9 500,00 zł
5. Purda dz. nr 725/3 pow. 1188m2 KW OL1O/00180399/2 cena wywoławcza 13 000,00 zł
Dla nieruchomości opisanych w pozycjach od 1 do 3 nie został sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Na każdą nieruchomość opisaną w pozycjach od 1 do 3 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach 4 i 5 został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w obrębie Purda w Gminie Purda. Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/207/06 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2006 roku i ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 197, poz. 2789 z dnia 19 grudnia 2006 roku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 510/5, obręb Purda jest położona w części w strefie 5MN – strefa terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w części w strefie 7ZP – strefa terenów zieleni urządzonej, działka nr 725/3, obręb Purda jest położona w strefie 4MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na nieruchomości opisanej w pozycji 2 znajdują się pozostałości fundamentów budynków siedliskowych, które wymagają likwidacji. Działkę przecina linia średniego napięcia.
Nieruchomość opisana w pozycji 4 jest udostępniona nieodpłatnie spółce „ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna” w celu posadowienia urządzeń elektroenergetycznych w postaci lektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia układanej w ziemi wraz z wolno-stojącymi złączami rozdzielczo – pomiarowymi.
Przez działkę 725/3 opisaną w pozycji 5 w odległości 3 metrów od południowej granicy, równolegle do niej przebiega sieci kanalizacji sanitarnej, nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy Purda.
Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.
Do osiągniętej ceny nieruchomości opisanych w pozycjach od 1 do 5 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 45/2014 Wójta Gminy Purda z dnia 4 lipca 2014 roku. Przetargi i rokowania na w/w nieruchomości odbyły się:

I przetarg – 30 września 2014 roku,
II przetarg – 9 marca 2015 roku,
III przetarg – 29 kwietnia 2015 roku,
IV przetarg – 28 września 2015 roku,
I rokowania – 9 grudnia 2015 roku,
II rokowania – 16 luty 2016 roku.

Rokowania przeprowadzone zostaną 16 maja 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Purdzie w pokoju nr 11A (woj. warmińsko-mazurskie).

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie do dnia 10 maja 2016 roku zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej równej kwocie 20 % ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wpłacona zaliczka ulega przepadkowi. Zaliczkę można wpłacić do kasy Urzędu Gminy w Purdzie lub na konto: Urząd Gminy w Purdzie Bank Spółdzielczy w Szczytnie 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001.
Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem, iż zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy w Purdzie do dnia 10 maja 2016 roku. Na kopercie należy umieścić adnotację: Oferta – „Rokowania w dniu 16 maja 2016 r. na sprzedaż nieruchomości gminnych”.

Zgłoszenie powinno zawierać:
 imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 datę sporządzenia zgłoszenia;
 oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 proponowaną cenę nieruchomości i sposób jej zapłaty;

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

W rokowaniach mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą zaliczkę w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w rokowaniach, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11A lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Purda 7 kwietnia 2016 roku
 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Dawidczyk Data wytworzenia informacji: 2016-04-07 10:02:22
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Dawidczyk Data udostępnienia informacji: 2016-04-07 10:02:46
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2750
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-04-07 10:02:46
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-03-31 14:52:50

Wójt Gminy Purda ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego – 09.05.2016 r.

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz §25 i §26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Purda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/13 o powierzchni 0,0849 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00050771/3 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , cena wywoławcza 15 800,00 zł.
Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.
W centralnej części działki znajdują się dwie studnie głębinowe: 33m i 35,7m wraz z nieczynną siecią wodociągową.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.

2. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/14 o powierzchni 0,0126 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00050772/0 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 4 400,00 zł.
Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków. Na działce znajduje się nieczynna stacja uzdatniania wody. Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenie parku zabytkowego.

3. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/27 o powierzchni 1,1847 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00075090/6 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 59 250,00 zł.
Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków. Na działce znajdują się ruiny dworu. Wzdłuż zachodniej oraz południowej granicy działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenie parku zabytkowego.

4. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/34 o powierzchni 0,4471 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00075090/6 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 62 600,00 zł.
Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.

5. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/35 o powierzchni 0,4116 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00075090/6 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 65 900,00 zł.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.

6. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 133/4 o powierzchni 0,0788 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00143281/0 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 14 200,00 zł.

Nieruchomość od wschodniej strony ograniczona skarpą, zabudowana studnią z wylewką. Przez północno-wschodnią część nieruchomości przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna. Przez zachodnią część działki przebiega sieć wodociągowa i elektroenergetyczna.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

7. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 285/11 o powierzchni 0,2501 ha położona w obrębie geodezyjnym Marcinkowo o numerze KW OL1O/00147313/2 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 45 000,00 zł.
Na nieruchomości usytuowane są sieci: telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Dla nieruchomości ustala się służebność przesyłu dla sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, obszar IIB – „rolniczy”, tereny specjalne.

8. Nieruchomości oznaczone jako działki gruntu numer 619/5 i 621/2 o łącznej powierzchni 1,1803 ha położone w obrębie geodezyjnym Purda o numerach KW OL1O/00011935/6 i OL1O/00145367/1 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 36 850,00 zł.
W południowej części działki gruntu nr 621/2 jest skarpa, przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. nieruchomości położone są w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, obszar IIB – „rolniczy”, tereny rolnicze.

Na nieruchomości opisane w pozycjach od 1 do 8 nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości w pozycjach od 1 do 8.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Purda.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Przetarg odbędzie się 9 maja 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-mazurskie).

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 4 maja 2016 roku do kasy urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:
- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu.

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium jest obowiązkowa.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11 lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 31 marca 2016 roku.
 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Dawidczyk Data wytworzenia informacji: 2016-03-31 14:52:50
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Dawidczyk Data udostępnienia informacji: 2016-03-31 14:53:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2863
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-03-31 14:53:16
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:18:32

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego – 23.02.2016 r.

 

Wójt Gminy Purda
ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego – 23.02.2016 r.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz §25 i §26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Purda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.

 1. Prejłowo dz. 30/6 i 30/8 pow. 0,6420 ha KW OL1O/00058096/3 i KW OL1O/00064964/4 Cena wywoławcza 50 000 zł
 2. Groszkowo dz. 25 pow. 0,0792 ha KW OL1O/00135638/9 Cena wywoławcza 8 000 zł
 3. Kaborno dz. 27 pow. 0,0429 ha KW OL1O/00064667/2 Cena wywoławcza 8 000 zł
 4. Butryny dz. 28/5 pow. 0,3490 ha KW OL1O/00158550/5 Cena wywoławcza 38 500 zł
 5. Butryny dz. 28/9 pow. 0,7000 ha KW OL1O/00158550/5 Cena wywoławcza 59 500 zł

Przeznaczenie nieruchomości:

 • Nieruchomości opisane w pozycji 1 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczone są jako Ps - pastwiska i N - nieużytki. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomości położone są w strefie II - „ rolniczo – turystyczno - osadniczej”, obszar IIB - „rolniczy”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.
 • Nieruchomość opisana w pozycji 2 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczona jest jako RVI – grunty orne klasy VI. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie III -
  „turystyczno - wypoczynkowej”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz ze słupem.
 • Nieruchomość opisana w pozycji 4 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczona jest jako RVIa – grunty orne klasy VIa . Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie IV - „leśnej”, obszar IVA - „rolniczy”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej. Konieczne jest ustanowienie na działce 28/5 służebności polegającej na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 28/9, obręb Butryny, gmina Purda.
 • Nieruchomość opisana w pozycji 5 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczona jest jako RVIa – grunty orne klasy VIa. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie IV - „leśnej”, obszar „IVA” - „rolniczy”, tereny rolnicze. Przejście i przejazd odbywałby się przez służebność ustanowioną na nieruchomości 28/5, obręb Butryny, gmina Purda.
 • Nieruchomość opisana w pozycji 3 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczona jest jako B - tereny mieszkaniowe. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II -„rolniczo – turystyczno - osadniczej”, obszar IIA - „turystyczny”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz ze słupem.

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach 1,2,3,4,5 nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i nie zostały sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

 Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży na podstawie:

 • Zarządzenia Nr 42/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 2 kwietnia 2015 roku,
 • Zarządzenia Nr 52/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 27 kwietnia 2015 roku.
Przetargi na w/w nieruchomości odbyły się: I przetarg – 19 sierpnia 2015 roku,
II przetarg – 22 października 2015 roku.
Przetarg odbędzie się 23 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy  w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie).

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 19 lutego 2016 roku do kasy urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

 • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia

 • wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11 lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 21 stycznia 2016 roku.

Purda, 21 stycznia 2016 roku

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Dawidczyk Data wytworzenia informacji: 2016-01-21 11:18:32
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Dawidczyk Data udostępnienia informacji: 2016-01-21 11:20:29
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 3215
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-01-21 11:20:29
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij