czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Kontakt
 Zamówienia publiczne
 Drukuj informację

Tryb: nieograniczony

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Prostkach oraz kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Prostki"

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Urząd Gminy Prostki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 28499 - 2013

Termin składania ofert: 2013-03-01 10:10:00

Termin otwarcia ofert: 2013-03-01 10:15:00

Ogłoszono dnia 2013-02-21 przez Roman Nowakowski

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Prostkach , ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. ()87) 611 20 12, faks (087) 611 20 79.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.prostki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. /Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Prostkach oraz kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Prostki/..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Tytuł i zakres zamówienia:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. /Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Prostkach oraz kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Prostki/.
Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z definicją określoną Prawem Budowlanym (Rozdział 3 art. 25, 26 i 27) oraz reprezentować będzie Inwestora w trakcie realizacji projektu którego postępowanie dotyczy.
Kody CPV:
71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego
76.60.00.00-9 Usługi nadzoru nad rurociągami
Przedmiot nadzoru obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego dla następującego zakresu robót:
Zakres zamówienia:
1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Prostkach, Gmina Prostki.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prostki – Bogusze, Gmina Prostki
3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Konopnickiej, Kolejowej, Szkolnej i 1 Maja w Prostkach
4. Przebudowa pompowni przy ul. Kolejowej, Ełckiej, Konopnickiej w Prostkach i w Boguszach.
Zamówienie składa się z ww. czterech zadań realizowanych w ramach projektu WND-RPWM.06.01.02-28-013/12 pn. /Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Prostkach oraz kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Prostki/ współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWM.06.01.02-28-013/12-00, w ramach działania 6.1: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony i przewiduje następujące rodzaje robót:
Opis przedmiotu zamówienia:
Ad.1 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Prostkach, Gmina Prostki.
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Prostki na działkach o numerach geodezyjnych 495/1, 496/5, 496/8, 496/9, obejmuje wykonanie:
- podłączenia do sieci wodociągowej,
- przebudowy zasilania w energię elektryczną,
- doprowadzenia ścieków surowych,
- odprowadzenia ścieków oczyszczonych,
- sieci wewnątrzobiektowych,
- rozbudowy budynku technologiczno – socjalnego (budynek gospodarki osadowej),
- reaktorów biologicznych wraz budynkiem technicznym,
- punktu zlewnego ścieków dowożonych,
- punktu zlewnego osadów dowożonych,
- wiaty na agregat prądotwórczy,
- wiaty na osad,
- stacji mechanicznego oczyszczania ścieków: studni kraty i piaskownika,
- studni pomiarowej ścieków oczyszczonych,
- remontu pompowni ścieków surowych,
- remontu zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych,
- remontu zbiornika osadu,
- utwardzonych dróg i placu wewnętrznego,
- ogrodzenia,
oraz rozbiórkę istniejących obiektów: części budynku technologiczno-socjalnego, zbiornika SBR, zbiornika osadu i poletek osadowych (rozbiórka obiektów wg odrębnej dokumentacji.)
Ad.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prostki – Bogusze, Gmina Prostki
- Kolektor grawitacyjny PCV DN200 SDR41 L=267,50m
- Studzienka rewizyjna PP Ø1000 szt. 5
- Studzienka rewizyjna PE Ø425 szt. 10
- Przecisk stal Ø323,9/8,0 – działka nr 1244/1 L=20,0m
- Przecisk stal Ø323,9/8,0 – działka nr 979 L=8,0m
- Przecisk stal Ø323,9/8,0 – działka nr 977/1 L=9,0m
- Przecisk stal Ø323,9/8,0 – działka nr 976 L=38,50m
- Suma Przecisków stal Ø323,9/8,0 L=75,50m
Ad.3 Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Konopnickiej, Kolejowej, Szkolnej i 1 Maja w Prostkach
- przygotowanie przewodu do renowacji poprzez jego wyczyszczenie kanalizacji wraz z wywozem osadu, oraz innymi ewentualnymi czynnościami wynikającymi z przyjętej technologii renowacji,
- inspekcji telewizyjnej przedwykonawczej,
- organizacja ruchu zastępczego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń związanych z zajęciem terenu,
- korkowanie kanalizacji z przepompowaniem ścieków na czas trwania prac dla zachowania ciągłości przepływu ścieków,
- dobór rodzaju rękawa gwarantującego uszczelnienie kanalizacji wraz z jej wzmocnieniem,
- przygotowanie studzienek do renowacji zgodnie z wymaganiami przyjętej do renowacji technologii,
- wykonanie bezwykopowej renowacji przewodów przy pomocy przyjętego rodzaju rękawa spełniającego wymogi projektu,
- otworzenie przykanalików włączonych na trójnik lub wcinkę po wykonanej renowacji,
- wykonanie napraw studni kanalizacyjnych zgodnie z zakresem projektu,
- wykonanie niezbędnych badań do odbioru końcowego zgodnie z obowiązującymi normami i niniejszym opracowaniem,
- przeprowadzenie powykonawczej inspekcji telewizyjnej,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
Zestawienie przewodów przeznaczonych do renowacji:
Kolektor sanitarny ul. Kolejowa S1-S3:
- wykonanie nowych studni żelbetowych szt. 3 o średnicy 1000 mm i głębokości 1,5m;
Kolektor sanitarny ul. Konopnickiej – 1 Maja S4-S8:
- renowacja kanału PCV200 – długość L=122,0m- naprawa metodą długiego rękawa;
Kolektor sanitarny ul. Szkolna S9-S16:
- renowacja kanału PCV300 – długość L=181,0m – naprawa metodą długiego rękawa;
- remont istniejących studni – 11 szt.
Kolektor sanitarny ul. Szkolna – 1 Maja S16-S22:
- renowacja kanału DN250 – długość L=168,0 – naprawa metodą długiego rękawa;
Kolektor sanitarny ul. Szkolna – 1 Maja S22-S32:
- renowacja kanału DN300 – długość L=209,0 – naprawa metodą długiego rękawa;
- remont istniejących studni – 12 szt.
Ad.4 Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Konopnickiej, Kolejowej, Szkolnej i 1 Maja w Prostkach
Roboty przygotowawcze
- ułożenie tymczasowego rurociągu instalacji sanitarnej,
- zainstalowanie pompy zatapialnej do ścieków w istniejącej studni przez przepompownią,
- przepompowywanie ścieków poprzez tymczasowy rurociąg w okresie realizacji robót modernizacyjnych,
- wypompowanie ścieków z istniejących zbiorników przepompowni,
- oczyszczenie zbiornika poprzez obmycie ciśnieniowe powierzchni wewnętrznych i ich usunięcie wraz z utylizacją zanieczyszczeń,
Roboty demontażowe
- demontaż istniejących urządzeń w zbiorniku przepompowni
- demontaż istniejących pomp do ścieków,
- demontaż istniejącej armatury w zbiorniku przepompowni,
- demontaż istniejącej drabiny w zbiorniku przepompowni,
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w zbiorniku przepompowni.
Roboty budowlane
- naprawa powierzchni wewnętrznych zbiornika przepompowni, montaż dobranych urządzeń przepompowni,
- montaż nowych pokryw przepompowni,
- wykonanie fundamentu dla żurawika z wciągarką ręczną,
- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej nawiewno – wywiewnej,
- rozruch technologiczny przepompowni - sprawdzenie prawidłowości pracy wszystkich urządzeń,
- likwidacja tymczasowych rurociągów instalacji sanitarnej wraz z demontażem pomp w studzienkach,
- ułożenie kostki brukowej typu polbruk gr. 6 cm w granicach ogrodzenia przepompowni,
- malowanie bram i słupów istniejącego ogrodzenia.
- modem GSM/GPRS z obustronną transmisją danych - (zdalna zmiana parametrów pracy urządzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), powiadamianie o awariach, zasilacz buforowy za układem akumulatorów do podtrzymania sterownika i modemu przypadku braku zasilania energetycznego
Przedmiot zamówienia:
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został opisany w Kosztorysach ofertowych, Dokumentacji technicznej z rysunkami technicznymi i opisem oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i zawiera się poniższych załącznikach:
Przedmiary robót - załącznik nr 7
Dokumentacja projektowa - załącznik nr 8
Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje:
1. na etapie prowadzenia robót budowlano – montażowych:
1.1. Prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem robót;
1.2. Stałe uczestniczenie w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego;
1.3. Wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym;
1.4. Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu;
1.5. Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z prawem budowlanym;
1.6. Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Inwestora Bezpośredniego;
1.7. Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją, opracowywanie dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji inwestycji dotowanych z budżetu państwa i funduszy strukturalnych ;
1.8. Współpraca z Inwestorem Bezpośrednim, jednostką projektową i wykonawczą w okresie realizacji inwestycji;
1.9. Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Inwestora;
1.10. Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie;
1.11. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym (Rozdział 3 art. 25, 26, 27) oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:
a) kontrola jakości wykonanych prac budowlano – montażowych zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy;
b) sprawdzanie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń;
c) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót;
d) kontrola jakości wykonanych prac;
e) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przegotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
f) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców;
g) ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, posiadających uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji;
h) bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z projektantami, wykonawcą, dostawcami usług i towarów oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur;
i) bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji;
j) zorganizowanie i dokonanie przy współudziale Inwestora odbiorów częściowych
i końcowego oraz protokolarne przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zakresu inwestycji;
k) sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy;
l) opracowanie końcowego rozliczenia prac budowlano – instalacyjnych oraz inwestycji;
m) wystawienia dowodów PT w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru oraz przedłożenie Inwestorowi oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze;
2. po zakończeniu robót budowlano – montażowych:
2.1. Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Inwestora do oceny jakości robót w okresie gwarancji;
2.2. Zawiadamianie wykonawców o stwierdzonych wadach w ich robotach w okresie gwarancji;
2.3. Sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji;
2.4. Sporządzenie protokółu pogwarancyjnego.
Szczegółowy zakres prac Inspektora:
1. Kontrola i koordynacja realizacji Zadania Inwestycyjnego:
1) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego, w szczególności opisanie przedmiotu zamówienia na wykonanie inwestycji zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej (wykonawczej),
2) ocena pod względem merytorycznym otrzymanej dokumentacji wykonawczej oraz jej kompletności pod kątem celów jakim ma służyć,
3) przygotowanie wspólnie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji uwzględniającym harmonogram płatności z Umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i jego bieżące uaktualnianie,
4) kontrola obiegu dokumentacji budowlanej,
5) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym formatu i treści Raportów miesięcznych,
6) bieżące, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, pisemne informowanie Zamawiającego o przebiegu realizacji Zadania Inwestycyjnego w postaci comiesięcznych raportów,
7) przedstawienie do akceptacji Zamawiającego harmonogramu budowy przygotowanego wspólnie z Generalnym Wykonawcą w terminie 30 dni od dnia podpisania z nim umowy,
8) przygotowanie, negocjacje i koordynacja umów na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, itp., niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego,
9) przekazanie Generalnemu Wykonawcy kompletnej dokumentacji wykonawczej i wprowadzenie go na teren budowy,
10) bieżące, nie rzadziej niż raz w miesiącu, prowadzenie narad z wykonawcą w sprawach dotyczących Inwestycji i dokumentowanie tych spotkań,
11) kontrola harmonogramów wykonawcy robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno – organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych prac i ostatecznego zakończenia budowy,
12) koordynacja przygotowania i wykonania robót wymagających osobnej zgody Zamawiającego,
13) bieżąca kontrola zgodności wykonania robót budowlanych z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, w tym ustawy – Prawo budowlane, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
14) prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonanych prac na budowie oraz sporządzanie i przekazywanie Wykonawcy wykazów wad i usterek,
15) koordynacja i kontrola działań nadzoru inwestorskiego dla poszczególnych branż,
16) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji,
17) koordynacja współpracy z nadzorem autorskim,
18) ustalanie zakresu ewentualnych robót dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonania tych robót wraz z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego,
19) inicjowanie wprowadzania zmian do treści umowy zawartej z wykonawcą Inwestycji, przez przygotowywanie stosownych aneksów do tej umowy, w związku ze zmianami warunków określonych w umowie, zawsze przy uwzględnieniu ograniczeń do dokonywania takich zmian, a wynikających z przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych,
20) przeprowadzanie odbiorów robót zanikających /ulegających zakryciu/ i odbiorów częściowych / etapowych /,
21) uczestnictwo w regularnych spotkaniach z wykonawcą, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramu wykonawcy robót, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa miejscowego, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów oraz przepisami normatywnymi, wpływu czynników zewnętrznych na realizacje inwestycji,
22) opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji,
23) opracowanie i wdrożenie systemu odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno – instalacyjnych, dostarczenia kompletu świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbioru,
24) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji,
25) organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowych wykonanych robót przy udziale Zamawiającego; przygotowywanie dokumentacji odbioru oraz list wad i usterek z terminami ich usunięcia,
26) testowanie poszczególnych systemów instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną i sprawdzenia ich wzajemnego współdziałania,
27) nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie budowy,
28) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej (w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji,
29) rozliczenia końcowe wykonanego zadania inwestycyjnego,
30) koordynacja przekazania Inwestycji Zamawiającemu w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania,
31) przekazanie Inwestycji Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych dokumentów w tym dokumentacji powykonawczej,
32) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw,
33) udzielanie wszelkich informacji, umożliwiających przeprowadzenie analizy poprawności realizacji inwestycji, na żądanie Zamawiającego,
34) archiwizację korespondencji i dokumentacji budowlanej oraz przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub po rozwiązaniu niniejszej umowy.
35) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
2. Kontrola kosztów
Kontrola kosztów dotyczy wszystkich faz realizacji inwestycji. Z tego względu Inspektor jest zobowiązany do opracowania procedur dotyczących raportowania, monitorowania, kontroli kosztów i wydatków dotyczących inwestycji, a w szczególności:
1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym formularza Świadectwa Płatności.
2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym formularza Polecenia Zmian,
3) opracowanie i wdrożenie systemu raportowania kosztów,
4) przygotowanie raportów dotyczących kosztów w formie wymaganej przez Zamawiającego oraz przeprowadzenie dystrybucji tego dokumentu zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
5) analiza harmonogramów płatności wykonawców robót i przedstawienie jej wyników Zamawiającemu,
6) analiza wraz z potwierdzeniem zasadności wniosków płatności wykonawców, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym,
7) dokonywanie bieżącej analizy kosztów Inwestycji oraz zestawień po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego,
8) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym, oraz pod względem zgodności z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO, wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego,
9) naliczanie i egzekwowanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich Zamawiającemu,
10) regularne organizowanie spotkań dotyczących kosztów inwestycji; opracowanie i ustalenie procedury kontroli zmian kosztów,
11) wykonanie rozliczeń końcowych i dokonanie ich uzgodnień z wykonawcą robót, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego,
Wykonawcy przed złożeniem oferty mogą zapoznać się z dokumentacją dostępną w Urzędzie Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej udostępnienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 76.60.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: WYMAGANE: w wysokości 3.000,00zł słownie: trzy tysiące złotych
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/ na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonanie co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy w branżach łącznie: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, drogowej, elektrycznej – o wartości brutto nadzorowanej inwestycji nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto ( słownie: pięć milionów złotych ) - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/ na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/ na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują co najmniej jedną osobą w każdej z poniższych specjalności, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówieniu:
a) posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w zakresie nadzorowania (kierowania) robotami budowlanymi związanymi z budową lub przebudową budynków (liczone od dnia uzyskania uprawnień).
b) posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (sanitarnych) bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w zakresie nadzorowania (kierowania) robotami budowlanymi związanymi z budową lub przebudową budynków (liczone od dnia uzyskania uprawnień).
c) posiadającym uprawnienia budowlane do samodzielnego nadzorowania (kierowania) robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu (kierowaniu) robotami budowlanymi urządzeń infrastruktury drogowej obiektów inżynierskich (dróg) (liczone od dnia uzyskania uprawnień),
d) posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w zakresie nadzorowania (kierowania) robotami branży elektrycznej związanych z budową lub przebudową budynków (liczone od dnia uzyskania uprawnień).
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/ na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych ).
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/ na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach:
1.1. w przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; siłę wyższą rozumie się jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. Zmiana taka może dotyczyć w szczególności przesunięcia terminu realizacji umowy;
1.2. w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, w takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalona będzie każdorazowo na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego),
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.prostki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWM.06.01.02-28-013/12-00, w ramach działania 6.1: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Jawne

Wynik

SIWZ i załączniki

 Podmiot udostępniający informację: prostki_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Roman Nowakowski Data wytworzenia informacji: 2013-02-21 21:20:53
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Nowakowski Data udostępnienia informacji: 2013-02-21 21:51:32
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Demiańczuk Artykuł był wyświetlony: 610
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Demiańczuk Data aktualizacji informacji: 2013-04-09 09:29:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij