czarnobiały0+1+2
 Powiaty i gminy
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-09 12:53:52

Informacja

 

Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż zgodnie z przyjętym „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2015 roku” uchwalonym uchwała nr V/23/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 r., Gmina Pozezdrze zapewnia właścicielom psów i kotów dofinansowanie zabiegów sterylizacji w ilości maksymalnie jedna suka i jedna kotka rocznie oraz usypianie ślepych miotów.
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-09 12:51:08

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Pozezdrze przypomina mieszkańcom Gminy Pozezdrze o obowiązkach spoczywających na właścicielach zwierząt domowych. Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały nr XXVI/142/13 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 13 maja 2013 r. zostały przyjęte zasady utrzymania czystości i porządku w Gminie Pozezdrze w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze”.
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-09 12:56:08

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Pozezdrze przypomina również mieszkańcom Gminy Pozezdrze o wymaganiach w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały nr XXVI/142/13 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 13 maja 2013 r. zostały przyjęte zasady utrzymania czystości i porządku w Gminie Pozezdrze w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze”.
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-10-08 08:29:44

Informacja o opracowaniu projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pozezdrze na lata 2013 – 2032

 

INFORMACJA


Wójt Gminy Pozezdrze informuje mieszkańców gminy, że został opracowany projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pozezdrze na lata 2013 - 2032, który zostanie podjęty uchwałą Rady Gminy dnia 24 października 2013 r. Po jego podjęciu i wejściu w życie, Wójt Gminy przystąpi do realizacji jego założeń.

Projekt programu w załączeniu.

Wójt Gminy Pozezdrze
/-/ Marzenna Supranowicz
 Podmiot udostępniający informację: pozezdrze_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magda Jurgielewicz Data wytworzenia informacji: 2013-10-08 08:29:44
Osoba, która odpowiada za treść: Magda Jurgielewicz Data udostępnienia informacji: 2013-10-08 08:31:57
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Bogdanowicz Artykuł był wyświetlony: 37827
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dłuski Data aktualizacji informacji: 2014-02-12 13:10:18
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-01-22 10:14:07

Zgłoszenie zameldowania i wymeldowania - informacja

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, wprowadza się szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego, obejmujących:
-zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich , obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
- likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
- likwidację obowiązków właścicieli, sołtysów, dozorców, administratorów domów oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
- wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, której mowa w art. 33§2 kodeksu postępowania administracyjnego;
- wprowadzenie możliwości „automatycznego „ wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu;
- wydłużenie terminu  na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA- stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowego oraz przekładania wojskowego dokumentu osobistego;
- wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu z 3 do 6 miesięcy.
Ponad ww. ustawą przesunięto termin wejścia w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności na dzień 1 stycznia 2015 r. Zaś zniesienie obowiązku meldunkowego przewidziano z dniem 1 stycznia 2016 r.
 Podmiot udostępniający informację: pozezdrze_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Gajor Data wytworzenia informacji: 2013-01-22 10:14:07
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Gajor Data udostępnienia informacji: 2013-01-22 10:14:12
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dłuski Artykuł był wyświetlony: 45822
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dłuski Data aktualizacji informacji: 2013-01-22 10:15:24
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-08-29 14:30:25

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POZEZDRZE

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POZEZDRZE
Informuję, że na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z póź. zm.)
ZABRANIA SIĘ WPROWADZANIA DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH:
- odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet, jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
- odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
- substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
- substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
- ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
-- obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
-- stacji krwiodawstwa,
-- zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
-- laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. zo.o. w Węgorzewie jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości
i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Jednocześnie przypominam, że w przypadku nie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzania bezpośrednio do kanalizacji zawartości z istniejących szamb będą stosowane kary wymienione w art. 28 cytowanej ustawy.
Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.
Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.
Wójt Gminy Pozezdrze
/-/ Marzenna Supranowicz

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: pozezdrze_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Jurgielewicz Data wytworzenia informacji: 2012-08-29 14:30:25
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Jurgielewicz Data udostępnienia informacji: 2012-08-29 14:31:36
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dłuski Artykuł był wyświetlony: 49075
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dłuski Data aktualizacji informacji: 2012-08-29 14:31:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij