czarnobiały0+1+2
 Powiaty i gminy
Jesteś w dziale: Strona główna / Statut Gminy
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-09-14 12:03:18

Statut Gminy

 

Uchwała Nr VIII/34/07
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 02 kwietnia 2007 roku
w sprawie Statutu Gminy Pozezdrze

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy w Pozezdrzu uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Statut Gminy Pozezdrze stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr VIII/47/03 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Pozezdrze ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 104 poz. 1410 z dnia 16 lipca 2003 roku .
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Bohdan Mohyła
 Podmiot udostępniający informację: pozezdrze_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Rada Gminy Data wytworzenia informacji: 2009-09-14 12:03:18
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Gminy Data udostępnienia informacji: 2009-09-14 12:03:25
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dłuski Artykuł był wyświetlony: 2792
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dłuski Data aktualizacji informacji: 2011-12-21 08:37:02
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij