czarnobiały0+1+2
 Powiaty i gminy
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-11-19 14:13:21

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: pozezdrze_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krystyna Piotrowska Data wytworzenia informacji: 2015-11-19 14:13:21
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Piotrowska Data udostępnienia informacji: 2015-11-19 14:14:13
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dłuski Artykuł był wyświetlony: 1411
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dłuski Data aktualizacji informacji: 2015-11-19 14:14:14
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-10-23 14:35:27

Zarządzenie Wójta Gminy 157/15 w sprawie ogłoszenia konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Pozezdrze

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: pozezdrze_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krystyna Piotrowska Data wytworzenia informacji: 2015-10-23 14:35:27
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Piotrowska Data udostępnienia informacji: 2015-10-23 14:35:44
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dłuski Artykuł był wyświetlony: 1038
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dłuski Data aktualizacji informacji: 2015-11-02 13:36:37
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-30 11:17:52

Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: pozezdrze_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krystyna Piotrowska Data wytworzenia informacji: 2014-12-30 11:17:52
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Piotrowska Data udostępnienia informacji: 2014-12-30 11:18:42
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dłuski Artykuł był wyświetlony: 1664
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dłuski Data aktualizacji informacji: 2014-12-30 11:18:42
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-09-14 10:47:43

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Pozezdrze na rok 2014

 

UCHWAŁA NR XXXI/157/13
RADY GMINY W POZEZDRZU
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t.Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz 1536 z późn. zm.) Rada Gminy w Pozezdzu uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwala się program współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 zpóźn. zm.) na terenie Gminy Pozezdrze na rok 2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Ginkowska

Program współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014  

Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem aktywizującym i spajającym społeczność lokalną. Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Pozezdrze.  

Priorytetem władz Gminy Pozezdrze jest służenie mieszkańcom – w ramach posiadanych środków – w sposób możliwie najskuteczniejszy.  

Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy. Organizacje te mogą mieć duży udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych.  

Skuteczność rozwiązywania tych problemów zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy między organizacjami pozarządowymi w określonych dziedzinach aktywności społecznej i określonym czasie. Realizacji tych zasad służyć ma opracowanie przez organy samorządu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie mowa jest o:  

1. Programie - należy przez to rozumieć „Program Współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”

2. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).  

3. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pozezdrze.  

4. Organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w ust. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

5. Dotacji – należy przez to rozumieć dotację w brzmieniu jak w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) , zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”.  

§ 2. Program obejmuje współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz Gminy Pozezdrze w zakresie zadań publicznych realizowanych w 2014 roku.  

Rozdział 2.
Cele programu 

§ 3. 1. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami służącego do lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny.  

2. Celami szczegółowymi Programu są między innymi :  

1) Utworzenie, opartego na partnerstwie i reprezentacji, systemu komunikacji i współdziałania Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi,  

2) Zwiększania udziału zadań realizowanych przez Gminę Pozezdrze we współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi,  

3) Wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej i samoorganizacji społeczności w gminie,  

4) Współdziałanie Gminy Pozezdrze i organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy europejskich.  

Rozdział 3.
Zasady współpracy 

§ 4. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i wzajemnego poszanowania interesów partnerów współpracy:  

- zasada pomocniczości oznacza, że gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;  

- zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów i zadań;  

- zasada partnerstwa realizowana jest w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców gminy, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania, definiowaniu zadań przeznaczonych do realizacji oraz w ocenie ich wykonania;  

- zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu gminy i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;  

- zasada jawności, uczciwej konkurencji i wzajemnego poszanowania rozumiana jest jako udostępnienie przez strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, poprzez wypracowanie stosownych procedur.  

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy 

§ 5. 1. Przedmiotowy zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy.  

2. Współpraca Gminy Pozezdrze z organizacjami dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.  

Rozdział 5.
Formy współpracy 

§ 6. 1. Gmina Pozezdrze podejmuje współpracę z organizacjami w formie :  

1) Zlecania organizacjom realizacji zadań na zasadach określonych w ustawie, w ramach organizowanych otwartych konkursów ofert, poprzez:  

a) powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,  

b) wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,  

2) udzielanie w trybie i zasadach określonych w art. 19a ustawy tzw. małych grantów na dofinansowanie realizacji pozakonkursowych zadań publicznych.  

3) wspólna realizacja zadań publicznych na zasadach partnerstwa.  

4) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, współdziałania poprzez:  

a) konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  

b) udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,  

c) prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów,  

d) zorganizowanie spotkania samorządu z organizacjami pozarządowymi którego tematem będzie ocena funkcjonowania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku poprzednim, konsultowanie projektu programu współpracy na kolejny rok, wzajemne informowanie się o kierunkach działań planowanych w roku następnym,  

e) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć np.: organizacja imprez kulturalno-promocyjnych dotyczących Gminy, współorganizowanie konferencji, forum, szkoleń itp.  

f) udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł.  

Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne 

§ 7. W roku 2014 priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań z zakresu:  

1. Dla obszaru: Kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

a) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną,  

b) wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony dóbr kultury.  

2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  

a) zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szczególności dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień,  

b) zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-sportowych i profilaktyczno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży. 

Rozdział 7.
Okres realizacji programu 

§ 8. Program współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r. będzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.  

Rozdział 8.
Sposób realizacji programu 

§ 9. Współpraca Gminy z organizacjami w ramach programu obejmuje działania o charakterze finansowym i pozafinansowym, w tym :  

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania lub można je wykonać efektywniej w inny sposób.  

2. Zlecanie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji – na wniosek tej organizacji – zadania publicznego , na zasadach i w trybie określonych w art. 19a ustawy.  

3. Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje swym zakresem działania określone w Rozdziale 5 ust.1 pkt. 4  

Rozdział 9.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

§ 10. Program finansowany będzie ze środków własnych Gminy. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań zostanie określona w uchwale budżetowej Gminy na rok 2014. Gmina Pozezdrze na realizację Programu w roku budżetowym 2014 zaplanuje środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł  

Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu 

§ 11. 1. Sprawozdanie z realizacji programu przygotuje i przedstawi Wójtowi Sekretarz Gminy.  

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2014 Wójt przedstawi Radzie Gminy Pozezdrze    w terminie do 31 marca 2015 r.  

3. Sprawozdanie o którym mowa w pkt. 1 i 2  zostanie umieszczone na stronie internetowej urzędu .  

§ 12. 1. Celem monitoringu realizacji programu współpracy ustala się następujące wskaźniki ewaluacji:  

- liczba otwartych konkursów ofert,  

- liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,  

- liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego,  

- liczba umów, które nie zostały zrealizowane, (rozwiązane, zerwane lub unieważnione),  

- liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia,  

- ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu o środki budżetowe,  

- liczba obszarów zadaniowych,  

- wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych obszarach zadaniowych,  

- liczba beneficjentów realizowanych zadań,  

- liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki budżetowe ,  

- liczba wspólnie realizowanych zadań,  

Rozdział 11.
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

§ 13. 1. Tworzenie Programu przebiegać będzie w następujący sposób :  

1) Opracowanie projektu Programu przez Sekretarza Gminy ,  

2) Przeprowadzenie z podmiotami programu konsultacji społecznych,  

3) Przygotowanie przez pracownika Referatu Organizacyjnego zestawienia uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji,  

4) Sporządzenie analizy uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji,  

5) Przesłanie informacji o uwzględnieniu bądź odmowie uwzględnienia uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji,  

6) Przyjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie Programu.  

2. Konsultacje programu będą przebiegać w następujący sposób:  

1) Wybór formy konsultacji,  
2) Ogłoszenie konsultacji,  

3) Przygotowanie przez pracownika Referatu Organizacyjnego zestawienia uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji,  

4) Sporządzenie analizy uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji,  

5) Przygotowanie sprawozdania z przebiegu konsultacji i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej adres  www.bip.pozezdrze.pl  zakładka organizacje pozarządowe w terminie nie później niż w ciagu 30 dni od zakończenia konsultacji.  

3. Podania wyniku konsultacji, a szczególności ilości wniesionych uwag i wniosków, ilości uwzględnionych uwag i wniosków, ilości nieuwzględnionych uwag i wniosków.  

Rozdział 12.
Tryb powoływania i regulamin pracy komisji konkursowych 

§ 14. 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminy Pozezdrze celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.  

2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.  

3. Komisja konkursowa powoływana jest w składzie 3 osób, w tym:  

- 1 przedstawiciel Urzędu Gminy Pozezdrze,  

- 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.  

4. Organizacje pozarządowe i inne podmioty zgłaszają swoich przedstawicieli - kandydatów do składu komisji konkursowych do 31 grudnia 2013r.  

5. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje w przypadku określonym w ustawie ( art. 15 ust 2da ).  

6. W przypadku określonym w ust. 5 skład komisji trzyosobowej ustala Wójt Gminy.  

§ 15. 1. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz. U. z 2013 r. poz.267 ) dotyczące wyłączenia z postępowania konkursowego.  

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.  

3. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.  

§ 16. 1. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.  

2. Funkcję sekretarza pełni pracownik Urzędu.  

3. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.  

4. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności:  

1) zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty;  

2) wypełnia oświadczenia dopuszczające lub wyłączające z postępowania;  

3) stwierdza prawomocność posiedzenia komisji;  

4) sprawdza prawidłowość ogłoszenia konkursu;  

5) ocenia złożone oferty pod względem formalnym, (poprawne wypełnienie oferty oraz komplet załączników);  

6) odrzuca oferty nie spełniające formalnych warunków konkursu lub zgłoszone po wyznaczonym terminie;  

7) komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej polowy pełnego składu.  

8) sporządza protokół z prac komisji, odczytuje jego treść i podpisuje protokół.  

5. Sporządzony protokół powinien zawierać:  

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu;  

2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;  

3) liczbę zgłoszonych ofert;  

4) wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu;  

5) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie;  

6) wynik głosowania  

7) propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji,  

8) podpisy członków komisji  

6. Przeprowadzona przez komisję konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu zostanie przedstawiona Wójtowi Gminy, który dokona ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokości dotacji.  

7. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.  

Rozdział 13.
Zasady zlecania zadań publicznych w trybie małych dotacji 

§ 17. 1. Na podstawie oferty złożonej przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy Wójt Gminy może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego.  

2. Zlecanie zadań publicznych o charakterze lokalnym do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w trybie małych dotacji może nastąpić przy zachowaniu łącznie następujących warunków:  

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 10 000,00 zł.,  

b) termin realizacji zadania nie może przekraczać 90 dni,  

c) łączna kwota środków finansowych przekazywanych przez urząd tej samej organizacji pozarządowej lub temu samem innemu podmiotowi w tym samym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.,  

d) wysokość środków finansowych przekazywanych przez urząd w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez podmioty programu.  

3. W terminie 7 dni od wpłynięcia oferty komórka merytoryczna właściwa na rodzaj zadania dokonuje oceny celowości jego realizacji kierując się w szczególności kryteriami określonymi w art.12, ust 2 pkt 1 lit a-d ustawy  

4. W przypadku stwierdzenia celowości w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszcza się ją na okres 7 dni na urzędowej tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej adres  www.bip.pozezdrze.pl  w zakładce organizacje pozarządowe , „Małe dotacje”.  

5. W okresie upublicznienia oferty w sposób określony w ust. 4 każdy może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty,  

6. po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 i po rozpatrzeniu uwag następuje niezwłocznie podpisanie umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.  

Rozdział 14.
Zasady i tryb organizacji otwartego konkursu ofert 

§ 18. 1. Wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert.  

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej urzędu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.  

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w stosownych przepisach wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.  

4. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:  

- zakup gruntów,  

- działalność gospodarczą,  

- działalność polityczną,  

- pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,  

- realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,  

- pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.  

§ 19. 1. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełniania drobnych braków formalnych:  

a) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie,  

b) braku właściwych podpisów pod załącznikami,  

c) poświadczenia załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem,  

2. Konkurs odbywa się dwuetapowo:  

a) I etap - wstępna ocena oferty po względem formalnym dokonywana jest przez komisję konkursową w przypadku stwierdzenia w/w braków formalnych wnioskodawca zostaje powiadomiony o tym fakcie telefonicznie i wciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków,  

b) II etap - ostateczna ocena formalna oraz ocena merytoryczna zostaje dokonana przez komisję konkursową.  

3. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:  

a) możliwościami realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub inny podmiot,  

b) kalkulacją kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,  

c) propozycją jakości wykonywania zadania i kwalifikacjami osób, przy udziale których będzie ono realizowane,  

d) zaangażowaniem finansowych środków własnych oferenta oraz możliwością pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację tego zadania,  

e) wkładem rzeczowym i osobowym, w tym świadczeniami wolontariuszy i pracą społeczną członków,  

f) dotychczasową współpracą oferenta z samorządem a w szczególności rzetelnością i terminowością realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji,  

g) dodatkowe szczegółowe kryteria wynikające z merytorycznej specyfiki danego zadania zawarte będą w regulaminach konkursów opracowanych przez odpowiednie komórki merytoryczne.  

§ 20. 1. Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.  

2. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu wraz z wykazem ofert niespełniających wymogów formalnych jak również ofert, które nie otrzymały dotacji podawane są do publicznej wiadomości .  

3. Każdy z oferentów może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.  

4. Z oferentem, który wygrał konkurs, sporządzana jest pisemna umowa na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego.  

5. Umowa jest sporządzana na podstawie wzoru określonego w stosownych przepisach wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.  

Rozdział 15.
Podmioty odpowiedzialne za realizację i opracowanie programu 

§ 21. Rada Gminy Pozezdrze uchwalając budżet Gminy z wysokością środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu wytycza finansowy zakres współpracy.  

§ 22. Wójt Gminy w zakresie:  

1. określenia szczegółowych warunków współpracy z poszczególnymi organizacjami,  

2. dysponowania środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji poszczególnych zadań, w ramach budżetu Gminy,  

3. ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,  

4. ustalania składu osobowego komisji konkursowych,  

5. podejmowania ostatecznej decyzji o wysokości dotacji przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań,  

6. upoważniania pracowników do przeprowadzania kontroli realizacji zadania.  

§ 23. Sekretarz w zakresie:  

1. utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi Podmiotami,  

2. prowadzenia i prawidłowego funkcjonowania współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,  

3. koordynowania i promocji programu współpracy.  

§ 24. Pracownik Referatu Organizacyjnego w zakresie:  

1. bieżących kontaktów z organizacjami,  

2. zbierania informacji i wniosków oraz przygotowania projektu Programu współpracy na rok następny,  

3. koordynowania konsultacji projektu programu,  

4. redagowania informacji umieszczanych na stronie internetowej urzędu w zakładce dla organizacji pozarządowych,  

5. zbierania danych do aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów,  

6. pomocy w opracowaniu poszczególnych regulaminów konkursowych,  

7. przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego,  

8. organizowania prac komisji konkursowych, opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert,  

9. publikacji wyników konkursu,  

10. koordynowania sporządzania umów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne,  

11. poradnictwa w sprawach organizacyjno-prawnych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.  

§ 25. Wydział Finansowy w zakresie kontroli wydatkowania dotacji pod względem rachunkowym.  

§ 26. Program powstał przy udziale organizacji pozarządowych i innych podmiotów w sposób zgodny z uchwałą Nr XLVIII/294/10 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Pozezdrze, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .  

 
 Podmiot udostępniający informację: pozezdrze_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krystyna Piotrowska Data wytworzenia informacji: 2009-09-14 10:47:43
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Piotrowska Data udostępnienia informacji: 2009-09-14 10:47:47
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dłuski Artykuł był wyświetlony: 2423
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dłuski Data aktualizacji informacji: 2014-03-19 11:14:56
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij