czarnobiały0+1+2
 Powiaty i gminy
Jesteś w dziale: Strona główna / Obwieszczenia
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-01 14:55:52

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia” i przygotowaniu prognozy oddziaływania na środowisko ww. dokumentu

 

Mikołajki, 1 kwietnia 2015 r.
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
Al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko
Adres do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikołajki

WJM.06.2015
OBWIESZCZENIE
W związku z przygotowaniem dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia” na podstawie z art. 39 w związku z art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 1235 z 2013 roku ze zm.) jako organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 ww. ustawy, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia” i przygotowaniu prognozy oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.
1. Z projektem dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”, prognozą oddziaływania na środowisko ww. dokumentu oraz z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11- 730 Mikołajki, pokój 102 w godzinach urzędowania, tel. 87 4219050. Ponadto projekt dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”, prognoza oddziaływania na środowisko ww. dokumentu umieszczone są w Biuletynach Informacji Publicznej następujących samorządów: Gminy Mikołajki, Gminy Miejskiej Giżycko, Gminy Giżycko, Gminy Miłki, Gminy Ryn, Gminy Orzysz, Gminy Pisz, Gminy Węgorzewo, Gminy Miasto Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy Ruciane – Nida, Gminy Pozezdrze, Powiatu Giżyckiego, Powiatu Piskiego.
2. Każdy ma możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 dniowym tj. od 3 kwietnia do 24 kwietnia 2015 roku.
3. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Uwagi i wnioski wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11- 730 Mikołajki, pokój 102 w godzinach urzędowania, tel. 87 4219050. Uwagi drogą elektroniczną należy kierować na adres: joannawrobel@mikolajki.pl
4. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie 2 pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Przewodniczący Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.


Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
Piotr Jakubowski


Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- udostępnienie na stronach internetowych/BIP/ samorządów wymienionych w punkcie 1 obwieszczenia;
- umieszczenie na tablicach ogłoszeń siedzib samorządów wymienionych w punkcie 1 obwieszczenia;
 Podmiot udostępniający informację: pozezdrze_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Jakubowski Data wytworzenia informacji: 2015-04-01 14:55:52
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Jakubowski Data udostępnienia informacji: 2015-04-01 14:56:06
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dłuski Artykuł był wyświetlony: 2156
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dłuski Data aktualizacji informacji: 2015-04-01 15:03:18
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij