czarnobiały0+1+2
 Powiaty i gminy
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-11-20 10:32:28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu

ul. 1 Maja 1
11–610 Pozezdrze
UWAGA od 6.12.2012 r.  ZMIANA NUMERU TELEFONU
Tel./fax 087 427 93 14

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek  7.00-15.00

Pracownicy:

1. Kierownik: mgr inż. Elżbieta Pilewicz-Kawa
2. Specjalista pracy socjalnej: Krystyna Bogdanowicz
3. Pracownik socjalny: mgr Justyna Barczak
4. Aspirant pracy socjalnej d.s świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dlużników alimentacyjnych: Magdalena Baprawska
5. Główna księgowa Ewa Joanna Osieczko
6. Opiekunka wykonująca usługi opiekuńcze w środowiskach

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie :

1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku /Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami/.
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Z 2001r, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/.
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  /j.t. Dz. U.  z 2005r, Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
4. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2002r, Nr 76, poz. 694 ze zmianami/
5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami/.
6. Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z dnia 19 października 2007r.)
7. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

II. Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone w Ustawie o pomocy społecznej z 12.03.2004 roku:

-z zakresu administracji rządowej:

    * organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
    * przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową, lub ekologiczną,
    * realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu  życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

-z zakresu zadań własnych gminy:

    * przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
    * opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
    * opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
    * sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
    * udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
    * przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, specjalnych okresowych
    * przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych celowych
    * przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
    * przyznawanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
    * przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
    * opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale, lub ciężko chorym członkiem rodziny,
    * praca socjalna,
    * organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i usług specjalistycznych,
    * dożywianie dzieci,
    * sprawianie pogrzebU,
    * kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
    * przyznawanie zasiłków specjalnych celowych
    * przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków i pożyczek,
    * podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

    -osobie samotnie gospodarującej, której dochód netto nie przekracza kwoty: 477 zł,
    -osobie w rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza kwoty: 351 zł.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku:

wypłata zasiłków rodzinnych oraz dodatków do tych zasiłków z tytułu:

    * urodzenia dziecka,
    * opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
    * samotnego wychowania dziecka,
    * wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
    * kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego,
    * rozpoczęcia roku szkolnego,
    * podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły,
    * podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania / na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła,
    * samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego jego pobierania /lecz tylko dla osób, które nabyły prawo do tego dodatku przed 1 września 2005r.

wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń opiekuńczych.

Kryterium dochodowe rodziny uprawniające do uzyskania zasiłku rodzinnego wynosi 504 zł. netto na osobę w rodzinie, lub 583 zł netto w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności znacznym, lub umiarkowanym.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

    * wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
    * postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Wypłaty świadczeń dokonywane są w kasie Banku Spółdzielczego w Pozezdrzu lub na konta bankowe.

Od decyzji Kierownika GOPS przyznającej lub odmawiającej świadczeń pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Kierownika GOPS w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 Podmiot udostępniający informację: pozezdrze_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Barczak Data wytworzenia informacji: 2008-11-20 10:32:28
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pilewicz-kawa Data udostępnienia informacji: 2008-11-20 10:33:14
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dłuski Artykuł był wyświetlony: 10572
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dłuski Data aktualizacji informacji: 2013-04-09 11:15:24
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij