czarnobiały0+1+2
 Powiaty i gminy
Jesteś w dziale: Strona główna / Urząd Gminy
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-09-28 08:58:36

Zasady i tryb opracowania i wydawania Aktów Prawnych, materiałów na sesje Rady Gminy oraz sposobu ich realizacji

 

§ 27
1. Organy samorządu gminy wydają akty prawa miejscowego powszechnie obowiązujące na obszarze gminy w formie uchwał i zarządzeń.
2. Akty prawne ustanawiają:
a) Rada Gminy w formie uchwał,
b) Wójt w formie zarządzeń.
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-09-28 08:53:24

Obieg korespondencji /wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy/

 

§ 42
1. W sprawie obiegu korespondencji stosuje się instrukcję kancelaryjną.
2. korespondencja wpływająca do Urzędu Gminy jest niezwłocznie rejestrowana poprzez:
   1) ostemplowanie korespondencji pieczęcią wpływu z oznaczeniem daty,
   2) wpisanie do rejestru korespondencji pod kolejnym numerem.
3. Korespondencja zawierająca imię i nazwisko adresata kierowana jest di adresata.
4. Przesyłki wartościowe przekazywane są właściwemu adresatowi za pokwitowaniem.

 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-09-28 08:47:32

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania spraw indywidualnych obywateli /wyciąg z regulaminu organizacyjnego/

 

§ 46
1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i przepisach szczegółowych.
2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą Kierownicy Referatów oraz pozostali pracownicy w odniesieniu do spraw załatwianych zgodnie z ustalonym zakresem czynności.
4. Koordynację działań referatów w zakresie załatwiania skarg i wniosków sprawuje Referat Organizacyjny.


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij