Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ogłoszono: 2014-05-22 10:35:24 przez Administrator Systemu

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

 1. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Węgorzewskiego (http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/powiat_wegorzewski), a także na stronie głównej Powiatu Węgorzewskiego (http://www.powiatwegorzewski.pl) jest bezpłatne.
  Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać).
 2. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).
 3. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich powtórnego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej.
 4. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie  nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.
 5. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania tego faktu.

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 1. Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 2. Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 3. Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych we wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Informacja o przysługujących środkach prawnych

 1. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej
  Od decyzji Starosty Węgorzewskiego, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej (art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 u.d.i.p.), stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ.
  Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie , którą składa się za pośrednictwem Starosty Węgorzewskiego.
 2. Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych.
  Starostwa Węgorzewski, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
  Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  W razie wniesienia sprzeciwu Starosta Węgorzewski rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
  Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ.
  Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie , którą składa się za pośrednictwem Starosty Węgorzewskiego.
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Juchniewicz Data wytworzenia informacji: 2014-05-22 09:58:11
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Juchniewic Data udostępnienia informacji: 2014-05-22 10:35:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1319
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-05-22 10:57:30
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »