czarnobiały0+1+2
 Strona główna Strona internetowa Powiatu Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Powiatu
 Drukuj informację

XII/59/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: XII

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2015-09-24

Data podpisania: 2015-09-24

Publikacja w dz. urz. z dnia: 2015-10-02 nr pozycja

Ogłoszono dnia: 2015-10-05 10:24:17 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2015 rok

Zmienia

III/20/2014

Treść

Uchwała Nr XII/59/2015
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2015 rok
      Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885. z późn. zm.)
Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1
 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr III/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. dokonano następujących zmian:
  1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35.904.943,61 zł i obejmuje:
   • dochody bieżące w kwocie 34.351.994,42 zł
   • dochody majątkowe w kwocie 1.552.949,19 zł.
  2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 35.799.178,47 zł. i obejmuje:
   • wydatki bieżące w kwocie 33.346.661,42 zł, z czego
    •  wydatki jednostek budżetowych 31.156.584,42 zł , w tym:
     • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.059.698,18 zł,
     • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.096.886,24 zł,
    • dotacje na zadania bieżące 386.019,00 zł,
    • świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.261.658,00 zł,
    • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 236.400,00 zł,
    • obsługa długu 306.000,00 zł,
    • wydatki majątkowe w kwocie 2.452.517,05 zł, z czego:
     • inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.452.517,05 zł w tym:
      • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 41.460,19 zł
 2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 5.281.096,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 4.  Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 5. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości 105.765,14 zł, zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 2
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2015 rok nie ulegają zmianie.
§ 3
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie               
Maciej Zmitrowicz            
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2015-10-05 10:06:17
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2015-10-05 10:24:17
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 409
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2015-10-05 10:24:18
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij