czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Powiatu
 Drukuj informację

XII/58/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: XII

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2015-09-24

Data podpisania: 2015-09-24

Ogłoszono dnia: 2015-10-05 09:46:12 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

w sprawie aktualizacji „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” na lata 2014-2022 oraz sprostowania oczywistych omyłek

Zmienia

LVI/230/2014

Treść

Uchwała Nr XII/58/2015
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 24 wrzesień 2015 r.
w sprawie aktualizacji „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” na lata 2014-2022 oraz sprostowania oczywistych omyłek
       Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-wym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zmianami)
Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala, co następuje:
§ 1
1. W złączniku do Uchwały Nr LVI/230/2014 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” na lata 2014-2022 który stanowi Strategię Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich, dokonuje się sprostowania następujących oczywistych omyłek:
1) str. 2 – Spis treści –
     pkt „4.3 Zestawienie celów i działań dla Powiatu Giżyckiego” otrzymuje brzmienie:
     „4.3 Zestawienie celów i działań dla Powiatu Węgorzewskiego”,
2) str. 2 – Spis treści – dokonuje się poprawy numeracji w spisie treści:
     cyfrę „34” zastępuje się cyfrą „35”,
     cyfrę „36” zastępuje się cyfrą „37”,
     cyfrę „45” zastępuje się cyfrą „46”,
     cyfrę „49” zastępuje się cyfrą „50”,
     cyfrę „52” zastępuje się cyfrą „53”,
3) str. 19 – wprowadza się nagłówek o treści:
    „4.3 Zestawienie celów i działań dla Powiatu Węgorzewskiego”.
2. W złączniku do Uchwały Nr LVI/230/2014 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” na lata 2014-2022 który stanowi Strategię Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich dokonuje się następującej aktualizacji:
1) pkt 4. Priorytety, cele i działania, ppkt 4.3 Zestawienie celów i działań dla Powiatu Węgorzewskiego,
Priorytet IV. Dostępność komunikacyjna i sieci;
Cel strategiczny 4. Rozwój infrastruktury technicznej subregionu;
Cel operacyjny 4.1. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatów WJM;
Projekty o zasięgu lokalnym, str. 31, dopisuje się:
   „7. Modernizacja drogi powiatowej nr 1758N - od skrzyżowania z dr. kraj. nr 63 w msc. Rudziszki do msc. Łęgwarowo – dł. 4,1 km.
    8. Modernizacja drogi powiatowej nr 1732N – od skrzyżowania z dr. kraj. nr 63 w msc. Pozezdrze – do mostu na rz. Sapina i przez msc. Kuty – dł. 2,1 km.
2) Załącznik 1 Matryca logiczna, 4. Rozwój infrastruktury technicznej subregionu
Cel operacyjny 4.1. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatów WJM, str. 12:
a) Cel szczegółowy 4.1.2. Projekty o zasięgu lokalnym– w kolumnie 3 „Mierniki celu” dopi-suje się:
    „7. Zmodernizowany odcinek dr. pow. nr 1758N - od skrzyżowania z dr. kraj. nr 63 w msc. Rudziszki do msc. Łęgwarowo – dł. 4,1 km.
     8. Zmodernizowane odcinki dr. pow. nr 1732N – od skrzyżowania z dr. kraj. nr 63 w msc. Pozezdrze – do mostu na rz. Sapina i przez msc. Kuty – dł. 2,1 km.
b) Cel szczegółowy 4.1.2. Projekty o zasięgu lokalnym - w kolumnie 4 „Rezultaty” dopisuje się:
    „7. do 2019 r. zmodernizowany odcinek dr. pow. nr 1758N – o dł. ok. 4,1 km.
     8. do 2019 r. zmodernizowane odcinki dr. pow. nr 1732N – o dł. ok. 2,1 km.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgorzewie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie             
Maciej Zmitrowicz          
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2015-10-05 09:44:30
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2015-10-05 09:46:12
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 472
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2015-10-05 09:53:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij