czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Powiatu
 Drukuj informację

XI/55/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: XI

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2015-08-27

Data podpisania: 2015-08-27

Publikacja w dz. urz. z dnia: 2015-09-28 nr pozycja 3346

Ogłoszono dnia: 2015-09-03 11:29:54 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

Treść

Uchwała Nr XI/55/2015
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
         Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm.: poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)
Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr XII/59/2011 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2011 nr 134 pozycja 2153 ) w § 1 dodaje się ust. 5-7 o brzmieniu:
„5. Roczne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili” za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia wynoszą:
- w poprzek drogi   - 5,00 zł/m2/rok
- w jezdni                - 1,50 zł/m2/rok
- poza jezdnią        - 0,50 zł/m2/rok
6. Stawki opłat za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dotyczących infrastruktury „ostatniej mili” wynoszą:
- jezdnia do 50% szerokości        – 0,05 zł/m2/dzień
- jezdnia ponad 50% szerokości – 0,08 zł/m2/dzień
- poza jezdnią                                – 0,04 zł/m2/dzień
7. Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej budowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014, poz. 243 ze zm.).”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgorzewie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie              
Maciej Zmitrowicz            
 
 
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2015-09-03 11:28:05
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2015-09-03 11:29:54
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 247
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2015-10-05 09:20:59
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij