czarnobiały0+1+2
 Strona główna Strona internetowa Powiatu Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Powiatu
 Drukuj informację

X/52/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: X

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2015-07-13

Data podpisania: 2015-07-13

Publikacja w dz. urz. z dnia: 2015-07-20 nr pozycja 2662

Ogłoszono dnia: 2015-07-15 10:02:04 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2015 rok

Zmienia

III/20/2014

Treść

Uchwała Nr X/52/2015
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 13 lipca 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2015 rok
        Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885. z późn. zm.)
Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1
 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr III/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. dokonano następujących zmian:
  1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 36.324.903,61 zł i obejmuje:
   • dochody bieżące w kwocie 34.500.276,42 zł
   • dochody majątkowe w kwocie 1.824.627,19 zł.
  2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 35.441.121,47 zł. i obejmuje:
   • wydatki bieżące w kwocie 32.716.926,42 zł, z czego
    • wydatki jednostek budżetowych 30.366.199,42 zł , w tym:
     • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.566.568,18 zł,
     • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.799.631,24 zł,
    • dotacje na zadania bieżące 396.669,00 zł,
    • świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.261.658,00 zł,
    • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 236.400,00 zł,
    • obsługa długu 456.000,00 zł,
    • wydatki majątkowe w kwocie 2.724.195,05 zł, z czego:
     • inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.724.195,05 zł w tym:
      • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 41.460,19 zł.
 2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 5.322.190,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.
 3.  Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 4. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości 883.782,14 zł, zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 2
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2015 rok nie ulegają zmianie.
§ 3
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie             
Maciej Zmitrowicz           
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2015-07-15 09:35:12
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2015-07-15 10:02:04
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 401
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2015-07-21 12:07:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij