czarnobiały0+1+2
 Strona główna Strona internetowa Powiatu Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Powiatu
 Drukuj informację

LVI/232/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: LVI

Kadencja: IV (2010-2014)

Data wejścia w życie: 2014-10-30

Data podpisania: 2014-10-30

Publikacja w dz. urz. z dnia: 2014-11-04 nr pozycja 3496

Ogłoszono dnia: 2014-11-06 10:46:35 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

zmian budżetu Powiatu na 2014 rok

Zmienia

XLVI/197/2013

Treść

Uchwała Nr LVI/232/2014
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2014 rok
       Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885. z późn. zm) 
Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1
 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XLVI/197/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. dokonano następujących zmian:
  1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35790.998,83zł i obejmuje:
   • dochody bieżące w kwocie 33.386.888,35 zł
   • dochody majątkowe w kwocie 2.404.110,48 zł.
  2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 35.326.144,83 zł. i obejmuje:
   • wydatki bieżące w kwocie 32.628.912,41 zł, z czego
    • wydatki jednostek budżetowych 29.195.929,52 zł , w tym:
     • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.832.546,64 zł,
     • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.363.382,88 zł,
    • dotacje na zadania bieżące 357.213,20 zł,
    • świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.262.486,41 zł,
    • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.224.283,28 zł,
    • obsługa długu 589.000,00 zł,
    • wydatki majątkowe w kwocie 2.697.232,42 zł, z czego: 
     • inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.697.232,42 zł w tym:
      • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.625.913,30 zł
 2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 5.259.861,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 6. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości 464.854 zł.
§ 2
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2014 rok nie ulegają zmianie.
§ 3
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie               
Jerzy Litwinienko             

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2014-11-06 10:32:02
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2014-11-06 10:46:35
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 303
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2014-11-06 10:52:43
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij