czarnobiały0+1+2
 Strona główna Strona internetowa Powiatu Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Powiatu
 Drukuj informację

LV/226/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: LV

Kadencja: IV (2010-2014)

Data wejścia w życie: 2014-09-25

Data podpisania: 2014-09-25

Publikacja w dz. urz. z dnia: 2014-10-01 nr pozycja 3087

Ogłoszono dnia: 2014-10-03 11:40:37 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2014 rok

Zmienia

XLVI/197/2013

Treść

Uchwała Nr LV/226/2014
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2014 rok
        Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885. z późn. zm)
Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1
 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XLVI/197/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. dokonano następujących zmian:
  1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35.519.844,31 zł i obejmuje:
   • dochody bieżące w kwocie 33.159.633,35 zł
   • dochody majątkowe w kwocie 2.360.210,96 zł.
  2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 35.048.631,99 zł. i obejmuje:
   • wydatki bieżące w kwocie 32.409.544,21 zł, z czego
    • wydatki jednostek budżetowych 28.991.872,50 zł , w tym:
     • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.791.453,04 zł,
     • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.200.419,46 zł,
    • dotacje na zadania bieżące 362.553,00 zł,
    • świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.241.835,43 zł,
    •  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.224.283,28 zł,
    • obsługa długu 589.000,00 zł,
    • wydatki majątkowe w kwocie 2.639.087,78 zł, z czego:
     • inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.639.087,78 zł w tym:
      • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.592.013,78 zł
 2. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 4. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości 471.212,32 zł.
§ 2
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2014 rok nie ulegają zmianie.
§ 3
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. 
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie                
Jerzy Litwinienko             
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2014-10-03 11:33:24
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2014-10-03 11:40:37
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 204
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2014-10-03 11:40:38
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij