czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Akty prawne
 Drukuj informację

38/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: -

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2015-08-27

Data podpisania: 2015-08-27

Ogłoszono dnia: 2015-10-19 11:18:00 przez Agnieszka Gasik

Temat

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Balon - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie do zatwierdzania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Treść

Uchwała Nr 38/2015
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Balon - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie do zatwierdzania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 32 ust. 1, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595) Zarząd Powiatu w Węgorzewie uchwala co następuje:


§ 1


1. Upoważnia Pana Leszka Balon - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny: 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy, a w szczególności do zawarcia umowy z Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, finansowego rozliczania umowy projektu oraz wykonywania innych koniecznych czynności niezbędnych do realizacji ww. projektu pozakonkursowego.
2. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas realizacji projektu jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.


§ 2


Upoważnia się Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie Pana Andrzeja Kaczmarczyka do realizacji projektu pozakonkursowego wymienionego w § 1 ust. 1 w czasie usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Węgorzewie.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
STAROSTA
Halina Faj
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Gasik Data wytworzenia informacji: 2015-10-19 11:17:57
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Gasik Data udostępnienia informacji: 2015-10-19 11:18:00
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Gasik Artykuł był wyświetlony: 262
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Gasik Data aktualizacji informacji: 2015-10-19 11:18:01
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij