czarnobiały0+1+2
 Strona główna Strona internetowa Powiatu Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski
 Akty prawne
 Drukuj informację

II/11/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: II

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2014-12-15

Data podpisania: 2014-12-15

Publikacja w dz. urz. z dnia: 2014-12-17 nr pozycja 4159

Ogłoszono dnia: 2014-12-17 10:33:55 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

zmian budżetu Powiatu na 2014 rok

Zmienia

XLVI/197/2013

Treść

Uchwała Nr II/11/2014
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2014 rok
          Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885. z późn. zm)
Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1
 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XLVI/197/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. dokonano następujących zmian:
  1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 36.860.275,83zł i obejmuje:
   • dochody bieżące w kwocie 34.456.165,35 zł
   • dochody majątkowe w kwocie 2.404.110,48 zł.
  2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 36.395.421,83 zł. i obejmuje:
   • wydatki bieżące w kwocie 33.650.890,41 zł, z czego
    • wydatki jednostek budżetowych 30.215.491,63 zł , w tym:
     • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.265.969,46 zł,
     • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.949.522,17 zł,
    • dotacje na zadania bieżące 357.213,20 zł,
    • świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.264.902,30 zł,
    • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.224.283,28 zł,
    • obsługa długu 589.000,00 zł,
    • wydatki majątkowe w kwocie 2.744.531,42 zł, z czego:
     • inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.744.531,42 zł w tym:
      • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.625.913,30 zł
 2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 5.291.712,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 4. Dokonuje się zmian wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 6. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości 464.854 zł, zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 2
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2014 rok nie ulegają zmianie.
§ 3
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie             
Maciej Zmitrowicz         
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2014-12-17 10:27:33
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2014-12-17 10:33:55
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 264
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2014-12-18 08:57:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij