czarnobiały0+1+2
 Strona główna Strona internetowa Powiatu Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski
 Akty prawne
 Drukuj informację

XLVI/197/2013

Status: Zmieniony

Sesja: XLVI

Kadencja: IV (2010-2014)

Data wejścia w życie: 2014-01-01

Data podpisania: 2013-12-19

Publikacja w dz. urz. z dnia: 2014-01-15 nr - pozycja 126

Ogłoszono dnia: 2013-12-23 11:42:14 przez Katarzyna Nisztuk

Temat

w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2014 rok

Treść

Uchwała Nr XLVI/197/2013
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2014 rok
            Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i„d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239,art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
 1. Dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 35.581.955,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.251.824,78 zł.
 2. Na łączne dochody powiatu składają się:
  1. dochody bieżące w wysokości 33.304.438,82 zł, z czego dochody bieżące na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych 5.251.375 zł oraz z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.080.397,82 zł,
  2. dochody majątkowe w wysokości 2.277.516,56 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.171.426,96 zł.
§ 2
 1. Wydatki budżetu powiatu w kwocie 35.039.474,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 32.550.817,88 zł, z czego;
    wydatki jednostek budżetowych 29.298.790 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.744.839 zł,
   • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.553.951 zł,
     dotacje na zadania bieżące 362.853 zł,
     świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.189.456 zł,
     wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.110.718,88 zł,
     obsługa długu 589.000 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 2.488.656,77 zł, w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.512.643,77 zł.
 2. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2014 roku w wysokości 2.488.656,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2.623.362,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.
 5. Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3
Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 542.480,73 zł zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 4
Rozchody budżetu wyniosą 464.854 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 126.000 zł, w tym:
1) ogólną w wysokości - 63.000 zł,
2) celowe w wysokości - 63.000 zł na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.
§ 6
 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) w wysokości 90.000 zł i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.
 2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.):
  • dochody w wysokości 150.000 zł
  • wydatki w wysokości 150.000 zł
§ 7
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł,
§ 8
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2015) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2015 roku.
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 8.
§ 10
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.200.000 zł, koszty - 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie            
Jerzy Litwinienko          
 
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Nisztuk Data wytworzenia informacji: 2013-12-23 11:29:57
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Nisztuk Data udostępnienia informacji: 2013-12-23 11:42:14
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Nisztuk Artykuł był wyświetlony: 673
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2015-01-07 11:59:57
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij