czarnobiały0+1+2
 Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Rejestr zmian
 Drukuj informację

199/1343/2014

Status: Zmieniony

Sesja: 199

Kadencja: IV (2010-2014)

Data wejścia w życie: 2014-03-06

Data podpisania: 2014-03-06

Ogłoszono dnia: 2014-03-13 13:42:42 przez Alicja Lubecka

Temat

w sprawie: powołania Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim

Zmieniony przez

233/1590/2014, 3/5/, 2015, 5/24/2015, 12/92/2015, 68/646/2016

Na podstawie

art.32 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i uchwałą Nr XI/57/2011 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego na lata 2011 – 2020

Treść

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się Zespół ds. rozwoju ekonomii społecznej w Powiecie Mrągowskim, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:
1. Monika Oleszkiewicz – Adamska – przedstawicielka Burmistrza Mrągowa,
2. Dorota Długozima – Cyba – przedstawicielka Wójta Sorkwity,
3. Paweł Gowkielewicz – przedstawiciel Burmistrza Mikołajek,
4. Elżbieta Mierczak – przedstawicielka Wójta Mrągowa,
5. Ewa Kiryluk – przedstawicielka Spółdzielni Handlowej w Pieckach,
6. Dorota Pęczek – przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Pieckach,
7. Teresa Nowacka – przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach,
8. Agnieszka Kurczewska – Wójt Gminy Piecki,
9. Ewa Kowalska – przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie,
10. Jolanta Kowalczyk – przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,
11. Leszek Twarogowski – przedstawiciel Mazurskiego Eko-Klastra,
12. Zofia Wojciechowska – przedstawicielka Stowarzyszenia Zielone Dzieci w Mrągowie,
13. Bogdan Kurta – przedstawiciel Zarządu Powiatu Mrągowskiego,
14. Radosław Tęcza - przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA –COOP w Olsztynie, Inkubator Ekonomi Społecznej w Mrągowie.
§ 2
1. Zespół jest organem konsultacyjno – opiniodawczym i inicjatywnym Zarządu Powiatu Mrągowskiego.
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) ocena stanu rozwoju ekonomi społecznej w powiecie,
2) promowanie ekonomi społecznej,
3) inicjowanie i wspieranie współpracy, w tym partnerstw publiczno – prywatnych, pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej,
4) inicjowanie działań wspierających funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej,
5) współudział w tworzeniu dokumentów (programów, projektów) dotyczących ekonomii społecznej,
6) zapewnienie spójności działań w zakresie rozwoju systemu wsparcia ekonomii społecznej.
3. W realizacji zadań Zespół współpracuje z Inkubatorem Ekonomii Społecznej w Mrągowie.
§ 3
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący wybierany spośród jego członków zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu Zespołu
2. Przewodniczący Zespołu przedstawia Zarządowi Powiatu do dnia 30 stycznia każdego roku sprawozdanie z realizacji zadań w roku ubiegłym.
§ 4
Praca w Zespole jest zajęciem nieodpłatnym, za które nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów podróży.
§ 5
Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin przyjęty przez Zespół na pierwszym posiedzeniu.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Mrągowie
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Lubecka Data wytworzenia informacji: 2014-03-12 12:29:20
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Kurta Data udostępnienia informacji: 2014-03-13 13:42:42
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Żebrowska Artykuł był wyświetlony: 625
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Żebrowska Data aktualizacji informacji: 2016-08-08 11:12:37
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij