czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Ogłoszenia
 Drukuj informację

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszono: 2015-10-07 13:29:44 przez Łukasz Żarnowski

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego
 
działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego - prowadzenie w 2016 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

1. Warunki udziału w konkursie:

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa mająca siedzibę na terenie Powiatu Lidzbarskiego, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta Lidzbarski rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenie się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz
z odsetkami albo rozwiązania umowy.

2. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Zadanie ma być realizowane od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, według ustalonego harmonogramu. Starosta Lidzbarski wyznaczył na punkt prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Ornecie lokal w budynku Filii Starostwa Powiatowego w Ornecie, ul. Dworcowa 4.

3. Zasady przyznania dotacji:

1) Dotacja będzie przyznana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a wykonawcą wyłonionym przez komisję konkursową.
2) Dotacja na finansowanie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku wynosi 59.946 zł.

4. Składanie ofert:

1) Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do 28 października 2015 r., do godz. 15.00, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”.
2) Oferty należy sporządzić na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
3) Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego;
b) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
c) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę
w zakresie, którego dotyczy zadanie;
d) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
e) pisemne zobowiązanie zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
f) pisemne zobowiązanie zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
g) inne informacje i dokumenty wynikające ze wzoru oferty.
4) Oferta przed złożeniem powinna być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z reprezentacją, o której mowa w odpowiednim rejestrze/ewidencji.
5) Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):
a) aktualny odpis z KRS lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz osób upoważnionych do reprezentacji,

b) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,

c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

6) Druki ofert i sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim: www.powiatlidzbarski.pl, zakładka „Organizacje pozarządowe” – „Otwarte konkursy ofert” oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

5. Rozpatrzenie ofert:

1) Oferty rozpatrywane i oceniane będą przez Komisję, powołaną przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego. Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu do składania ofert.

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) W razie braków formalnych poinformowany podmiot w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji może jeden raz uzupełnić ofertę o ww. braki. W razie braków przy powtórnej ocenie formalnej oferta podlega odrzuceniu.

4) Ustala się kryteria oceny formalnej oferty:

a) czy oferta została złożona na obowiązującym druku,
b) czy zadanie mieści się w działalności statutowej organizacji,
c) czy oferta i załączniki (kserokopie) zostały podpisane przez osobę/y uprawnione,
d) czy oferta zawiera wymagane załączniki,
e) załączniki zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem.

5) Oferty niepodlegające odrzuceniu Komisja ocenia merytorycznie i sporządza zestawienie ocenionych ofert w kolejności zależnej od ilości uzyskanych punktów, wskazując ofertę najkorzystniejszą, która otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zestawienie wraz z przyznaną liczbą punktów przekazuje Zarządowi Powiatu Lidzbarskiego.

6) Ustala się kryteria oceny merytorycznej oferty:
a) doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych z udzielaniem porad lub informacji prawnej (m. in. realizowane projekty, uzyskane efekty, ewentualne rekomendacje),
b) przygotowanie zawodowe (kwalifikacje) osób przewidzianych do realizacji zadania,
c) liczba i przygotowanie osób współpracujących, wolontariuszy,
d) adekwatność, przejrzystość kalkulacji kosztów zadania

7) Zarząd Powiatu Lidzbarskiego, na podstawie opinii Komisji Konkursowej dokona wyboru oferty podmiotu, któremu zostanie powierzone zadanie.

6. Postanowienia końcowe:

1) Dotowany podmiot jest zobowiązany do:
a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
b) dostarczenia na wezwanie Starosty Lidzbarskiego, oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz innych dokumentów, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji, która nie ogranicza prawa Starosty do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym;
c) poddania się kontroli i ocenie realizacji zadania;
d) składania odpowiednich sprawozdań z realizacji zadania;

2) W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy;

3) Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Lidzbarku Warmińskim oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatu Lidzbarskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Drozdowska Data wytworzenia informacji: 2015-10-07 13:28:50
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Drozdowska Data udostępnienia informacji: 2015-10-07 13:29:44
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Rynkiewicz Artykuł był wyświetlony: 1857
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Rynkiewicz Data aktualizacji informacji: 2015-10-07 13:29:44
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij