czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Ogłoszenia
 Drukuj informację

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie w 2017 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Ogłoszono: 2016-09-26 11:49:38 przez Łukasz Żarnowski

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego
 
działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego - prowadzenie w 2017 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

1. Warunki udziału w konkursie:

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lidzbarskiego i spełnia łącznie następujące warunki:
1)    posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2)    przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
3)    daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a)    zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b)    zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta Lidzbarski rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenie się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz
z odsetkami albo rozwiązania umowy.

2. Termin i warunki realizacji zadania:

1)    Zadanie ma być realizowane od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, według ustalonego harmonogramu. Starosta Lidzbarski wyznaczył na punkt prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Ornecie lokal w budynku Filii Starostwa Powiatowego w Ornecie, ul. Dworcowa 4.

3. Zasady przyznania dotacji:

1)    Dotacja będzie przyznana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a wykonawcą wyłonionym przez komisję konkursową.
2)    Dotacja na finansowanie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku  wynosi 60.725,88 zł.

4. Składanie ofert:

1)    Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do 14 października 2016 r., do godz. 15.00, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”.
2)    Oferty należy sporządzić na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 1300).  
3)    Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego;
b) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
c) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę
w zakresie, którego dotyczy zadanie;
d) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11  ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
e) pisemne zobowiązanie zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
f) pisemne zobowiązanie zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
g)  inne informacje i dokumenty wynikające ze wzoru oferty.
4) Oferta przed złożeniem powinna być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z reprezentacją, o której mowa w odpowiednim rejestrze/ewidencji.
      5) Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):
a) aktualny odpis z KRS lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu      i prowadzonej przez niego działalności oraz osób upoważnionych do reprezentacji,

b) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,

c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta   (-ów).

6)    Druki ofert i sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim: www.powiatlidzbarski.pl, zakładka „Organizacje pozarządowe” – „Otwarte konkursy ofert” oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

5. Rozpatrzenie ofert:

1) Oferty rozpatrywane i oceniane będą przez Komisję, powołaną przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego. Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu do składania ofert. 

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) W razie braków formalnych poinformowany podmiot w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji może jeden raz uzupełnić ofertę o ww. braki. W razie braków przy powtórnej ocenie formalnej oferta podlega odrzuceniu.

4) Ustala się kryteria oceny formalnej oferty:

a) czy oferta została złożona na obowiązującym druku,
b) czy zadanie mieści się w działalności statutowej organizacji,
c) czy oferta i załączniki (kserokopie) zostały podpisane przez osobę/y uprawnione,
d) czy oferta zawiera  wymagane załączniki,
e) czy załączniki zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem.

5) Oferty niepodlegające odrzuceniu Komisja ocenia merytorycznie i sporządza zestawienie ocenionych ofert w kolejności zależnej od ilości uzyskanych punktów, wskazując ofertę najkorzystniejszą, która otrzymała  najwyższą liczbę punktów. Zestawienie wraz z przyznaną liczbą punktów przekazuje Zarządowi Powiatu Lidzbarskiego.

6) Ustala się kryteria oceny merytorycznej oferty:
a)    doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych z udzielaniem porad lub informacji prawnej (m. in. realizowane projekty, uzyskane efekty, ewentualne rekomendacje),
b)    przygotowanie zawodowe (kwalifikacje) osób przewidzianych do realizacji zadania,
c)    liczba i przygotowanie osób współpracujących, wolontariuszy,
d)    adekwatność, przejrzystość kalkulacji kosztów zadania.

7) Zarząd Powiatu Lidzbarskiego, na podstawie opinii Komisji Konkursowej dokona wyboru oferty podmiotu, któremu zostanie powierzone zadanie.

7. Środki przeznaczone na finansowanie zadania w roku 2016 wyniosły 59.946 zł.

8. Postanowienia końcowe:

1)    Dotowany podmiot jest zobowiązany do:
a)    wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;,
b)    dostarczenia na wezwanie Starosty Lidzbarskiego, oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz innych dokumentów, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji, która nie ogranicza prawa Starosty do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
c)    poddania się kontroli i ocenie realizacji zadania,
d)    składania odpowiednich sprawozdań z realizacji zadania;

2) W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy;

3) Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Lidzbarku Warmińskim oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatu Lidzbarskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Drozdowska Data wytworzenia informacji: 2016-09-26 11:45:14
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Data udostępnienia informacji: 2016-09-26 11:49:38
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Żarnowski Artykuł był wyświetlony: 776
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Żarnowski Data aktualizacji informacji: 2016-10-21 07:08:56
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij