czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  ePUAP
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-02-04 13:24:52

Informacje ogólne

 

Co zrobić, kiedy w serwisie nie ma poszukiwanej informacji publicznej ?
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, a znajduje się w zasobach Starostwa Powiatowego w Gołdapi i może być niezwłocznie udostępniona - jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga jej przygotowania - informacja taka jest udostępniana na pisemny wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Starostwo, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, Starosta powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Starostwo ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie jest wymagane wykazanie interesu prawnego lub faktycznego. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć lub przesłać do Starostwa Powiatowego w Gołdapi na załączonym do pobrania formularzu.
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Gołdapi
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Dębowski Data wytworzenia informacji: 2010-02-04 13:24:52
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Dębowski Data udostępnienia informacji: 2010-02-04 13:27:05
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Dębowski Artykuł był wyświetlony: 3272
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Dębowski Data aktualizacji informacji: 2011-11-28 07:53:43
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.powiatgoldap.pl/
Zamknij