czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono dnia: 2009-03-11 10:11:15 przez Karolina Chilmanowicz

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Termin załatwienia

do 30 dni - zgodnie z kpa

Osoba kontaktowa

Karolina Chilmanowicz pok. 324

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach    11-200 BARTOSZYCE   ul. Grota Roweckiego 1

pok. 320 i 324 III piętro

Wnioski składać poprzez Sekretariat Starostwa pok. 219

Telefon kontaktowy

089* 762-97-35

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

1. Wydanie zaświadczenia - gdy roboty budowlane nie wymagają decyzji administracyjnej
2. Wydanie decyzji administaracyjnej w pozostałych przypadkach

Miejsce odbioru

wysyłamy listownie lub  odbiór osobisty w pok 320

Wymagane Dokumenty

1. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - do pobrania druk zgłoszenia
2. Załączniki:
- opis lub rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości /działki budowlanej/ i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
- zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie wraz z danymi tecniczno- użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi / wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia/.
- rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej adaptacji obiektu lub jego części.
- oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane* - druk do pobrania,
- ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie obejmującym odpowiednią specjalność,
- dowody uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii /BHP, PPOŻ, HIGIEN.-SANIT. itp./, z uwzględnieniem przepisu art.32 ust.1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U. Nr 89, poz.414 z 1994r. z późniejszymi zmianami/.
- upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
- zaświadczenie Wójta/Burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czas realizacji

do 30 dni - zgodnie z kpa, w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni 

Opłaty

Opłata skarbowa:  za zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania:
* garaży i budynków przeznaczonych na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza - 1,00 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej, nie więcej niż 539,00 zł,

W przypadku pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) obiektu budowlanego opłata skarbowa wynosi 50% ww. stawek

Zwalnia się od opłaty zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części:
- w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
- jednostki budżetowe,
- budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Miejsce wpłaty lub konto opłat skarbowych:  Kasa Urzedu Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1  lub  na konto:  Bank Milenium S.A    29116022020000000061909659

Tryb odwoławczy

odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

1. Właściwy organ może zażądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie budowlanym lub zamierzonym jego wykorzystaniu, jeżeli okaże się to konieczne do należytego wyjaśnienia zgodności przyjętych rozwiązań z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,z przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami. 

2. Właściwy organ wydaje zezwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części po stwierdzeniu zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami.

3. Jeżeli z treści zgłoszenia o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wynika, że zmiana ta wiąże się z koniecznością wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, właściwy organ wydaje postanowienie, w którym:
a) wzywa wnioskodawcę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę,
b) określa jakimi dokumentami należy uzupełnić złożone wcześniej zgłoszenie w celu uzyskania pozwolenia na budowę,
c) wyznacza termin dokonania czynności określonych w pkt a i b.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w pkt c właściwy organ wydaje decyzję o odmowie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie bądź było budowlane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,
podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Chilmanowicz Data wytworzenia informacji: 2009-03-11 10:11:10
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Chilmanowicz Data udostępnienia informacji: 2009-03-11 10:11:15
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 985
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Gadowska Data aktualizacji informacji: 2015-11-09 08:00:10
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij