czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono dnia: 2009-03-11 09:23:53 przez Karolina Chilmanowicz

Pozwolenie na budowę

Termin załatwienia

do 30 dni - zgodnie z kpa

Osoba kontaktowa

Karolina Chilmanowicz pok. 324

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach    11-200 BARTOSZYCE   ul. Grota Roweckiego 1

pok. 320 i 324 III piętro

Telefon kontaktowy

089* 762-97-31, kom. 539 782 558

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

wysyłamy listownie lub  odbiór osobisty w pok 320

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o pozwolenie na budowę -  do pobrania na dole - jako załacznik
2. Załączniki
- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi (4 egzemplarze),
- oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
- aktualna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
- upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Czas realizacji

Termin odpowiedzi: do 30 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Opłaty

należy wnieść następujące opłaty skarbowe:
- za zatwierdzenie projektu budowlanego - 47,00 zł.
- za pozwolenie na budowę:
* budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14,00 zł,
* budowli związanych z produkcją rolną – 112,00 zł,
* garaży i budynków przeznaczonych na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza - 1,00 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej, nie więcej niż 539,00 zł,
* studni oraz urządzeń do nieczystości stałych i ścieków - 20,00 zł,
* sieci wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, cieplne oraz drogi, z wyłączeniem dróg dojazdowych i wjazdów  - 2.143,00 zł,
* sieci wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne o długości do 1 km – 105,00 zł,
* innego budynku - 48,00 zł,
* innych budowli – 155,00 zł.

W przypadku pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) obiektu budowlanego opłata skarbowa wynosi 50% ww. stawek.

Opłacie skarbowej nie podlega pozwolenie w sprawach mieszkaniowych, budowy obiektów uszkodzonych wskutek robót górniczych lub klęsk żywiołowych, budynków służby zdrowia, przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Miejsce wpłaty lub konto opłat skarbowych:  Kasa Urzedu Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1     lub     na konto:    Bank Milenium S.A    29116022020000000061909659

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Uwagi: projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu budowlanego. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie MSWiA z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ).

Projekt powinien zawierać:
* projekt budowlany zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej z uzbrojeniem,
* projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, 
* oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
* oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
* w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych.

* Wyjaśnienie - przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. W przypadku, gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób. W przypadku, gdy działka budowlana stanowi użytek rolny lub leśny należy dołączyć stanowisko właściwych organów. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

Podstawa prawna

-   ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Chilmanowicz Data wytworzenia informacji: 2009-03-11 09:23:43
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Chilmanowicz Data udostępnienia informacji: 2009-03-11 09:23:53
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 3642
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Gadowska Data aktualizacji informacji: 2015-08-20 12:43:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij