czarnobiały0+1+2
 Strona główna Strona www. powiatu O Biuletynie Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2009-05-12 12:11:46 przez EP

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód i z zakresu budownictwa wodnego.

Termin załatwienia

do 30 dni , w sprawach skomplikowanych nie póżniej niż do 60 dni

Osoba kontaktowa

Inspektor mgr inż. Elżbieta Popławska

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa tj. pok. nr 219, natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, mieszczącego się w pok. nr 206 (tel. nr (089) 762 9762 ).

Telefon kontaktowy

089* 762-97-62

Adres e-mail

bonis1@wp.pl

Sposób załatwienia

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Miejsce odbioru

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 206 ( tel. 089 762 9762 )

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia, w którym należy podać, o jaki rodzaj pozwolenia się wnioskuje i na jaki okres ma ono być wydane.
Do wniosku dołącza się:
 1. Operat wodnoprawny wykonany zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
 2. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
 3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dla planowanych:         1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;   2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;                  
 4. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
 5. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.
 6. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.
 7. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, oprócz odpowiednich dokumentów, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635.) opłata skarbowa wynosi:
- za pozwolenie 217,00zł, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, którą należy uiścić na konto Urzędu Miasta Bartoszyce - 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659 powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 122. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
       1) szczególne korzystanie z wód ( wyjaśnienie poniżej )
       2) regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
       3) wykonanie urządzeń wodnych;
       4) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
       5) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
       6) piętrzenie wody podziemnej;
       7) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
       8) odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
       9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
       10) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 
 Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności:
       1) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;
       2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
       3) przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
       4) piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;
       5) korzystanie z wód do celów energetycznych;
       6) korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;
       7) wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także       wycinanie roślin z wód lub brzegu;
       8) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: EP Data wytworzenia informacji: 2009-05-12 12:11:37
Osoba, która odpowiada za treść: EP Data udostępnienia informacji: 2009-05-12 12:11:46
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 956
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2013-05-10 12:59:14
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij