czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2009-03-27 12:53:52 przez Elżbieta Popławska

Pozwolenie na wytwarzanie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie w związku z eksploatacją instalacją.

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa

Inspektor - mgr inż. Elżbieta Popławska

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa pok. 219 lub przesłać pocztą.

Telefon kontaktowy

089* 762-97-22

Adres e-mail

bonis1@wp.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206

Wymagane Dokumenty

Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton odpadów innych niż niebezpieczne powinien zawierać informacje zgodne z wymaganiami art. 184 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska ( t.j Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251 z późń. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r ( t.j Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251 z późń. zm.)
-    oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
-    adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
-    informację o tytule prawnym do instalacji
-    informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji
-    ocenę stanu technicznego instalacji
-    informację o rodzaju prowadzonej działalności 
-    opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji
-     blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska
-     informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację
-     wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji- aktualnych i proponowanych- w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia
-    informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko
-    wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzanie pomiarów jest wymagane
-    zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji
-     proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie- również proponowany termin zakończenia tych działań
-     proponowane procedury monitorowania procesów technicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania emisji
-    informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych
-    deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie
-    deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji
-     deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art.191a tj. pozwolenie może być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji
-    dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawny, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną
-    streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
-    wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości
-    określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku
-    wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
-   opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
-    miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225, poz. 1635):
1)     w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą  –  2.011 zł,
2)     w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł
3)     pozostałe – 506 zł
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub    złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Bartoszyce 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dnia od daty otrzymania.

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 z późń. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( t.j. Dz. U. 2007 Nr 39 , poz. 251 z późń. zm.)
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Popławska Data wytworzenia informacji: 2009-03-27 12:53:45
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Bonisławski Data udostępnienia informacji: 2009-03-27 12:53:52
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 578
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2009-03-27 12:53:54
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij