czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2009-03-27 11:55:34 przez Elżbieta Popławska

Zatwierdzenie projektu prac geologicznych.

Termin załatwienia

do 30 dni, sprawy szczególnie skomplikowane do 60 dni,

Osoba kontaktowa

Inspektor - mgr inż. Elżbieta Popławska

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa pok. 219 lub przesłać pocztą.

Telefon kontaktowy

089* 762-97-22

Adres e-mail

bonis1@wp.pl

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna

Miejsce odbioru

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206.

Wymagane Dokumenty

1)     wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych ze wskazaniem terminu na jaki projekt ma być zatwierdzony
2)     projekt prac geologicznych w 4 egzemplarzach który powinien określać:
-   cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, wraz z określeniem rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej
-  harmonogram prac
-  przestrzeń, w obrębie której mają być wykonane prace geologiczne
-  przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym zwłaszcza wód podziemnych oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i środki mające na celu zapobieżenie szkodom
Uwaga:
-  Projekt prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji geologicznej. Do wykonywania prac geologicznych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.
- Projekt prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji.

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) opłata skarbowa wynosi za decyzję 10 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Bartoszyce  29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Podstawa prawna

1.ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze ( tekst jed. Dz. U.2005 r Nr 228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami),
2.rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektu prac  geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz.1777).
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Popławska Data wytworzenia informacji: 2009-03-27 11:55:27
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Bonisławski Data udostępnienia informacji: 2009-03-27 11:55:34
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 807
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2009-03-27 11:55:35
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij