czarnobiały0+1+2
 Strona główna Strona www. powiatu O Biuletynie Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2009-03-27 11:14:37 przez Elżbieta Popławska

Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na pow. poniżej 2 ha i wydobyciu do 20 000 m3/rok.

Termin załatwienia

do 30 dni, sprawy szczególnie skomplikowane do 60 dni,

Osoba kontaktowa

Inspektor - mgr inż. Elżbieta Popławska

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa lub przesłać pocztą.

Telefon kontaktowy

089* 762-97-22

Adres e-mail

bonis1@wp.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206

Wymagane Dokumenty

1) Wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż powinien zawierać:   
 1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu;
 2. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
 3. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;
 4. określenie prawa wnioskodawcy do terenu (przestrzeni), w ramach którego projektowana działalność ma być wykonywana, lub prawa, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
 5. określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności;
 6. określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem.
 7. dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, w szczególności przez dołączenie załączników graficznych sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych
 8. projekt prac geologicznych.
  Uwaga: Organ koncesyjny może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia danych określających stan prawny nieruchomości objętych wpływami zamierzonej działalności, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - danych z ewidencji gruntów i budynków. Organ koncesyjny może również żądać złożenia kopii wniosku koncesyjnego wraz z załącznikami.
2) Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin powinien zawierać:           
 1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu;
 2. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
 3. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;
 4. określenie prawa wnioskodawcy do terenu (przestrzeni), w ramach którego projektowana działalność ma być wykonywana, lub prawa, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
 5. określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności;
 6. określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem.
 7. dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, w szczególności przez dołączenie załączników graficznych sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych
 8. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
 9. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
 10. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu;
 11. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego oraz ich granic.
  Uwaga: Organ koncesyjny może zażądać przedłożenia dokumentacji geologicznej

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635) opłata skarbowa wynosi  za koncesję 616,00zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Bartoszyce 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze ( tekst jedn. Dz. U. 2005. Nr 228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami ).
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Popławska Data wytworzenia informacji: 2009-03-27 11:14:33
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Bonislawski Data udostępnienia informacji: 2009-03-27 11:14:37
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 774
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2009-03-27 11:14:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij