czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2009-03-26 09:11:21 przez Elżbieta Popławska

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa

Inspektor - mgr inż. Elżbieta Popławska

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206

Telefon kontaktowy

089* 762-97-22

Adres e-mail

bonis1@wp.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206

Wymagane Dokumenty

1)     wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
2)     załącznik z informacjami zgodnymi z art. 184 ust. 2-4 oraz art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (t. j. 2008 Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zmianami) tj.
-           oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
-          adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
-          informację o tytule prawnym do instalacji
-          informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji
-          ocenę stanu technicznego instalacji
-          informację o rodzaju prowadzonej działalności 
-          opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji
-          blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska
-          informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację
-          wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji- aktualnych i proponowanych- w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia – informacja ta powinna zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy
-          informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko
-          wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzanie pomiarów jest wymagane
-          zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji
-          proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie- również proponowany termin zakończenia tych działań
-          proponowane procedury monitorowania procesów technicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania emisji – wskazanie usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów
-          informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych
-          deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie
-          deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji
-          deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art.191a tj. pozwolenie może być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji
-          dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawny, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną
-          streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
-          czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku
-          określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu
-          opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym
-          określenie aerodynamicznej szorstkości terenu
-          aktualny stan jakości powietrza
-          określenie warunków meteorologicznych
-           wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12 ustawy prawo ochrony środowiska, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635):
-       w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2.011 zł,
-       w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców   -  506 zł
-       pozostałe – 506 zł
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowejopłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Bartoszyce 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dnia od daty otrzymania. 

Uwagi

W przypadku braku komplety wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T.j 2008. Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późń. zm.)
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Popławska Data wytworzenia informacji: 2009-03-26 09:11:15
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Bonisławski Data udostępnienia informacji: 2009-03-26 09:11:21
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 678
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2009-03-26 09:11:24
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij