czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono dnia: 2009-03-12 10:38:33 przez Karolina Chilmanowicz

Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych

Termin załatwienia

do 90 dni

Osoba kontaktowa

Inspektor - Karolina Chilmanowicz

Miejsce załatwienia

Dokumenty składać poprzez Sekretariat Starostwa
Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1 pok. 219  II piętro

Telefon kontaktowy

089* 762-97-35

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

wysyłamy listownie lub
osobisty odbiór pok. 324  III piętro 11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - do pobrania - druk wniosku,
2. Załączniki: 
a) mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu;
b) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
c) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie         z odrębnymi przepisami; 
d) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 
e) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu; 
f) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r.      o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej     (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.), jeżeli jest ono wymagane; 
g)  w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu               z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie: a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego; 
h) opinie: 
        -  ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
        -  właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych, 
        -  dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, 
        -  dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych, 
        -  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów, 
        -  właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej, 
        -  innych organów wymaganych przepisami szczególnymi; 
        -  wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.

Czas realizacji

do 90 dni

Opłaty

zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635).

Tryb odwoławczy

odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

UWAGI:
wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winien być poprzedzony uzyskaniem opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta, burmistrza

Podstawa prawna

art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz.721 z późniejszymi zmianami), w związku z ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 154, poz. 958).
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Chilmanowicz Data wytworzenia informacji: 2009-03-12 10:38:27
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Chilmanowicz Data udostępnienia informacji: 2009-03-12 10:38:33
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 713
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2009-03-12 10:39:53
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij